Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1674 Nils Brommius Nicolaus Petri, Sudermannus 2315. Vht: Viipurin hiippakunnan piispa, FM Petter Brommius (Petrus Laurentii, yo mm. Uppsalassa 26.5.1630, † 1672) ja Katarina Herbst. Ylioppilas Turussa kl. 1674 [Brommius] Nic. Petri [Sudermanni _ 114.]. Ylioppilas Uppsalassa 10.12.1676 Nicolaus P. Brommius. Ylioppilas Jenassa 21.12.1682 [Brommius] Nic., Sveogoth. Svean hovioikeuden auskultantti 2.1687. — Tallinnan linnaoikeuden asessori. † pian virkanimityksen jälkeen.

Veli: Turun hovioikeuden varapresidentti Lars Brommius, aatel. 1698 Brommenstedt 2314 (yo 1674, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1627–1689 f. 157. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 145 (XXXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 243; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 91; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 244 (31.1.1677, Anderss Matson slotzfougdens dräng, anklagade Nicol. Bromium för hugg af wärjan), 248; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 60 (16.3.1678, ... Uplästes Nicolai Brommii attest att twenne uthskickade warit till mons. Sundel, och ute på gården öfwerliudt sagdt åth honom, att h. Erchiebiskopen will hafwa heela gården löös till hyra, undantagandes den bygningen, som biskopzänckian, Brommii moder, innehade), 61; Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 25 (28.2.1682, Anmälte h. Rector bref ankommit ifrån h. præsidenten Gustaf Rosenhane, der i han beswärar sig öfwer studios. Nicolao Brommio i det han om honom skrifwit en mycket owettig och obewijsslig skrifft, som dess ähra angår, begärandes, at be:te Brommius derföre måtte blifwa näst och straffat. Consist:m erindrade sig, at denne Brommius alleredo för 1. åhr sädan tagit sitt testimonium här ifrån Acad:n under h. Lundii rectorat; hwarföre slötz, at swar afgår till h. præsidenten, det bem:te Brommius intet sorterar under Acad:s jurisdiction, emädan han tagit testimonium ofh afskeed här ifrån förledet åhr); Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 241. — A. R. C[ederberg], Vähäinen lisä Brommius suvun historiaan. Genos 18 (1947) s. 16.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Brommius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2315>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.