Helsingin yliopisto

Tiedot

1672/73 Gustaf Lorentz (myös Gustaf Johan) von Birckholtz Gustavus Laurentius, nobilis 2232. Vht: tilanomistaja Hauhon Kouvalassa, komppanianmajoitusmestari Uudenmaan ratsuväkirykmentissä Johan Fredrik von Birckholtz ja Kristina Katarina von Birckholtz. Ylioppilas Turussa 1672/73 Birchholtz Gust. Nobil. _ 110. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1676 – sl. 1677. — Sihteeri. Heikkonäköinen, mainitaan sokeaksi jo 1687. Omisti Hauhon Kouvalan sekä vuodesta 1726 Sääksmäen Jutikkalan ja Kattilan. ‡ Sääksmäellä 26.4.1731.

Pso: 1700 Beata Maria Sölfverarm († 1751).

Isän isä: kapteeni Gustaf von Birckholtz U37 († 1643).

Tyttärenpoika: tilanomistaja Sääksmäellä, vänrikki Johan Adolf Schrey 8907 (yo 1770, † 1821).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; KA valtakunnanregistratuura 23.8.1645 f. 174 (Pardon för Johan v. Bircholtt ... han för någon tijdh sedan vthi Finlandh, är kommen vthi skada och hafwer begåt dråp och manslagh opå en widh nampn Peter Iherij), 26.5.1668 f. 300 (Till Biskopen i Åbo Doct:r Johan Gezelius för twenne Syskone barn Johan Friderich v. Birkholth och Christina Birkholth, att få bygia Echtenskap samman), 17.9.1687 f. 509 (Til Commissionen i Nyland swar på des breff, at Fru Christina Catharina von Birkeholtz och des blinda Son niuta gården Kouswala uti liffztiden), 4.1.1695 f. 8 (Till Landzhöfdingen Carl Bonde swar, angående Gustaf Johan Birckholtz ansökning ... antingen emoth dess twenne Rusthåld uthi Illmola by at få uthbyta dess förfäders Reducerade Sätherij Myttälä, som Ryttmäster Ridderkorp 862 till boställe ähr anslagit, eller ock i anseende till dess ynkelige och blinda tilstånd få afträda dhe honom anslagne augment under bem:te twenne Rusthåld som bestå af ett Sätherjij, och sedan behålla det samma under en hästs Rusttienst); KA mf. ES 1888 (ll 16) Ylim. käräjät Pohjassa 17.7.1699 s. 601–604 ja 21.–25.8.1699 f. 605–666 (emellan Wälb: Gustaf Johan von Birkholtz och Wälb: Claes Ugla 3364 till den twistz afgiörande dem emellan är om Brötorp Sätherijes Arrende); KA mf. ES 1888 (ll 18) Tenholan käräjät 27.–28.2.1701 s. 165 (Länsmannen Anders Mårtenssonn angaf Corporalens Framledne Wälb: Henrich Rennerfeltz Enckia Wälb: Anna Chatarina Sölfwerklinga, att hafwa 4 Wecker för senaste Michaelis, å Prästkulla gård, födt oächta Barn, hwilcket hon tillstodh, och föregaf sig blefwet Belägrat wid Brötorpz gård i Poijo Sochn af Wälb: Gustaf Johan Von Birckholtz, Under Echtenskapz Löffte, men han sedan förledne Sommars gift sigh med een annan. Myös (ll 19) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 14.–16.7.1702 s. 267); KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 12.10.1688 s. 781 (Wälb:ne Gustaff Johan Birckholtz ... å sin Moders Wälb: Christina Birckholtz wegnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 139 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 302, 344, 362, 429; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 225–226 #247 (12.8.1675). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 28 (von Birckholtz Tab. VIII); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 392 (von Birckholtz Tab. 5).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Lorentz von Birckholtz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2232>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.