Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Johan Stichaeus Johannes Henrici, Nylandus 1834. Vht: Mäntsälän kirkkoherra Henrik Stichaeus (Henricus Jacobi, porvarin poika Turusta, † 1660) ja Helena Eriksdotter. Depositio 24.4.1665. Ylioppilas Tartossa (Tallinnassa) 29.4.1665. Ylioppilas Turussa 1665/66 Stichæus Joh. Henrici Nyl _ 87. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 3.4.1671. — Mäntsälän kirkkoherran apulainen (1672), kappalainen 1673, kirkkoherra 1689. † Mäntsälässä 16.6.1705.

Pso: ~1675 Kristina Johansdotter Lupaeus (elossa 1709).

Poika: kapteeni Karl Stichæus, aatel. 1756 (ei introd.) Segersvärd († 1776).

Poika: apulaispappi Alexander Stichaeus 4193 (yo 1695/96, † 1722).

Poika: rykmentinpastori Henrik Stichaeus 4399 (yo 1699, † 1710).

Poika: Jämsän kirkkoherra Salomon Stichaeus 4656 (yo 1702, † 1740).

Pojanpojan pojanpoika: maanjako-oikeuden puheenjohtaja, varatuomari Karl Segersvärd 12797 (yo 1815, † 1850).

Lanko: Tuusulan kirkkoherra Johan Cramerus U295 († 1693).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; KA valtakunnanregistratuura 27.7.1705 f. 254 (Kiörkioherde fullmacht på Mäntzela Pastorat i Wiborgz Stifft för Eric Broserus 2799 ... medelst Johan Stichæi dödelige frånfälle Mäntzälä Pastorat uti Wiborgz Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1885 (ll 8) Janakkalan käräjät 6.–7.8.1688 f. 161 (Erich Jörensson i Nikinnoija fältes till 3 m:r S:m:t, effter han intet Comparerat H:r Johan Sticherus om Gäld till swars. Mahdollisesti tarkoitetaan Johan Stichaeusta); KA mf. ES 1782 (ee 5) Uudenkylän ja Iitin käräjät 12.–13.2.1647 f. 134v (Framträdde för rädta Hederlig och Wällärde Her Hindrich Stickw Hwillcken ähr af Ehrwördig Herren Biskopen för ordnadt till adt blifua Her Söfringz i Itima medh hiellpare); KA mf. ES 1785 (ee 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 9.–10.2.1674 s. 4 (Förekom Coadiutor i Mensele H:r Johannes Stickæus, och inlade Georgij Weskelanij obligation af den 8 Novemb: 1666 lydande at han giör sigh skyldig till bem:te Coadiutoren 12 Dal: Kopp:r M:tt, Så emedan Fadren Sigfredh Pährson i Nyby för Rätta intygade, hafwer och som pröfwes åthnutit af denne Gield, dy dömbdes bem:te Sigfred Pährson förben:de 12 Dal: Kopp:r m:tt till Creditoren att bettalla); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–15.5.1657 f. 17v (Kom för Rätta å satte Tingh Kyrckioherden i Menssella hederligh och wällärdh Her Henricus Jacobi Sticko och sigh högelighen beklagade der Uthöfuer, at ehuru wäl Under Menssella int:z preste böhl är ännu aff höga öfuerheeten Underlagt, Uthan ...), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.–19.1.1660 f. 15v; KA mf. ES 1721 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1670 s. 86 (Förekom Johannes Stichæus och å sin Moders Elin Erichzdåtters wägnar beswärade sigh öfwer Mårthen Erichsson, at han hafuer Åwerkat på Haudanpäldo i Haaraby under ½ thonna Land, som bem:te hans Moders Antecessor Eskill Clämetsson optagit hafwer); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 18.–19.11.1672 s. 81 (Kyrkoheerdens i Mensellä H:r Jacobi Magni Insulani och Coadiutoris Johannis Stickæi Skriftelige bewijs), 84, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.8.1673 s. 44 (att swara Cappellan i Mensela H:r Joh. Stichæo), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–18.8.1674 s. 71 (Efter anmodan publicerades h:s Ehrewörd: Biskopens H:r Abrahami Tavonij skrift, dat: Sibbo Prästegård d: 3 Julij nästförledne, hwar uthinnan förmähles, att Pastor i Mensele H:r Jacobus Magni skall sin Adiuncto H:r Joh: Stickæo låtha oturberat uthaf åhörarne föllja halfwa dheelen af Cappellans Räntan, föruthan dät Församblingen af een Godh willja honom till oppehälle gifwandes warder); KA mf. ES 1722 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.6.1688 s. 73 (Såssom att Höghwelborne H:r Landzhöfdingen d: 22 Maij nästledne har remitterat till Heradz Rätten att ransakas huru det hemmanet war i bruuk enähr det föll till skatt, som Capelan H:r Johan Stichæus i Hirwihaara by på frijheet optagit, och om han sedan lidit någon misswext, och huru hemmanet sigh nu befinner); KA mf. ES 1723 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 31.10.–2.11.1689 s. 145 (Alldenstundh att Opbördzskrifwaren Hindrich Eekman hafwer liqviderat emellan Capelan Wällärde H:r Johan Sticheum och Trompetaren Johan Dewitz om någon dem emellan förlupne giäldztwist); KA mf. ES 1723 (bb 14) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 31.7.–1.8.1693 s. 204; KA mf. ES 1724 (bb 16) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.10.1695 s. 241, Hollolan ja Tennilän käräjät 6.–7.5.1695 s. 142; KA mf. ES 1725 (bb 18) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.11.1697 s. 220; KA mf. ES 1725 (bb 19) Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–15.2.1698 s. 98; KA mf. ES 1726 (bb 20) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 26.2.1700 s. 64; KA mf. ES 1726 (bb 21) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1701 s. 270; KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 1.–2.10.1702 s. 174, Lammin käräjät 22.10.1702 s. 195, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 13.–14.10.1702 s. 187, 205; KA mf. ES 1727 (bb 25) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 3.–4.2.1705 f. 33; KA mf. ES 1728 (bb 26) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.–31.1.1706 f. 21; KA mf. ES 1729 (bb 29) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.10.1709 f. 106 (Cappelan i Mänsälä H:r Jacob Insolanus 3546 tilltalte Kyrckioherdens sahl: Stickei Enckia Madam Christina Lupæa); KA mf. ES 1173 (b 6) Porvoon RO 29.7.1701. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 391; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #91; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1113. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 52, 55; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 267 (Segersvärd Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 67 (von Cederwald Tab. 1); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 81; Å. Backström, Segersvärd. SSV 39 (1969–70) s. 108.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Stichaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1834>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.