Helsingin yliopisto

Tiedot

1674/75 Daniel Birkman Daniel Jacobi, Birckalensis 2378. Vht: Pirkkalan kirkkoherra, FM Jakob Raumannus (Jacobus Pauli, † 1678) ja Kirstin Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1674/75 Birckman Dan Jacobi _ 117. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] Daniel Birkman. V. D. M. Aboæ. Obiit 1685. — Apulaispappi Pirkkalassa (1681). Turun vt. hospitaalinsaarnaaja 1682, vakinainen 1683, menetti virkansa 1684. † 1685.

Pso: Helena Johansdotter Roos tämän 2. avioliitossa († 1720).

Pson edell. aviomies: Turun hospitaalinsaarnaaja Anders Svicherus 2254 (yo 1673, † 1682).

Pson seur. aviomies: Turun hospitaalinsaarnaaja Samuel Justander 2432 (yo 1675/76, † 1700).

Appi: Keuruun kirkkoherra Johan Roos 113 (yo 1640, † 1660).

Veli: Pirkkalan kappalainen Jöran Birkman 1513 (yo 1661/62, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #205; KA valtakunnanregistratuura 26.5.1683 f. 280 (Till bispen i Åbo för H:r Daniel Birckman ... Uthaf dhe Suppliquer och bijfogade skiähl som både Magistraten och borgerskapet uti Åbo och Predikanten H:r Daniel Bickman hoos oss insinuerat och i underdånigheet låtit föredraga, hafwe Wij nogsampt intagit så wähl Magistratens åstundan at få honom Bichman till Hospitals Präst därsammestädes, som dhe skiähl och Orsaker förmedelst hwilka han påstår at blij wid ber:de Embete conserverat; hwilka Wij finne wara så wähl grundade at wij intet annat kunne än Eder härmed nådel. anbefalla at foga Magistraten och borgerskapet häruthinnan och icke twinga församblingen någon uppå dhem dhe eij äre benögde med, kunnandes Wij intet see någon skählig orsak, hwarföre bem:te Bickman som uppå församblingens enhällelige kallelse har afstått sin förre lägenheet och förestått Enkians Nådåhr sampt uprättat Sterbhuset genom Gifftermåhl skall nu trängias därifrån helst emedan dhe på ordenteligit sätt hafwa gifwit Eder part af dhenna dheras vocation och begiärt deröfwer Eder ytterligare stadfästelse), 2.1.1684 f. 1 (katso 3130), 2.1.1684 f. 2 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh, uppå Biskopens och Consistorij uthi Åboo, underdånigst insinuerade desiderier ... 1. Såsom för K. M:tt ähr wordet förtegat, då för H:r Daniel Birckman i förledit åhr uthwärckades bref, att han skulle blij Hospitals Präst i Åboo, dhet redan föruthan een annan, Nembl. H:r Matthias Wesander 1982, effter föregående Communication medh Borghmästare och Rådh, warit af Biskopen och Consistorio till samma Embethe förordnat, hwarigenom Birckman, såsom den der uthan tillståndh öfwergifwit sin förre lägenheet å landet, och åtagit sigh att förestå Enckians Nådhåhr, är således intet ordentligen, och medh sine förmähns willie, under hwilckas plicht och lydno han ståår, till tiänsten kommen; hwarigenom Biskopen och Consistorium uthi dess Embete ähr förnähr skedt; Men förnembligst dher igenom, att Borgaren Rancken, har understått sigh att introducera honom, och på dhet sättet tillwällat sigh een annars Embetes rätt och Myndigheet, Biskopen och Consistorio till ingen ringa sijdwyrdningh, förackt och præjudice; Fördenskuldh opphäfwer Kongl. Maij:tt sådant alldehles, och ogillar Birckmans introduction; williandes att H:r Wesander, som gifs godt wittnesbördh både af lärdom och meriter skall af Biskopen och Consistorio ordentligen till Hospitals Präst introduceras), 30.10.1684 f. 680 (Till Landzhöfdingen i Åbo, att inkomma medh sin förklaringh öfwer Consistorij beswär moth borgaren Ranken); KA mf. ES 1964 (nn 5) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–14.1.1680 f. 788 (Till Coadjutorens H:r Daniel Birckmans och dee Käijärfwi boors begäran, förordnades af Rätten Matz Jörensson i Pohiankylä och Jören Alpo i Messuby att stångfälla Åkren dem emellan efter Skatten), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 23.–25.9.1680 f. 880; KA mf. ES 1964 (nn 6) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 25.–26.10.1681 s. 391 (Coadjutoren H: Daniel Birkman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 497; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 510 ("Sahl. Birckmans enkia hust:u Brijta Clemetsdotter", mainittu Brita lienee kuitenkin hospitaalinsaarnaaja Wezanderin leski); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 397 ("sal. H:r Daniel Birkmans änkia, dygdesamma hustru Elin Roos"), 401; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 235; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #205. — R. Sumelius, Birkman i Birkala. Genos 16 (1945) s. 126.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Birkman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2378>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Birckman, Dan. Jacobi. p. 117 || Sat. 205: Birkman, V. D. Aboæ minister obiit 1685. – Nämd för oskick i prot. 10.5.1679. T. f. hospitalsprest i Åbo 1682, men måste till följd af ett kongl. reskript 26.5.1683 afstå tjensten; se derom Strandb. I, 66.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 148.