Helsingin yliopisto

Tiedot

(1652) Gabriel Malmenius, myöhemmin Korp ja aateloituna 1689 Ridderkorp Gabriel Sigfridi, Nylandus 862. Vht: Siuntion kirkkoherra Sigfrid Korp (Sigfridus Andreæ, omisti Siuntion Malmin, † 1679) ja Anna Persdotter. Respondentti Turussa 26.3.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 6.1654, pr. Eskil Petraeus U1. — Sotapalvelukseen Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1654, kornetti 1656, luutnantti 1657, rykmentinmajoitusmestari 1677, ratsumestari 1678 (vahv. 1696), ero majurina 1703. Aateloitu 1689. Elossa 1707. † Suomessa isonvihan aikana.

Pso: 1:o Maria; 2:o (jo 1696) Kristina Lagermarck tämän 2. avioliitossa († noin 1703).

Pson edell. aviomies: kihlakunnantuomari Henrik Monerus, myöh. Davidsson U230 († 1684).

Appi: Turun hovioikeuden asessori, FM Johan Wassenius, aatel. 1688 Lagermarck 212 (yo 1641, † 1691).

Veli: apulaispappi Henrik Malmenius 586 (yo (1647)).

Tyttärenpojan poika: varatuomari Johan Vilhelm Gardemeister 8721 (yo 1767, † 1829).

Vävy: komissaari Erik Reuter 4819 (yo 1704, † 1741).

Viittauksia: DI Antti Lehtosen tiedonanto 26.9.2005 (Korjaus puolison tietoihin, lähteinä Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan syyskäräjät 24.10.1696 s. 256, Längelmäen ja Keuruun kesäkäräjät 26.–27.6.1703 (KA Sääksmäki KOb1 s. 53) ja Sääksmäen ylis. kihlak. laamanninkäräjät 16.–20.1.1691 (KA Etelä-Suomen LO 3 s. 39v). Viimeksi mainitusta selviää, että vuonna 1691 Kristina Lagermarck oli kihlakunnantuomari Henrik Davidssonin, † 1684, leski.); KA valtakunnanregistratuura 11.2.1689 f. 46 (Skiöldebref för Ryttmästaren Gabriel Ridderkorp ... Ryttmästaren wid wårt Nylandz Cavallerie Regemente, ärlig ock Manhafftig Gabriel Korp, såsom den där af hederwärde Föräldrar härkommen, ock af barndomen har effter sträfwat dygd och ära; Ty redan han en rumb tijd wid Scholar och Academier med flijtigt Studerande tilbrackt och därigenom sig til sin Konungz ock k. Fäderneslandz tiänst så färdig ock capabel giordt, at han kunde taga gradum Magisterij, hafwer han fattat lust till militie Wäsendet ... effterföliande Wapn ock Skiöldemärckie, Nämbl. Skiölden fördeeld i twäran uti Twänne deelar, det öfre Fältet, som innehåller en tridiedeel af Skiölden är blått, ock däruti Trenne moletter af gull, det Nedre Fältet är af gull ock däruti en swart Kårp, med half utsträckte Wingar. Åfwanpå Skiölden en Öpen Tårnerhielm, hwarutur upstijger ett swart Kårpehufwud emellan twänne estandarer, af hwilka den ena är blå, ock den andra af gull. Crantzen ock löfwärcket är af gull ock swart), 28.8.1690 f. 487 (Till Landzhöfdingen Bonde om Ryttmäster Ridderkorpz upbrände boställe ... hans Rusthåld Oxala för kort sedan är blifwit afbrändt, blifwandes skadan, som han därigenom lijdit æstimerad till 6000 D:r Kopp:r mynt), 4.1.1695 f. 8 (Myttälä, som Ryttmäster Ridderkorp till boställe ähr anslagit, katso 2232), 20.5.1703 f. 226 (Dimission för Ritmest. Gabriel Ridderkorp ... han af ålderdom och andre tillslagne bräckligheter nu mera befinner sig wara aldeles oförmögen att giöra Oss någon ytterligare tienst ... Ty dimittere och förlåfwe wi härmed och i kraft af detta wårt öpne bref honom Gabriel Ridderkorp utur Wår tienst, williandes wi i nådigst anseende till des långlige och trogne tienster hafwa honom benådat med Majors caracter); KA mf. ES 1881 (ll 3) Kirkkonummen käräjät 8.–9.7.1664 f. 84 (Abrahamsby hemman i Kyrckslätt Sochn, katso 2035); KA mf. ES 1882 (ll 5) Espoon käräjät 2.–4.9.1669 f. 17 (Effter Lagh bewiliadhes Leutnanten Man:gh Gabriell Korp medh sine grannar i Kauhala by Stångfall), Espoon käräjät 3.–4.7.1671 f. 67 (Wplystes första gångon deth Jordekiöp som Lieut:n Gabriell Kårp haf:r den 1 Octob: 1670 uprättat medh Kyrckieheerden D:no Georgio Bartholli Agricola, Angåande Kouhula Ryttare Hemman om 2/3 Skatt jordh i Kyrckslätt Sochn belägit, hwilket Hemman Kyrckieheerden emot 570 D:r Kopp:r m:t sigh tillhandlat hafwer, och war ingen som klandrade här emodt. Myös 31.1.–1.2.1672 f. 13 Insinuerade Coadiutoren Venerandus D: Jacobus Agricola 1900 ett Kööpebreff daterat Abrahamsby 1 Octobris A:o 1670 ja 15.6.1672 f. 51); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 21.–23.6.1706 f. 147 (katso 4731); KA mf. ES 1722 (bb 11) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.9.1685 s. 168; KA mf. ES 1727 (bb 24) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 12.–14.11.1704 f. 153; KA mf. ES 1968 (nn 11) Kangasalan käräjät 17.–18.9.1694 f. 368v (Ryttmästerskans Wälb:ne Frw Christina Lagermarcks uppå Culliala hemmans wägnar begiäran); KA mf. ES 1969 (nn 14) Kangasalan käräjät 21.–22.1.1697 f. 11v; KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 2.–3.6.1702 f. 179v, 181; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 5.6.1660 (Dito framhades een Lööskona Anna be:dh hwilken hafuer tient her I Staden hoos byfougden Gabriell Abramsson 1 åhrs tijdh och der sammastädes låttit råda sig medh barn, uthaf een Leutnampt Gabriell Kårp be:dh hwilken nu i Cronones tienst uthom landz wistas, Såsom Cappellanen wällärde H:r Joseph Auricola effter kohnans bekännelsse berättar); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 10.2.1686 (angående ett Ryttare Bördehemman uthi Pälkänä Sochn och Kuliala by, katso U230), Helsingin RO 24.4.1686 (Tullnären Erich Bruuse, Anders Rucker och Hindrich Lang Insinuerade een Suppliqve, beklagandes sidh, huru såsom Befallningzman Elias Backman (vertaa 4709) medh sin Broder Jacob Backman och Gabriel Korp i förledne höstars öfwerfallit deras folck uthi Gamblestaden enär dhe kommit kiörandes medh höö). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 53 (XII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 125; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #44. — A. A. von Stiernman, Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel I–II (1754–55) s. 846 (efter anlagda studier i en rund tid wid Scholar och Academier, och honom der tilbuden Magister titel, blef han 1656 Cornett ...); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 338 (Ridderkorp Tab. III); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 550; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 343 (Ridderkorp); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IX (1936) s. 306 (Tillägg och rättelser); A. Brenner, Släkten Korp och adliga ätten Ridderkorp. Genos 13 (1942) s. 9; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2840R, 2894R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2899R, 3009R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Ridderkorp. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=862>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.