Helsingin yliopisto

Tiedot

1669/70 Henrik Anchaerus Henricus Martini, Satacundensis 2063. Vht: Mouhijärven kappalainen Mårten Ancka, myöh. Anchaerus 539 (yo (1646), † 1678) ja Elisabet Karkuensis. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1669/70 Anchærus Henr Martini Finl _ 100. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1669/70] Henricus Anchærus. | Sacellanus in Mouhijærwi | Obiit A:o 1721. Oraatio 2.4.1675. Respondentti 11.1675, pr. Nils Tunander U170. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1678. — Mouhijärven kappalainen 1678, pysyi virassa isonvihan yli. ‡ Mouhijärvellä 1.12.1723.

Pso: 1:o 1683 Sidonia Karlsdotter Blume († 1714); 2:o 1716 Margareta Sofia Tammelin († mestattu 1724).

Appi: Mouhijärven kirkkoherra Matias Tammelinus 2953 (yo 1681/82, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #175; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl); KA valtakunnanregistratuura 3.10.1698 f. 577 (Till Consistorium i Åbo swar, ang:de medell till Maria Mårtensdotters inlösen i Hospitalet ... Wij hafwe unfått Eder skrifwelse dat. d. 13 passato, hwarutinnan I fälle en underdånig förböön för Capellanens i Mouhijerfvi Hindrich Anckærij Syster Maria Mårtens dotter som plågas af en swår Kranckheet at wij till hennes inlösen i Hospitalet tecktes förunna nödige medell af dhe bööter som Majoren Landsberg till Mouhijerfwi Kyrkia har erlagdt för begångit lönskeläger; Men som bem:te föreslagne medell tillhöra kyrckian Så kunne Wij intet tillåta at dhesamma till någre andre än dess rätta tarfwer blifwa emploijerade, hwilket Eder till nådigt swar länder); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 480v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.2.1682 s. 476 (H: Hindrich Anckærus Comminister j Mouhijärfwi), 483, Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 648; KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.10.1684 s. 1556; KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–6.6.1691 s. 211; KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.2.1693 f. 68; KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 272; KA mf. ES 1970 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 10.–11.5.1697 f. 184v; KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.5.1706 s. 750; KA mf. ES 1975 (nn 26) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–28.6.1707 s. 940 (den tijden de allareda förr de swåra Åhren tient hoos Cappellanen Henrich Anckerus i Terfwamäcki Rusthålldh); KA mf. ES 1976 (nn 28) Tyrvään käräjät 4.–5.2.1709 s. 140, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.10.1709 s. 968 (huru som d: 3:die Nästl:ne Febr:, uppå Cappellanens Rusthåldh i Terfwamäkj by, en ansenlig skada tijmat, j ty fölljande Huus, förmedelst en häfftig och Oförmodelig Eldh, i aska blifwit lagd). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 127 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 322, 363, 430, 433; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #175; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 153 (1670:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 246; L. Poppius, Margareta Tammelinin tarina. Genos 25 (1954) s. 33–36; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3996R, 3997G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 188; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 107; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #279, 3084, 3977R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Anchaerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2063>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.