Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Kristoffer Listerus, myöhemmin Sundenius Christophorus Olai, Alandus 1803. Vht: Sundin Vårdön kappalainen Olof (Olaus Nicolai) ja Margareta Johansdotter. Ylioppilas Turussa 1665/66 Listerus Xphor. [Olai Aland _ 86]. Merkintä Indexissä Sundenius, Christophorus O. Alandus _ 86:. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1665/66] Christophorus [Olai Listeri, Aland.]. — Finströmin kirkkoherran apulainen ja vt. kirkkoherra 1675–77. Eversti Berndt Mörnerin rykmentin rykmentinpastori 1677. Finströmin kirkkoherra 1681. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1688 ja 1694. † Finströmissä 1696. ‡ 1697.

Pso: 1:o 1683 Sara Olofsdotter Berg; 2:o Maria Törnros tämän 1. avioliitossa († 1742).

Pson seur. aviomies: Korppoon kirkkoherra, FM Georg Prytz 1395 (yo 1659/60, † 1699).

Veli: Hammarlandin kirkkoherra Gabriel Listerus, myöh. Sundenius 1804 (yo 1665/66, † 1696).

Lanko(?): hovisaarnaaja Johan Berg 3367 (yo 1686/87).

Vävy: teologian professori, FM Johan Haartman 4419 (yo 1699, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120b, 187b; HYK ms., Bor. osak. matr. #125; KA valtakunnanregistratuura 29.7.1679 f. 510 (Till Biskopen i Åbo för Regiementz Presten Christophorus Undenius angående Finströms pastorat ... Regiementz Prest under Öfwersten Berend Mörners Regiemente Christophorus Undenius underdånigst föredraga låtit, huru som dhen för tijden uthi Finström på Åhland warande Pastor H:r Johan Martini 199 skall wara till en så hög ålder kommen at han nu mehra lährer finnas oförmögen till at med sådan Ifwer och Nijt som för dhetta stå bem:te sin Försambling före ... bem:te Undenius både är därpå landet född, iembwähl förr än han kom till at upwachta wid Wår Militie såsom Comminister en tijd därsammestädes tient, allenast Wij med Wår nådige försäkring om Successionen till Pastoratet när H:r Johan med döden af går wehle honom därjemte gratificera), 12.10.1681 f. 732 (Collation för H:r Christopher Sundenio på Finströms Pastorat), 4.9.1690 f. 498 (Öppet bref på en besittningzrätt för Kyrkioheerden H:r Christopher Sundenius ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom Kyrkioheerden i Finströms Sochn på Åhland, wällärde H:r Christopher Sundenius har sig åtagit att skatta för hemmanet Lysterby i Sundz Sochn, på Åhland, efftersom förre Åboen förmedelst sin oförmögenheet dhet samma icke mäcktar bruka, uthan sigh en stor rest påsamkat hwilken bem:te Kyrkioherde wid hemmanetz tillträdande icke allenast på sig tagit att betala, uthan och sedermehra wärkeligen ärlagdt, anhållandes underdånigst, det Wij till dess så mycket större trygg och säkerheet täckes benåda honom med en rolig besittningzrätt på bem:te hemman ...), 4.9.1690 f. 501 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz swar, ang:de hemmanet Listerby på Åhland ... Hans Månssons hemman i Listerby på Åhland och Sundz skiähren, som Kyrkioherden H:r Christopher Sundenius för åboens oförmögenheet skulld, sig antagit att skatta före), 1.12.1697 f. 721 (Kyrkioheerde Fullmacht för Daniel Hagert 3100 på Finströms Pastorat i Åbo stifft ... medelst Christoph Sundij dödelige frånfälle Finströms Pastorat på Åhland för någon tijd sedan är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 3233 (Åland 5) Sundin käräjät 10.3.1651 s. 324 (Ähn tiltalte pastorn sin Caplan H:r Oloff om 5 åhrs Kyrkio tjonde), Sundin käräjät 2.4.1652 s. 396 (Caplanen H: Oloff medh sina grannar i Listersby kerde till Grundsund boarne); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 16.2.1680 (närwarande H: Christophoro Sundenio); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 3.9.1683; KA mf. ES 3236 (Åland 9) Finströmin käräjät 12.1.1685 s. 15, Finströmin käräjät 12.9.1689 s. 70; KA mf. ES 3237 (Åland 10) Sundin talvikäräjät 1695, Finströmin käräjät 13.–15.2.1695, Finströmin käräjät 25.–26.11.1695, Saltvikin käräjät 20.–21.3.1696 (Kyrckioheerden högwällärde H:r Christopher Sundenius medelst dess till denne Rätten ankomne skrifwelse berättar, huru såsom Brofougden Gunnar Jonsson förledit åhr d: 7 etc: Februarij wed ordinarie häradz Tinget härsammastädes skall wara dömbdt att betala till bem:te Kyrckioheerde 231 D:r K:m:t); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Sundin käräjät 20.–21.2.1697 (Det böör Nils Brunman efter sin egenhändige Obligation af d: 25 Decembr: 1695 ehrläggia och betahla till Pastorskan Madam Maria Törnroos Trettijo D:r K:m:t medh resterande Tree D:r dito Myntt oppå någon Spannemåhl som han af Sal: Kyrckioherden H:r Christopher Sundenio undfått), Tutkinta Finströmissä 12.6.1697 (öfwer den Tiufnad som Anders Jöransson i Träbolstadh föröfwat hoos Sahl: Pastoren H:r Christopher Sundenii efterlåtne Enckia Madam Maria Törnroos sampt flere andre här i Sochnen), Sundin käräjät 29.–31.3.1698, Finströmin ja Getan käräjät 15.–17.3.1698 (Medh Hielparen H:r Carl Törn 3056 androg in för rätta, såsom ha nutj 3 åhrs tijd opwachtat församblingen här utj Finströms S:n både Sahl: Kyrckioheerdens H:r Christopher Sundenii långsamme siukdom, som och jemwähl sedermehra effter des död medh sine höge Förmäns tillstånd Gudztiensten förrättat j Enckians Nåde Åhr). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112 (XXVI), 114 (XXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 197–198, (212–214), (215), (218), 227–230. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 4; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1442D, 1451D, 2737D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 92 (Tämän mukaan 2. pson Maria Törnrosin isä olisi kunink. kamreeri Hans Jöransson Törnros. Elgenstiernan mukaan (Ättartavlor VIII, 1934, s. 409) tämä kamreeri † 1639 ja "hade tre söner och en dotter, vilka alla kallade sig Törnroos". Kirkkoherra Sundeniuksen leski kuoli Korppoon haudattujen luettelon 22.9.1742 mukaan 77-vuotiaana, joten hän ei voi olla mainitun kamreerin tytär.); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1749D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Sundenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1803>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.