Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Georg Prytz Georgius Georgii, Björneburgensis 1395. * Porissa noin 1642. Vht: Karkun kirkkoherra Jöran Prytz (Georgius Nicolai, † 1677) ja hänen 1. puolisonsa Anna. Ylioppilas Turussa 1659/60 [Pryz] Georg. Georgii _ 63. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1659/60] Georgius Prytz. Bioerneburgensis | Pastor in Korpo. Respondentti 6.6.1662, pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 2.5.1668 pro gradu, pr. Mårten Miltopaeus 606. FM 26.5.1668. Vihitty papiksi 1669. — Saltvikin kirkkoherra 1670, Korppoon 1684. Rovasti 1693. Vt. lääninrovasti 1694. Valtiopäivämies 1675 ja 1693. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693. † Korppoossa 9.12.1699.

Pso: 1:o N.N. (joka oli Euran kirkkoherran Sigfridus Matthiæ Borgin tytär); 2:o 1669 Elisabet Murenius († 1697); 3:o 1697 Maria Törnros tämän 2. avioliitossa († 1742).

Pson edell. aviomies: Finströmin kirkkoherra Kristoffer Listerus, myöh. Sundenius 1803 (yo 1665/66, † 1696).

Pson seur. aviomies: Korppoon kirkkoherra, FM Nils Fridelinus 3766 (yo 1691, † 1738).

Veli: Turun pormestari Anders Prytz 1867 (yo 1666/67, † 1710).

Veli: porilainen raatimies Gabriel Prytz 2693 (yo 1678/79, † 1715).

Veli: ylioppilas Claes Prytz 3353 (yo 1686).

Poika: Johan Prytz 3819 (yo 1692).

Poika: komissaari Anders Prytz 4119 (yo 1695).

Poika: Turun tuomiokirkon urkuri Samuel Prytz 4120 (yo 1695).

Tyttärenpoika: Uudenkaupungin postimestari, varapormestari Ulrik Laurbeck 8044 (yo 1758, † 1810).

Lanko: apulaispappi Matias Silenius 373 (yo 1643/44, † 1664).

Lanko: Aron Murenius 458 (yo 1644/45).

Lanko: Oriveden kappalainen Johan Wanaeus 1822 (yo 1665/66, † 1718).

Vävy: Finströmin kirkkoherra, FM Daniel Hagerus, v:sta 1689 Hagert 3100 (yo (1683), † 1712).

Vävy: Danderydin kirkkoherra, FM Lars Willstadius 3996 (yo 1693/94, † 1727).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 154b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #105; KA valtakunnanregistratuura 9.8.1669 f. 181 (Till Biskopen i Åbo om Successionen af Saltuikz Pastorat på Ålandh etc. ... M:r Georgius Prytz medh then yngre dottern trolofwat, motte till Kyrckioheerde försedd warda ... Wår nådige willie och befallningh at I wille låta dem få denne förslagne M:r Georgium Prytz till Kyrckioheerde introducerandes honom behörligen till be:te tienst så snart Änkians Nådåhr uphörar), 23.12.1682 f. 913 (Till Biskoppen och Samptel. Consistoriales i Åbo för Mag:r Georgio Pryss at blifwa accommoderad wedh först vacant blifwande Pastorat uthi Wijborgh ... Oss hafwa, tro undersåthe H:r Biskop och Samptel:e Consistoriales, Biörneborgz, Supplicando under dånigest ansökt, om Mag:o Georgio Pryss, för tijden pastore i Saltwijckz Sochn på Åhland, at kunna bekomma honom till deras Kyrkioherde, hwilken Försambling oppå eder recommendation med Wårt nådige bref ähr en annan nembl:n Rector Scholæ i Åbo 1129 tillförene förestälter ...), 16.5.1684 f. 281 (Till Bispen ock Consistorium i Åbo om Corpo ock Saltwiks Pastoraters ersättande), 16.5.1684 f. 282 (Collation på Corpo Pastorat för Mag:r Georgio Prytz), 17.8.1688 f. 513 (Til Åbo Hoff Rätt ang:de Strömmingz Fiskerij i Korpo Sochn), 5.10.1692 f. 508 (Till Cammar Collegium om Korpo Församblingars Ansökning i Åbo Lähn, angående hemmanet Kopois), 11.11.1693 f. 667v (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution och Förklaringh öfwer dhe beswär och desiderier, hwilka i Prästerkapetz wägnar uti Åbo Stifft wid denne nu påstående Rijkzdagh äre blefne insinuerade), 11.11.1693 f. 672 (Till Landzhöfdingen Creutz angående Kyrkioheerdens ansökning i Korpo), 3.11.1700 f. 429 (Kyrkioherde fullmackt för Nicolaus Fridelinus 3766 ... medelst Mag. Georgi Prytz dödelige frånfälle Korpo Pastorat i Åbo Stifft är kommit at blifwa ledigt); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.1.1676 f. 4v (Simon Byrjelsson j Lill Raumo fullmächtigadh af Kyrkioheerden j Karku, Wyrd: och Wällärde H: Georgio Nicolai fordradhe nu af Maria Erikzdotter j Ytteröö Sex Åhrs Cappellans Löhn, som hon är skyldigh blefwen honom dhen Tijdhen han war Sacellanus uthj Biörneborg); KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 22 (Kyrkioherdhen H:r Jöhran Prytz i Karku); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 475v (at opbära Kyrckioherdens Sal: H:r Georgii Prytz rettigheeter); KA mf. ES 1851 (kk 18) Korppoon käräjät 25.–26.6.1701 f. 125 (Probsten och Kyrckioheerden i Finnström Högwällärde H:r Mag:r Daniel Hagert, angaf Båtzman Johan Andersson Siöfogell, för dett bemälte Båtzman skall hafwa fält några anstöteliga Ordh om framledne Probsten och Kyrckioheerden Sal: H:r Mag:r Georg Prytz, som war Probstens Hagertz Swärfader); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Sundin käräjät 10.3.1670 f. 25 (uthj Prästerskapetz deputerade Fullmächtiges, Mag: Georgij Prytzes Närwaru), Ahvenanmaan maakuntakokous Kastelholmassa 29.8.1670 s. 136 (Närwarande ... Magister Georgius Prytz designatus Pastor i Saltwijk), Saltvikin käräjät 11.10.1671 s. 102 (Kyrkioheerden, Wyrdige Mag: Georgius Pryttz); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 26.–27.2.1674 (Företrädde Wyrdige och Höghlärde H: Mag: Georgius Prytz Pastor i Saltwijk, tillijka medh sin Swåger Capellanen ibidem Hederlige och Wällärde H: Boetio Muur 886, protestando andragandes, huru dheras respective Swärmodher och Modher Ehreborne och Dygdesamme Hustru Anna Samuelsdotter ...), Sundin ja Saltvikin käräjät 18.9.1676, Jomalan ja Lemlandin käräjät 3.3.1679 (Pastor j Saltwijk, Mag: Georgius Prytz, lät förmedelst D:num Adolphum Menschewer 2178 tiltala Olof Isachzson j Swiby, om en 2 åhrs Tiur); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 8.3.1686 s. 21 (Framträdde Pastor i Corpo Ehrewyrdige Magist: Georgius Prytz, och begärte inprotocolleringh på någre Huuss i Saltwijkz Prästegård, som delss han sielf, delss hans Sal: Swärfader påkostatt); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 23.2.1652 (Framstegh för Rätten Thomas Michelsson ifron Indrö, och fordrade arff effter sin Fader brodher, Sal: Henrich Larsson Stoorfinger, och bleff afsagt, det Her Jören och Sal: Hendrich Larssons arfwingar förblifue widh then förlijkningh och handstreckningh om arfskifftet, som dem emellan skedt ähr Anno 1648, på Rådstughun, att Thomas bekommer aff Her Jören medh sin broder och Karin 150 D:r K: M:t tilhopa, det Rådet intygade så dem emellan för Retta aflupit wara, Och Her Jören förnöijer sin Moder som Systren ähr medh Sal: Hendrich Larsson, särdeles, som dem best åsämjer, och dee medh ware Her Jören aff Sal: Hendrich Larssons arfwingar frij för deras åtall nu och i alla tijder), Porin RO 2.12.1657 s. 44 (Caplanen här i Biörnebårgh, Wyrdigh och Wällärde h:r Jören Nicolaj), Porin RO 12.12.1657 s. 47 (... hwilcket Testamentz breff gaffz H:r Jören aff S: Henrich Stoorfinger, daterat A:o 1648), Porin RO 16.1.1658 (Hendrich Storfing:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 84 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 35; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 519; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 299 (9.8.1669); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 193, 257, 258, 406; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #105. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 106; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 8; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 282; H. Lagström, Kaksi Prytz-sukua Porissa. Genos 27 (1956) s. 12; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #96D, 252G, 1412D, 2174D, 2563R, 3710R, 3736G, 4233D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 98; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #200D, 310, 998H (‡), 1749D, 2593R, 3266, 3318H (vih. 19.9.1669), 3682R, 4261H (prom. 1668).

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Prytz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1395>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.