Helsingin yliopisto

Tiedot

11.6.1672 Staffan Strömmius (myös Strommius) Stephanus Laurentii, Kexholmensis 2181. Kotoisin Käkisalmelta. Ylioppilas Turussa 11.6.1672 Strommius Steph. Laurentii Kexholm _ 108. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1672. d. 11. Junii. Stephanus Laurentii Strömmius. Kexholmensis. Organista in Gl. Carleby. ‹Virheellinen tieto.›. — Porvoon kappalainen 1680. Pieksämäen kirkkoherra 1695. Elossa 1709.

Pso: Elisabet Pacchalenius († leskenä 1732).

Veli: raatimies Kokkolassa Johan Strommius 3160 (yo 1684, † 1712).

Poika: lippumies Petter Strommius 4810 (yo 1704).

Vävy(?): Koiviston nim. kirkkoherra Jöran Sculptorius 3381 (yo 1687, † 1726).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 185a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #91; KA valtakunnanregistratuura 4.6.1695 f. 261 (Till Biskopen och Consistorium i Wijborg om Stephanij Stromij befordring till Piexæmæ Pastorat ... regal Giäldet Piexæmæ i Safwolax förmedelst Pastorens Simon Ericii dödelige afgång är wordet vacant), 4.6.1695 f. 265, 25.9.1695 f. 538 (Kyrkioherde fullmackt för Stephan Stromio uti Piexæmæ); KA mf. ES 1722 (bb 11) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.10.1685 s. 108 (Angaf Lendzmannen en Piga Margeta Thomasdotter i Kerko, som skall wara belegrat af en ogift drengh hoos Capelan H:r Staffan Stromius Thomas Thomasson ibid:); KA mf. ES 1723 (bb 13) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–27.3.1691 s. 104; KA mf. ES 1723 (bb 14) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 31.7.–1.8.1693 s. 204; KA mf. ES 1724 (bb 17) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–17.2.1696 s. 116 (Förra Capelanen men nu mehra Kyrckieheerden Ehrewördige H:r Stephanus Strommius); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 7.4.1684 (Cappellanen Wällärde H:r Stephanus Strommius lätt insinuera Een Skrifft, hwar uthj han sigh beswärar, 1. att han alt ifrån dedt han först hijtt vocerades, af Staden icke någon Capplans löhn, uthan allenast dhe 60 d:r k: m:t som honom på Allmänn Rådhstugu dagh 1679 försekradt bleff, för sine Wekupredijkningar åthniutitt. 2. Eij heller någon Huuss hyra i Stadhen åthniutitt, hwilcket honom lijkwähl effter Prästerskapetz privilegiers 7:de punct medh rätta tillkenner. Och fördenskull nu förorsakas att sökia förbättringh på sin Löhn aff Borgerskapet ... 1:o att hann ähr Lagl: vocerat så wähl till Stadzens som Sochnens Cappellan ...), Porvoon RO 14.4.1684 (Då förehöltz åther Borgerskapett om Sacellanj H:r Stephani Strommij Cappelans- och Wekopredijkningz-Löhn medh Huuss hyra), Porvoon RO 16.4.1684, Porvoon RO 25.9.1697. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 137 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 184 (Stephanus Stronimius); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 14. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 112; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 151; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #999D, 2175D, 3991G, 4237D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3416D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Staffan Strömmius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2181>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.