Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1674 Lars Brommius, aateloituna 1698 Brommenstedt Laurentius Petri, Sudermannus 2314. * Narvassa noin 1663. Vht: Viipurin hiippakunnan piispa, FM Petter Brommius (Petrus Laurentii, yo mm. Uppsalassa 26.5.1630, † 1672) ja Katarina Herbst. Ylioppilas Turussa kl. 1674 Brommius Laur. Petri [Sudermanni _ 114.]. Ylioppilas Uppsalassa 10.12.1676 Laurentius P. Brommius | (postea Nob. Brommenstedt). Opintomatka ulkomaille. Ylioppilas Jenassa 21.12.1682 Brommius, Laur., Sveogoth. — Askimin ja Östra Hisingin kihlakunnantuomari Ruotsissa 1685. Turun hovioikeuden asessori aatelittomien luokassa 1691. Aateloitu 1698. Karjalan laamanni 1704. Viipurin läänin varamaaherra 1705, Turun ja Porin läänin 1706. Turun hovioikeuden varapresidentti 1721. Valtiopäivämies. † Turussa 9.4.1723. ‡ Rymättylään. Naimaton.

Veli: Tallinnan linnaoikeuden asessori Nils Brommius 2315 (yo 1674).

Veli: musketööri Kristoffer Brommius 2316 (yo 1674, † 1692).

Veli: sotilaspappi Karl Brommius U498 († 1708).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; KA valtakunnanregistratuura 28.6.1670 f. 419, 420, 422 (Öpet bref för Biskopen i Wijborgh på een lijten Sochn [Taipalsari] till hans præbende), 23.6.1673 f. 122 (Till Landzhöfdingen i Wijborg för Biskops Enkian dersammastädes), 19.12.1683 f. 622, 19.8.1684 f. 495 (Till Stats Contoiret för Mag. Brommij Enkia Catharina Herbst), 27.4.1691 f. 145 (Assessors Fullmacht i Åbo Hoffrät för Lars Brommius), 21.8.1696 f. 442 (Till Landzh. Creutz om Biskopens Brommii Enkias rusthåld ... Rusthåld Wya benämbdt, belägit uti Glantzhammars Sockn), 14.11.1696 f. 659 (Till Landshöfdingen Creutz swar angående Assessorens Brommij Rusthåld ... hemanet Wija i Närkie), 8.4.1698 f. 293 (Skiölde Breef för Assessoren i Åbo Hoffrätt Laurentio Brommio ... han i synnerhet funnit hoos sig en serdeles inclination till Studium Juris, så har han och förnembligast ifrån ungdomen öfwat sig uti dhe dertill hörige stycker och Sciencer, förfogandes sig till den ändan först åhr 1673 till Åbo Academie, men sedermera 1675 till Wår höga Schola i Upsala, hwarest han uti 5 Åhrs tijd har lagt dee fundamenta till påfölliande erudition och lärdomb, at han åhr 1680 med nytta har kunnat reesa till dee uthländske Academier, och därsammastädes fullkomna hwad han här hemma så flijtigt och wähl hade påbegynt ... Skiölden fördehlt i längden uti 2:ne lijka dehlar det högre fältet är af Sölfwer, hwarti stå twenne blå bander, zijrade med fyra lillior af gull, det wänstra Fältet är blått, hwaruti lysa twenne stiernor af sölfwer, åfwen på Skiölden står en öppen Tornerhielm, uthur hwilken upstijger en Lillia af gull mellan ett par blå wingar, hwardera zijrade med en bielcke och twenne stiernor af sölfwer, Crantzen och Löfwärket är af gull, sölfwer och blått, aldeles som detta Wapnet med dess rätta och egentelige färgor här hoos står repræsenterat och afmåhlat), 23.1.1704 f. 11 (Lagmans fullmacht för Lars Brommenstedt), 3.11.1721 f. 107 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för [Lagman] L. Brommenstedt at wara v. Præsident i Åbo Håffrätt ... medelst Sven Lejonmarks 1720 erhåldne nådige afskied, dess härtils förträdde vice Præsidents Embete i Wår Åbo Hoffrätt är ledigt wordet), 3.11.1721 f. 108 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Samuel Blomfeldt 3653 at wara Lagman i Carelska lagsagun i Finland ... medelst Lars Brommenstedts befordran till vice Præsident i Wår Åbo Hoffrätt des härtils förträdde Lagmans beställning uti Carelska lagsagun är ledig worden); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 4.–5.6.1669 s. 39, 44, Viipurin pitäjän käräjät 16.–17.12.1669 s. 83; KA mf. ES 1837 (jj 16) Viipurin pitäjän käräjät 28.–29.1.1670 s. 16, Viipurin pitäjän käräjät 27.–28.5.1670 s. 45, 66; KA mf. ES 1837 (jj 17) Lappeen kihlakunnan alaosan käräjät 8.–10.10.1672 s. 260; KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 13 (Winter Nooth, katso U316); KA mf. ES 1838 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 9.–11.12.1673 s. 60; KA mf. ES 1838 (jj 20) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.2.1675 s. 1; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 14.1.1671 (Om bäncke fördeelningen på Qwinfolkz raden särdeles dhe förnembsta bleef upskutit till H:s Hög ährewyrdigheetz Biskopens Brommij ankomst, hwilken förmodas skee om Kyndermessan nästkommande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 144 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 302; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 137 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 125; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 208; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 243; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 241 (4.5.1694, ‡ mohr); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 101 (16.4.1723, ‡); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 476 passim; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 91; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 244; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 195; Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 103 (1.4.1682, angående Brommiorum hyra för M. Boos gård); Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 241. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 118; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 624 (Brommenstedt); A. R. C[ederberg], Vähäinen lisä Brommius suvun historiaan. Genos 18 (1947) s. 16; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5177 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #212D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Brommenstedt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2314>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.