Helsingin yliopisto

Tiedot

1670/71 Paul Swanstrup, myöhemmin Jempsonius Paulus Laurentii, Jämsensis 2109. Vht: Jämsän kirkkoherra Lars Jemsonius (Laurentius Pauli, † 1674) ja Elisabet Larsdotter Reuter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1670/71 Swanstrup Paulus _ 104. — Apulaispappi Jyväskylässä (coadjutor, 1678). Hirvensalmen kappalainen 1690. Laukaan kirkkoherra 1695. † Laukaassa 1.11.1712.

Pso: Margareta Arvidsdotter Rothovius († 1742).

Appi: Pälkäneen kirkkoherra Arvid Rothovius 81 (yo 1640, † 1670).

Äidin aiempi pso: Jämsän kappalainen Erik Svanstrupe 6 (yo 1640, † 1647).

Eno: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685).

Setä: Matias (Matthias Pauli) 82 (yo 1640).

Poika: apulaispappi Arvid Jempsonius 4530 (yo 1700).

Poika: Paul Jemsonius 4844 (yo 1704/05, † 1743).

Vävy: Isonkyrön pitäjänapulainen Anders Amnelin 4128 (yo 1695, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 188b; KA valtakunnanregistratuura 18.11.1693 f. 841 (Till Biskopen Doctor Bång om Ifwiskylä Capellgäldz boer ... Dhet hafwer hoos Oss Ifweskyla Capellgäldz boer sig underdånigst beklagat, huruledes I hade icke alenast förbudit Prästerskapet där i Soknen at hålla någon Gudztienst uti deras Capell, som de för en long tijd sedan efter erhållit tillstånd af fordom Biskopen D. Abraham Thavonio, upbygdt och iemwäl nu nyligen med stoor bekostnad reparerat och förbättrat, utan och förordnat, at de som boo öfwer 4 gamble mijl från moderkyrkian motte sig där infinna), 3.7.1695 f. 342 (Fullmacht för H. Paulo Jemsonio att wara Kyrckoherde i Laukas försambling ... Kyrckioherde Embetet uti Laukas försambling och Wijborgz Stifft, förmedelst Kyrckioherdens Erici Paeronij (katso 3377) dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Capellanen Johannes Sinius U345 att wara Pastor uti Laucas i Tafwasteland effter framl. Jamsonium); KA mf. ES 2113 (tt 1) Kuopion käräjät 22.–24.7.1651 (Dömbdes Oluf Holapainen att betala Fäldt Predikanten Her Lars Pauli 18 D:r K: M:t); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Jämsän käräjät 9.–11.2.1699 f. 370v, Laukaan käräjät 17.–19.6.1699 f. 493 (Det föredrog Kyrkioheerden Ehrewyrdige och wäll:de H:r Påhl Jembsonius, huru som des nu mehra afledne Sahl: Moder hust: Elisabetha Reuther haar fuller wedh des yttersta då hoon i förleden Januari månadt hoos honom medh döden afgådt, lofwat och testementerat till honom, all den ringa qwarlåtenskap ... een Sölfkanna som hoon haft i Jämbsä hoos des Sons af förre kullan Sahl: H:r Erich Swahnstrupes 1841 Enckia ... hennes trenne barn af seenare kullan nembl: H:r Kyrkioherd: Jembsonius, Corporal: Samull Larss: och dotter Margeta Larssdotter. Vertaa 2108); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kemin käräjät 21.–23.7.1687 s. 369 (Vice Häredzhöfdingens Erich Loschjöldz Häredz bewijs af Muramo Fierdingz tingz stelle ... Caplans H: Pauli Jempsoni bekennelse af samma Dato [d: 8 Martii i detta Åhr]). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 357. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 208, 472; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2617D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7123; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 114.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Jempsonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2109>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.