Helsingin yliopisto

Tiedot

(1663) Jakob Stadius Jacobus Henrici 1605. Vht: Karjalohjan kirkkoherra Henrik (Henricus Amundi, † ~1649) ja Brita Olofsdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 14.1.1663. — Porin läänin jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri 1668–85. Raatimies Turussa 1693, ero 1697. ‡ Tukholmassa (suom. seurak.) 17.8.1697.

Pso: (jo 1670) Maria Eliasdotter Lönn († ~1698).

Poika: Henrik Stadius 3127 (yo 1683/84, † 1699).

Poika: hovioikeudensihteeri Elias Stadius 3128 (yo 1683/84, † 1740).

Sisarenpoika: rykmentinpastori Gabriel Borgerus 2259 (yo 1673, † 1687).

Vävy: apulaispappi Johan Meibom 3724 (yo noin 1690, † ~1697).

Vävy: Turun hovioikeuden asianajaja Johan Willstadius 3995 (yo 1693/94, † 1710).

Pson serkku(?): Laihian kappalainen Johan Lönn 2359 (yo 1674, † 1690).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 25.11.1641 f. 241 (Öpedt bref för Elias Jonson Bokhollaren i Wijborgz lähn på et hemman at niuta på sin löhns affräkning ... et Cronohemman i Finlandh, i Masko Häradh och Reeso Sochn, Lächtemäkie be:dt), 13.7.1642 f. 468 (Confirmation för Casper Oloffsson, att niuta dett hemmanet Ilmoniemi [sitt Fädernes hemman] fritt på fölliande tw åhrs tijdh ... i anseende aff hans giorde Krigstienst), 20.1.1645 f. 15 (Öpet breef för Bookhollaren Elias Jönsson at niuta det hemmanet Lechtenmeki frit så lenge han sigh vthi Chronones tienst bruka låter), 28.11.1646 f. 636 (Lijfztijdh frijheet på ett hemman i Finlandh för Bookhållaren Elias Jönsson ... hemmanet Lächtmäki i Reso Sochn), 20.5.1650 f. 342 (Donation för Bookhållaren i Åboo lähn Elias Jönsson, på tree hemman i Finlandh, som han af öde optagit hafuer, att niuta under Norkiöpingz Besluth ... belägne i Åboo lähn, Pickie Häradh och Nagu Sochn, Nembl. Gyttioby), 6.6.1651 f. 137 (Donation för Bokhållaren Elias Jönsson på twenne Ödeshemman uthi Finlandh ... Pijka häradh och Nagu Sochn, Nembl. Kongzlax Mickel Andersson Sexton öres och Siu peningars Skatt hemman ett, Mantal ett, Sandöö Mattes Larsson Tretton öres Skatt, hemman ett, Mantahl ett), 10.2.1654 f. 229b (Donation för Bookhållaren [uthi Åbo lähn] Elias Jönsson uppå Godz vnder Norkiöpingz Besluut), 27.3.1654 f. 248 (Melioration för Bookhållaren Elias Jönsson uppå ett hemman vnder adelig Frijheet, uthi sin och sin hustros Lijfztijdh ... ett Wårt och Cronones hemman Låchtenmäckie benembd, belägit uthi Åbo lähn och Wårfru kyrkio Sochn), 13.8.1685 f. 405 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz angående Regemäntz Skrijfwarens rächenskap under Öfwerste Stefkins Regemänte ... Aldenstund Wij förnimme at med Regemäntz Skrifwaren under Öfwerste Stefkins Regemänte ähr wid sidsthållen general munstringen stor orichtighet befunnen, och at alla både Officerare och Gemene ähre med honom missnögde, hwilcket dageligen mehr och mehr tilltager, folcket prætenderar af honom, han säger där emot dehls hafwa betalt, dehls och innestå hos Allmogen, månge af desse senare neka sig wara skyldige, på åthskillige ställen finnes och difference uti qvanto af det han prætenderar och de tillstå sig wara skyldige at altså härutinnan en liqvidation nödwändigt träffas måtte, och det uti alla wederbörandernes sampt Regemäntz Skrifwarens närwaru), 13.8.1685 f. 407, 7.6.1688 f. 308 (Till Landzhöfdingen Creutz för Oloff Muhr (katso 1678) och Johan Lönn som begiära att rusta för hemmanet Gyttia ... Wij förnimme af edert underdånige bref daterat d. 30 passato, hwad I uppå wår nådige remiss för framledne Landzbokhållarens Elias Jönssons arfwingar, angående dheras begiäran att få rusta för hemmanet Gyttia i Nagu Sochn underdånigst berätte, nembl:n att I dhet samma uti förledit åhr hafwe låtit skattlägga, och befunnit ordinarie räntan af dhenne lägenheten effter samma skattläggningen wara 42 D:r 29 öre S. M:t, pröfwandes I bem:te hemman tiänligit till ett godt och warachtigt Rusthåld, för hwilken orsak skull I Oss underdånigst hemställe om Oss i nåder behagar, att låta be:te Landzbokhållares Sohn Johan Lönn dhen där nu hemmanet brukar och förestår, få samma hemman under Rusthåld, hwaruppå Eder till nådigt swar länder, att Wij fuller i nåder effterlåte honom Johan Lönn att rusta därföre, men efftersom hos Oss hans Swåger Oloff Mur alldraförst har giordt en underdånig ansökning, att får tillijka med sin Swåger præstera Rusttiänst för samma hemman, ty synes och billigt wara att dhenne Oloff Muhr icke bör ifrån rustningen uteslutas, så wijda han ähr capabel dhen samma att præstera; Altfördenskull ähr wår nådige willie att dhe bägge conserveras wid Rustningen i fall dhet med wår säkerhet skie kan, hwar och icke, må I endera utaf dhem dhensamma rustning öfwerlåta, dhen nembl:n om hwilken Wij kunna Oss wissast försäkra att han mächtar rustningen tillbörligen præstera och där med alt framgent continuera), 7.6.1689 f. 681 (Till Cammar Coll. ang:de någon rests infordrande för Biörnborgs lähns Infanterie Regemente ... som I beordrat Regements Skrijfwaren Christopher Arentz effter sin Antecessor att infordra); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 22.–23.1.1674 f. 38v (Ander gångån wplystes begge Hemman i Tåjais på Hirffuisalo öö, för dee 1571 D:r 24 /: Km:t som Regementskriffuaren W: Jacob Stadius sin Hustrus Stiuff Modher, hustru Såphia Bilo, der på låndt och försträkt haf:r och hon honom pantsatt, men ingen giorde der på Insprååk); KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision ja Maarian käräjät 26.–27.9.1690 f. 131v (Sahl. Landz Bookhållaren Elias Jöransson [lääninkirjanpitäjä Elias Jönsson Lönn, † 1659] samma Lechtemäkj hemman possiderat ... ber:de Bookhållares Mågh Regementzskrifwaren Wählbetrodde Jacob Stadius som hemmanet sedermehra tillträdt); KA mf. ES 1850 (kk 16) Nauvon käräjät 26.6.1699 f. 127v (att Sahl: Wällärde H:r Johan Meiboms Enckia, hustro Elisabetha Jacobzd:r Stadia nu kunde tillhållas beswerja det Inventarium, som Befallningzman efter order låtit upretta öfwer Sahl: Regementzskrifwaren Jacob Stadii och des Sahl: Enckias, hustro Maria Lööns här i Sochnen på Sandö hemman änn befinttelige egendom); KA mf. ES 1750 (cc 11) Nauvon käräjät 26.–27.2.1683 f. 23–25 (katso 1025); KA mf. ES 1881 (ll 2) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 6.7.1636 f. 67 (Kyrkieherden uthi Karis Loijo Wellerdhe Her Hindrich Amundi kerer thill sin Swåger Casper Olufsson i Ihlmoniemi ... Casper Oluffssons Fadher S: Her Oloff [Olaus Caspari] thillförene Kyrkieherdhe i samma Sokn, och Her Hindrichz antecessor, bott opå samma hemman huilket hans Son Casper nu åbor i Ihlmoniemi ... Sedhan her Oloff bleff dödh, och nu warandhe pastor her Hindrich kom effter honom thill giellet 1634); KA mf. ES 1882 (ll 4) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 26.–27.3.1667 f. 14v (Kom för Rätten Jacobus Stadius fullmechtigh gjordh af sin Broder Lieut: Abraham Hinrichson ifrån Sackola kiärandes till Hinrich Ruth i Pippola 175), 15v (Erkiendes Hinrich Ruth i Pippola aldeles frij för dher Kostepeningar uti 12. åhrs tijdh som Sahl: H: Heinrici Amundi fordom Pastori i Carissloijo arfuinghar af honom fordra); KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan ja Pohjan käräjät 25.–26.6.1669 s. 50 (Oplystes andre gången hemmanet Lojantaipal som Capitenen Nilss Ollsson ifrån Peldonkylä försåldt hafuer till Capiten Lieut: Pahlen, huaremot Protesterar Regementzskrifuaren Jacobus Stadius såsom Näste arfuinge. Jatkuu 7.–8.1.1670 f. 8v. Nils oli Stadiuksen äidin Britan veli, heidän isänsä oli Karjalohjan kirkkoherra Olaus Caspari); KA mf. ES 1888 (ll 17) Siuntion käräjät 19.3.1700 s. 201 (att det måtte Lagl: Ransakas, om förra Regementz Felltschiärens framl: Johan Erhardi willkor och ägendom, effter som han skall hafwa Caverat för Regementz skrifwaren Jacob Stadius hwilken hefftar för een anseenl: Ballance, hwarföre Cautionisternes ägendom sökes. Vertaa 1221); KA mf. ES 1924 (mm 10) Euran käräjät 4.–5.10.1659 f. 235v (hennes Sal: Fader Henrich Amundi brodhers framledne Sal: Marci Amundi qwarlefde egendoom, katso 2259); KA mf. ES 1723 (bb 13) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 13.–14.3.1690 s. 51 (Oplystes första reesan Jacob Erssons bördzrättz hemman i Kernala emoth den skuldfordran som Felttwebelen Hindrich [Abrahamsson] Stadius på hans Ryttarehemman der sammestädes är skyldigh blefwen. Vrt. (ll 8) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 30.6.1685 f. 102 Furerarn Hindrich Abrahamsson ifrån Sackola ... sin hustro Beata Nilssdotter ... sahl: Regementzskrifwarns Nilss Swanss dotter); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.2.1669 f. 19v (Regementskriffwaren Jacob Hinderssonn Stadius, mainitaan virkatehtävissä Ylä-Satakunnan käräjillä tästä alkaen); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 530v (Regementzskrifwaren Wälbe:de Jacob Stadius inlade nu Henrich Hanssons i Tursola uthgifne breff af d: 27 hujus nestledne, förmälande, huru at han af wehlbetänkt och berådde mode medh sin hustros Ja och samtyckio hafwer sålt bem:te Regementz Skrifwaren sitt arfwe hemman i Tursola by, hemman ½ M:ll 3/4 och 3½ ö: Skatt för ett Tusende Dal:r Kopp:r mynt som han till fullo nöije, den sidsta penningh medh dhen första opburit och undfångit; begärte altså Regementz Skrifwaren der å nu laga Stadfästelse och Skötningh ... Henrich Hanssons Broder Axel Hansson förekom och nu giörandes heruthinnan klander), 536; KA mf. ES 1970 (nn 16) Kangasalan käräjät 25.–26.9.1699 f. 198 (Sal: Jacob Stadii Balance för åhr 1684); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 19.8.1682 (... de sigh uthlåtit at welat lefwerera å Regementzskrif:n Wälbet:de Jacob Henrichsson Stadij wägnar i Stockholm ... tillhopa 1000 d:r k: m:t), Uudenkaupungin RO 14.8.1683; KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 7.6.1686 (Opbördzmannen under Kongl: Ammiralitet S:r Jöran Lön). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 99 (XXIII), 483 (Tillägg och rättelser. XXIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 21; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 423–424 (vertaa 1025), 427, 432, 433–434 (25.2.1663, Sedan inlade Jacobus Stadius j. Mariæ Eliæ dotter skrift. Tästä kirjanpitäjän tytär Mariasta tuli sittemmin Stadiuksen vaimo), 435, 440, 442, 461, 462, 463–465, 474, 491, 510, 521, 523, 524; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 2, 16, 19, 28, 29, 32–33, 33–34, 34–35, 40, 48, 58, 59–60, 61–62, 64, 65, 77, 79, 85, 87, 89, 91, 93, 100, 102, 103, 106, 123, 141, 147, 163–164, 178, 180–181 (5.12.1666, päätös: Stadius ei kuulu enää konsistorin vaan raastuvanoikeuden tuomiovallan piiriin), 279, 283, 501–502; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 636; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 104. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 177 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 82); T. Carpelan, Släkten Ilmoni-Granits ursprung. SSV 1 (1917) s. 32, 36–37; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 198; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #715D, 3760D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Stadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1605>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.