Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1668 Matias Wezander (myös Wesander) Matthias Clementis, Aboensis 1982. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1668 Wesander Matth. Clementis. Ab _ 95. — Keräsi varoja Turun tuomiokirkon korjausta varten kierrellen ympäri maata 1681–82. Turun hospitaalinsaarnaaja 1683. † Turussa keväällä 1685.

Pso: Brita Klemetsdotter Palicander (jäi leskeksi).

Poika: ylioppilas Johan Wezander 4500 (yo 1700, † 1760).

Lanko: Turun katedraalikoulun kollega Grels Palicander 1978 (yo 1668, † 1702).

Sukulainen(?): sotilas Georg Schössling 5029 (yo 1708).

/ Poika Matias Wesander mainitaan pedagogina Laitilassa 1704. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; KA valtakunnanregistratuura 2.1.1684 f. 2 (katso 2378); KA mf. ES 1747 (cc 7) Marttilan käräjät 26.3.1652 f. 89 (Gustaff Grass ... hans bonde Clemeth Wesa och hans Sån Frantz Wesa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 126 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 26 (XXIX); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 50 (2.11.1681), 54; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 331, 495 (†), 510; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 151 (1669:I, Dn. Matth. Clementis, i nästa distributione pro vale), 153 (1670:I, pro vale); Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 147 (10.5.1682, Berättade Rector en man wara ankommen från Åbo, som söker hielp af Consistorio till den förbrände stadens och kyrckians reparation. Consistorium swarade sig tilförende gifwit der till i pungen effter föregången pålyssningh, klagandes elliest att intet H:s Kongl. May:tz bref blifwit communicerat med bägge magistraterne i fiol och för än af predikstolen det wordet pålyst ...), 152. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 66; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 93; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 201.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Wezander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1982>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.