Helsingin yliopisto

Tiedot

1641/42 Anders Fabricius Andreas Henrici, Aboensis 238. Kotoisin Turusta. Ylioppilas Turussa 1641/42 [Fabricius] Andr. Henrici Ab _ 12.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; KA mf. ES 1747 (cc 7) Marttilan käräjät 26.3.1652 f. 90 (Predikanth wedh Åbo Danwijck, Dn: Andreæ Hendrici Fullmechtigh Anders Jörensson i Pyäldö, i Rätten Jnlade H:s G: Exell: Rijckzdråtzens bref, af dato Den 24 Maij. åhr 1651, af Jnnehåldh, det hans G:ge Exell: hafuer honom tillåtidt, opå dee fattigas wägna, adt bärga af 4 /öris skatth och Mant:l ½ dee Matz Matzsson Kallijainen till fhörende åbooth hafuer, Sossom och Landzhöffdingen Wälb:ne Herr Lorentz Creutz tillståndh daterat den 13 Nouembris åhr 1651 lydandes, det han samma hemmans höö bärga skulle, och nu begierar herr Anders i sin bref, samma hemman medh alle, adt emooth taga, af ödhe, huilcket hemman plath ödhe legadt hafuer, i 10 åhr, och han sielf bårgen derföre wara will, Sossom och effter Nämbdens och flere Ehrlige goda Manna wittne, detta honom medh deeles och heem ställes uthi all ödmiuckheet, till Wälb:ne Herr Landzhöffdingens höghgunstiga betenckiande.); KA mf. ES 1851 (kk 20) Liedon käräjät 30.9.1703 f. 209v (Pyäldö, katso 2433). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13 (II); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 4 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 211. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2910D (1654, Dn. Andreæ Henrici Concionatori in Nosocomio Aboënsi dexterrimo ‹Tämä?›).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Fabricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=238>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.