Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 16.10.1648 Nils Tunander Nicolaus Jonæ, Ostrogotus U170. * noin 1625. Vht: Västervikin koulun rehtori Jonas (Jonas Nicolai) ja Ingeborg Pehrsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 16.10.1648 Nicolaus Jonæ O-Gothus. Ulkomaanmatka Saksaan, Ranskaan ja Italiaan 1658. Ylioppilas Strassburgissa 1658 [Matricula studiosorum facultatis theologicae] Nicolaus Tünander, Suecus. Ylioppilas Heidelbergissa 18.10.1659 Nicolaus Tunundre Svecus. Ylioppilas Tübingenissa 22.10.1660 Nicolaus Tunander ephorus [Sueci]. Respondentti Turussa 16.5.1668, pr. Enevald Svenonius 132. — Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1668–79. — Turun akatemian kolmas teologian professori 1667 (virkaan 1668), samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1668 ja Turun tuomiokapitulin jäsen s.v. Akatemian rehtori 1672–73. † Turussa 24.2.1679. Naimaton.

Veljenpoika: trumpetisti Jöns Skarp 1594 (yo 1662/63, † 1700).

Viittauksia: HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 367 (13.11.1696, Såssom fordom Professoris Theologiae Sahl Nicolai Tunandri Broders Pär Skarpz dotter Jungfru Maria Tunandra som hoon sigh nu kallar fordrar ...), 411 (22.7.1697, Till Wadstena Probsten); HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 58 (17.11.1700, Arf); HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #57 ("när kom han til Åbo?"); KA valtakunnanregistratuura 10.7.1666 f. 445 (Vocation till Nicolaum Tunandrum, att wara Professor Theologiæ i Åbo), 21.10.1667 f. 230 (Fullmacht för Nicolao Tunandro, att wara Theologiæ Professor Ordinarius wed Åbo Academie), 13.10.1674 f. 346 (Till Landzhöfdingen i Åboo H. Harald Oxe om Brunkalaboerne), 13.10.1674 f. 347 (Till Biskopen och Capitulares i Åbo om Brunkalaboerne och dess Capell); KA mf. JK 1239, Turun tuomiokirkon tilikirja 1671–77 s. 19 (23.2.1673, ‡ Magnifici Tunandri Syster), 21. — Die Matrikel der Universität Heidelberg II 1554–1662 (bearb. und hrsg. v. G. Toepke, 1886) s. 335; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121 (XXVIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 3; Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621–1793 I (bearb. v. G. Knod, 1897) s. 628; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 119; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 174 (16.6.1670, ‡ her professorens Tunandrj syster sohn), 196 (16.3.1679, ‡ prof. Nicolaus Tunander); K. G. Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902) s. 42 #513; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 261 #286 (10.4.1679), 266 #290 (14.7.1679), 267 #291 (19.7.1679); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 134 passim; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 85 passim; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 110; Die Matrikeln der Universität Tübingen. Band 2 1600–1710 (bearb. v. A. Bürk und W. Wille, 1954) #25206; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 55; Akademiska konsistoriets protokoll VI 1661–1663 (Uppsala 1971) s. 56 (7.6.1661, Novi Professoris historiarum electio företogz, och bekommo Dominus Johannes Ilsbodinus, och Dn. Johannes Bergh fempton vota hwardera. Så finge och efterskrefne några vota: Dn. Olaus Agreus sex vota, Folcherus Ur fem, Nicol. Tunander twenne, Dn. Joh. Flygg, och Garthman ett hwardera); Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 96 (28.9.1664, consultatio de novo professore eloquentiæ); Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 410 (1.10.1670, Prorector insinuerade Consistorio det som samma dag war af fac. philosoph. resolverat de novo Professore eloquentiæ, nembl. att de hafwa nämdt någre personer, som tycktes wara tienlige till detta embetet. Alla woro consentientes att M: Columbus wore tienlig der till, doch nämdes och jempte honom Tunander, theol. Professor Aboënsis, hwilken menas wilja der ifrån, är och en hederlig man. Item Parmander och Rubenius). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 249; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 127; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 130; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 323; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #707D, 715D, 872D, 915G, 922D, 982D, 995D, 1327G, 2147G, 3680R, 3767G, 3784G, 3785D, 3988–3999P, 3993G, 3994G, 3995G, 3996G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 108; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 97; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #109H (‡), 138H (‡), 200D, 286H (‡), 804, 953G, 1265H (‡), 1384G, 1397, 1411G, 1550G, 1749D, 2236, 2566, 3359H (‡), 3578G, 3589R, 3794, 3968–3980, 4026, 4407H (‡); Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 46.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Tunander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U170>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.