Helsingin yliopisto

Tiedot

1669/70 Tomas Ståhl Thomas Christophori, Tavastensis 2061. Vht: Sääksmäen Sillantaan ratsutilallinen, kirkonisäntä Kristoffer Ivarsson Ståhl ja Katarina Tomasdotter. Ylioppilas Turussa 1669/70 Stalius Thom. Xphori _ 100. — Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Filip Sassin, v:sta 1687 Gotth. Vilh. von Budbergin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1675, rykmentinpastori 1677, palveli rykmentin mukana Väinänlinnassa (Dünamünde, 1687). † 4.5.1693.

Pso: Katarina Susanna von Holtzhausen tämän 1. avioliitossa († 1724).

Veli: vuokraaja Karl Ståhl 1516 (yo 1661/62, † ~1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 180b; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1694 f. 563v (KA mf. WA 2068); KA valtakunnanregistratuura 19.1.1694 f. 87 (Till Superintendenten Fischer swar om Prädikanten Gurevelius ... Wij see af Eder underdånige skrifwellse dat. d. 18 Passato hurusom I underdånigst recommenderen Prädikanten Jacob Gurevelius hwilken några Åhr warit Adjunctus uti Fästningen Neymünde, till Regementz Pastor wid Wårt där i Guarnison liggiande Nylandz Infanterie Regemente, uthi dhen afledne Thomas Stuhles ställe, gifwandes honom gått låford om dess flijtige giorde tienster och skickelige förhållande. Men som detta Embetetz tillsättiande hörer under Åbo Stifft Altså hafwee I Eder dhermed intet att befatta, uthan lemna dhem att föreslå dhertill en skickelig Prädikant), 27.9.1694 f. 558 (Regements Prädijkants Fullmackt för Gustaff Montanus under Nylands Infanterie Regemente ... förmedelst Thomas Ståhls dödelige frånfälle, Regements-Predijkants bestälningen under Wårt Nylands infanterie Regemente är kommen at blifua ledig); KA mf. ES 1890 (ll 23) Espoon käräjät 29.–30.10.1706 s. 711 (Regementz Pastorens H:r Thomas Ståhls Attest af den 21 Aug: 1685); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 30.6.1670 f. 231v (Företrädde Do:nus Thomas Christopherj, och på sin fadermoders Hustru Kirstin Christophersd:r i Härmälä wägna beswäradhe sigh öfuer een af hännes Landbönder Michell Simonsson, som hafuer i förledne wåras rymbdt aff ett hemman i Kulliu), 233v (katso 2712). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 130 (XXX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 504; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 190 (student Thomas Ståhl), 199–200, 253, 265. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 56; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 435 (Stjernkors Tab. XVII); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1789a (isäksi mainitaan erheellisesti riikalainen kauppias Heinrich Stahl).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Ståhl. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2061>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.