Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 27.3.1663 Johan Cramerus Johannes Henrici, Nylandus U295. Kotoisin Uudeltamaalta. Depositio 10.7.1662. Ylioppilas Tartossa (Tallinnassa) 27.3.1663. — Tuusulan kappalainen 1669, kirkkoherra 1682. † Tuusulassa 16.6.1693.

Pso: Regina Johansdotter Lupaeus (Wulff).

Poika(?): Simon Cramerus 4384 (yo 1698/99).

Lanko: Padasjoen kirkkoherra Zachris Colliander 1291 (yo 1658/59, † 1710).

Lanko: Mäntsälän kirkkoherra Johan Stichaeus 1834 (yo 1665/66, † 1705).

Vävy: Tuusulan kirkkoherra Gustaf Hinzbergius, myöh. Hindsberg 3219 (yo 1684/85, † 1727).

Vävy: Tuusulan kirkkoherra Johan Sievonius (myös Sevonius) 4111 (yo 1695, † 1731).

/ Nummen Röhkölän kylässä oli ratsutila nimeltä Kraami. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 4.12.1682 f. 787 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaring oppå Prästerskapetz af Bårgo Lähn i Nyland wid denne Rijckzdag ingifne underdånigste desiderier ... 2. Såsom dhe aff Clemetskogby i Helsing Sochn tillijka med Pastore i bem:te Sochn låta märckia sig myckit beswärade af den division, som framledne Biskopen Rothovius giort hafwer med samma by à 8 bönder, i det dhe skohla wara tagne vndan dheras rätta och gamble Moderkyrkia och jempte andre byar ifrån Sibbo lagde under ett finskt Capell, Tuusby benembdt, warandes således der uthaf ett serdeles Pastorat giort), 10.7.1693 f. 383 (Till Landzhöfdinge Carl Bonde Swar, angående des Förslag til Capellanens sublevation i Helsingfors ... det nyligen vacant blefne lille regale pastoratet Tuusby, katso 2826), 1.7.1694 f. 403 (Kyrckioheerde-Fullmackt på Tuusby Pastorat i Wiborgs Stifft för Gustaf Hintzberg 3219 ... förmedelst Johan Crameri dödelige frånfälle Tuusby Pastorat i Wiborgz Stifft är kommit att blifwa ledig); KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 28.–29.4.1668 f. 20 (Anders Simonsson i Rusutjerff fältes för swarslöösan emot Dn: Johannem Cramerum angående någon gäldzfordran till sina 3 m:r), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 24.–26.5.1669 s. 60 (Rätten hafwer liquiderat emillan Coadjutoren i Thuussby H:r Johan Cremerum och Anders Simonsson i Rusutjerfwi), 64 (Cappellan H:r Johan Cremerus); KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän, Sipoon, Tuusulan ja Nurmijärven käräjät 12.–13.3.1683 s. 4 (Kyrkioherdhen H:r Johan Cramerus); KA mf. ES 1722 (bb 11) Sipoon ja Tuusulan käräjät 8.–9.7.1685 s. 69 (Nembden och Tingzlaget ... betygade att H:r Cramerus har emottagit osådden åker, dhen han sedan medh sin egen Sädh hafwer besådt, efter som och dhes antecessor Prestebohlet i förståne af ödhe optagit hafwer); KA mf. ES 1723 (bb 13) Sipoon ja Tuusulan käräjät 13.–14.2.1690 s. 41 (Sahl. Pastoris widh Sibbo Johannis Lupæi arfwingar), Sipoon ja Tuusulan käräjät 26.–27.6.1690 s. 64, Sipoon ja Tuusulan käräjät 16.–17.3.1691 s. 23 (et förklaring aff Sahl: Kyrckioheerdens i Tuusby H:r Johannis Lupæi arfwingar, den Mågen Heradzskrifwaren Simon Wijkman (vertaa 2683) författat ... Mågarne Pastor H:r Johan Cremer och Heradzskrifwaren Johan Mattzon); KA mf. ES 1724 (bb 16) Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1695 s. 204 (hoos Sahl: Kyrckioheerdens Johan Kremeri änckia Regina Johanssdotter); KA mf. ES 1724 (bb 17) Sipoon ja Tuusulan käräjät 13.–14.7.1696 s. 198 (Kyrckioheerden i Tuusby Ehrewördige H:r Gustaf Hintzbergh å sin Swärmoders dygdesamme hustru Rigina Wulffz wägnar); KA mf. ES 1725 (bb 18) Sipoon ja Tuusulan käräjät 1.–2.12.1697 s. 241 (Casseuren Wehl:t Carl Wulff); KA mf. ES 1726 (bb 22) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 5.–6.2.1702 s. 58 (Kyrckioheerdskan Madam Regina Lupæa), Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1702 s. 225 (Casseuren i Borgo Stadh Wählachtadh Carl Wulff å dess Antecessoris matrimonii Borgarens Henrich Simonssons barns wägnar); KA mf. ES 1728 (bb 26) Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.6.1706 f. 71v (Madam Regina Lupæa); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 17.3.1669 (Mårthen Johansson inlade sin klago libell emoot Tullnären Erich Olofsson angående Trolofningz descrerande medh Kyrckieheerdens i Tuusby dotter), Helsingin RO 27.3.1669 (Tullneren Erich Olofsson förklarade sigh oppå Mårthen Johanssons inlaga, om frijerit j Tuusby, förebärandes iblandh annat at Trolofningen med wittnen i Synnerheet å hans sijda eij skedd är eller bekräftat med Ringh), Helsingin RO 3.5.1669 (Mårten Johansson begäradhe att hans wittne uthj Tullnerens Erich Olofssons saak måtte lagligen blifwa Examinerade, hwilket och skedde, och bekände Johan Karner, att han hadhe hördt af Anders Nielsson på kellaren att hans Broder Tullneren Johan Oloffsson skulle hafwa sagt, att hans Broder Erich Olofsson hafwer ännu tijdh att gifta sigh ...), Helsingin RO 10.5.1669 (Johan Beerman inladhe sin Skriftlige attest hwaruthinnan han förmäler, att Tullneren Erich Olofsson ibland annat taall om Bruden skall hafwa fält desse ordh åt hans hustru, Nembl: att Bruden haf:r rymbdt medh Munsterskrifwaren ifrån Wunsken, som folket för honom sagt hafwer ... Erich Olofsson nekar sigh sådane ordh fält hafwa ... heemställes denne saak det Ehrewyrdiga Consistorij Wijburgensis rättwijsa dijudication och Censur); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 23.7.1700 s. 151 (1675 ... framledne Rådhmans härsammestädes Mårthen Johanssons käresta, dygdesamma hustru Sophia Johans dotter Lupæa, katso 45); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 22.2.1697 (Casseuren Carl Wulf), Porvoon RO 16.10.1701 (angående för detta Casseuren Carl Wulffz resterande lefwereringar oppå sin under hender hafda opbördh), Porvoon RO 12.12.1703 (Sahl: Carl Wulff); KA mf. ES 1173 (b 9) Porvoon RO 3.3.1704 (för detta Sahl: Casseurens Carl Wulffz Enkia Anna Hans dotter); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 5.4.1709 (opbödz först gongen ... Sahl: Casseurens Carl Wulffz gårdz Tompt som för dess Begrafningz omgälder 30 D: K:M:t är pantsatt till handelsman Anton Hind: Blanckenhagen). — A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1093. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 350, 354; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 36.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Cramerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U295>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.