Helsingin yliopisto

Tiedot

1670/71 Johan Lyra Johannes Martini, Hauhoensis 2108. Vht: Kuhmoisten kirkkoherra Mårten Lyra (Martinus Petri, † 1688) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1670/71 Lyra Joh. Mart:i Hauhoens _ 104. — Kuhmoisten kappalainen 1682. † Kuhmoisissa 1704.

Pso: Kristina Jemsonius (jäi leskeksi).

Veli: Haminan lukkari Tomas Lyra 4611 (yo 1701).

Poika: Hirvensalmen kappalainen Erik Lyra 4798 (yo 1704, † 1743).

Poika: Pieksämäen kappalainen Henrik Lyra 5669 (yo 1729, † 1775).

Pojanpoika: Kärkölän kappalainen Gabriel Lyra 6994 (yo 1744, † 1776).

Lanko: Jämsän kappalainen Erik Svanstrupe 1841 (yo (1666), † 1693).

Vertaa: Kaprion kirkkoherra Johan Lyra 5017 (yo 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Laukaan käräjät 17.–19.6.1699 f. 493 (Kyrkioheerden Ehrewyrdige och wäll:de H:r Påhl Jembsonius 2109 ... des nu mehra afledne Sahl: Moder hust: Elisabetha Reuther ... hennes trenne barn af seenare kullan nembl: H:r Kyrkioherd: Jembsonius, Corporal: Samull Larss: och dotter Margeta Larssdotter. Lapsien joukossa ei siis mainita Kristina Jemsoniusta); KA mf. ES 1783 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–23.11.1660 f. 101v (Kom för Rätta Caplanen i Hauho wällärde H:r Mårten Lyra, och gaf tillkenna huru såsom han medh Caplanen i Tuulos wällärde H:r Mathia Simonis tillhopa Uthrustat hafwa, een Ryttare till Cronones Tienst), Hollolan ja Tennilän käräjät 14.–17.11.1662 f. 274v (Sal: Öfwerstens Wälb: Willhielm von Maulens Arfwingars Ombudzman Jacob Peersson Lyra), Hollolan käräjät 22.–23.9.1665 f. 641 (Citeres här medh Capplanen her Mårthen Petri Lyra tillijka med Befallningzmannen Abraham Jörensson Bladha till Näste Tingh, att swara till den Caution dhe för, för detta Upbördzmannen wedh Åkerois med dess bönder Jacob Peersson Lyra den 28 Junij 1662 Uthfäst hafwa, och Krijgz Hospital Bookhållaren Erich Carllsson opå Wälb: Sahl: Willhelm Von Mühlens Arfwingars wägnar Rättens Assistence her om söker, alldenstundh bem:te Upbördzmannen ähr förrymbder, och 185 D:r Sölf:r Myndtz Ballancie sigh efter lembnadt); KA mf. ES 1784 (ee 8) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 22.–23.10.1666 f. 929 (Caplanen Dominus Martinus Petrj Lyra ... Skrifteligen den 16 Julij 1664 betyga); KA mf. ES 1785 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 5.–6.7.1670 s. 72 (Efter Pastoris j Chumois wördige H:r Georgij Crucilandrj [Kuhmoisten kirkkoherra Georgius Matthiæ Crusilander, † 1670] anmodan Oplystes 1 Gångon ett hemman i Syrentaka om 5 öre Skatt som bem:te Pastor sigh för des börde hemman Crusilla belägit i Uskilla Sochn tillbyt hafwer af Captein Pehr Arfwedhsson, och war ingen som der emoth något inspråk giorde), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 9.–10.7.1672 s. 91 (Dömbdes Kyrckieheerdens i Chumois Sahl: Georgij Crucilandri Enckia Ellisabeth Caspersdåtter bettalla till sin Sahl: Mans broder Klåckaren i Chumois Jacob Mattzson som honom efter Nembdens intygan och Ompröfwan skiäligt beståås Nembl: 4 Åhrs dräng Löhn 48 dal:r kopp:r m:t men med hemmanet i Anttula :/ sedan denne Löhn är bettalt :/ som Sahl: Kyrkeheerden inlöst, och der på skiöttningh ährhållit hafwer, skall han sigh icke her efter det ringaste befalla), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 17.–18.2.1673 s. 38 (Kyrckeheerden i Chumois wällärde H:r Marthinus Lyra), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 13.–14.2.1675 s. 4; KA mf. ES 1722 (bb 12) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 12.–13.9.1687 s. 150 (Capelan ifrån Cuhmos H:r Johan Lyra), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 11.–12.7.1688 s. 115, 120 (Oplystes första reesan Jacob Mattzons i Cuchmos bördzrätt som han till Capelan H:r Johan Lyra d: 2 Junij 1682 opdragit emoth Cronans och Herskapz Rest, som sigh belöper för uthan Interesse och wext till 23 D: Sölf:r m:t 3 T: 15 Capp:r Sädh och 1 ll: Humbla, hwar emot Matz Jörensson å sin hustrus Lijsa Bengdtzd:rs wägnar såssom een rätt arfwinge protesterade att wara närmast det förmedelst lösn att inbörda. Myös 10.–11.12.1688 s. 191); KA mf. ES 1723 (bb 13) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 20.–21.2.1691 s. 108, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 1.–2.9.1692 s. 187 (Capelan Wällärde H:r Johan Lyra anhöltte att kunna obtinera fasta och Skiötning på ett Crono hemman i Cuchmos och Anttula by, der Jacob Mattzon Bördzrätt åäger, efter som han der före Cronones Rest betalt); KA mf. ES 1725 (bb 20) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 19.–20.6.1700 s. 312 (den balancen Cappelan H:r Johan Lyra graveres medh, ang:de 117 D:r 20 ö: Kopp:r M:t härflytande af dhe medel han under händer haft af Cuhmos Kyrckia); KA mf. ES 1728 (bb 26) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 24.–26.11.1706 f. 124 (Cappellans Enkian Madam Christina Jemsonia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 514. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 422; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 823 (Lyra Taulu 24); G. Luther, En gammal släkttavla från Östra Finland. Genos 21 (1950) s. 13.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lyra. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2108>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.