Helsingin yliopisto

Tiedot

20.1.1676 Arvid Sortanus Arvidus Erici, Veckelaxensis 2445. * noin 1655. Kotoisin Vehkalahdelta. Ylioppilas Turussa 20.1.1676 Sortanus Arv. Erici Vekilax _ 120. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1676. d. 20. Jan. Arvid Erici Sortanus. Vekelax. ‹Näin M. Caloniuksen matrikkelissa (signum ViO:Ba1.1), mutta puhtaaksikirjoitetussa matrikkelista (signum ViO:Ba1.2) sukunimenä virheellisesti Portanus.›. — Apulaispappi Säkkijärvellä (1679). Säkkijärven (Viipurin lukion 2. teol. lehtorin palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1680. Hollolan Nastolan kappalainen 1686. † Nastolassa 29.7.1714.

Pso: Petronella Lindormi († 1730).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Vävy: Nastolan kappalainen Jöran Tingander 4550 (yo 1700, † 1727).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 178b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #109; KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.2.1687 s. 18 (Wällärde H:r Arvidus Sortanus å Prestebohletz wägnar i Nastola, kärde till sine grannar der sammestädes om Skipte uthi Åker Eng och Skogh); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 4.–5.2.1691 s. 44; KA mf. ES 1723 (bb 14) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 31.1.–1.2.1693 s. 39; KA mf. ES 1725 (bb 18) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 18.–19.1.1697 s. 46, 66, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 16.–17.8.1697 s. 235; KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.10.1698 s. 327; KA mf. ES 1726 (bb 21) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 6.–7.2.1701 s. 71, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 28.–29.5.1701 s. 119 (ett Crono Ödes hemman i Willächtis byy); KA mf. ES 1726 (bb 22) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.2.1702 s. 43, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.11.1702 s. 231; KA mf. ES 1727 (bb 24) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 20.–21.5.1704 f. 82v; KA mf. ES 1727 (bb 25) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 27.–29.11.1705 f. 149; KA mf. ES 1728 (bb 27) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.12.1707 f. 169v; KA mf. ES 1728 (bb 28) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 7.–8.12.1708 f. 141v (wåådeldh), 144v; KA mf. ES 1729 (bb 29) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 13.–14.12.1709 f. 193; KA mf. ES 1815 (ii 6) Virolahden käräjät 31.10.1689 f. 418 (Såsom den Högl: Kongl: Hoffrättz Höghwijsa resolution och doom öfwer Ryttaren Henrich Larson som för det han warit twegifft dömbdes att mista lijfwet innehåller och där jempte att Häradz Rätten skall noga undersökia om bem:te Henrich Larsons senare hustro Walborg Matzdotter haar wethat det han Henrich då haar warit gifft enär hon sigh i ächtenskap medh honom inlåtit ... frågandes hwem henne wigdh medh framledne Henrich Larson? R: H: Arfwedh Sortanus då warande medhielpare i Säckjerfwi Sochn, der ifrån Walborgh ähr barn född); KA mf. ES 1817 (ii 11) Valkealan käräjät 19.–22.10.1695 s. 236 (Schergianten Sigfredh Sortan); KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 1.10.1706 s. 334; KA mf. ES 1838 (jj 22) Säkkijärven käräjät 21.–22.7.1679 s. 45 (Då framträdde Coadiutoren i Säckierfwij, wällärdhe herr Arffwidh Ericij, och ahnklagadhe Matz Jacobsson i Salaierfwijby, att han i förlidne wåhras hafwer smädat Gudz Nambn, i det han hafwer sagdt, om Gudh, att dhen gambla Gudhen ähr nu dödh, och dhen unge gallne Sonen, begynner nu för bittida giöra windter), 47; KA mf. ES 1838 (jj 23) Säkkijärven käräjät 5.1.1680 f. 5v (Då framträdde Coadjutoren i Säckiärfwi Wällärdde H:r Arwed Sortanus och påminte Rätten om den saken han i förledne Sommarting angifwit hade emot Mattz Jacobss: i Salaiärfwi), Säkkijärven käräjät 3.8.1681 s. 43 (Vice Pastores H:r Arfved Sortani anspråk, till Clemet Sigfredssonn Ryttare bonden j Salajerfwj, om Pajanijtu Äng st: som under Präste bohlet söökes), 43 (Hans Bockz j Sandajokj klagan, öfwer Vice Past:n H:r Arfved Sortanum, angående een häst, som han H:r Arfved, för ledit åhr, om hösten legt till Nylandh, under hwilken reesa, denn blefwen sparkadh af eenn annan häst, på baak beenet, hwar effter, sampt att Klåckaren sedan ridit, med denn samme 1 st:e weg:, den är dödh blef:n), 44; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 18.–20.11.1685 s. 122–126 (Sedan företogos dhe måhl och ährender, som dett Wördige Doom Capitlet, igenom dess Resolution af d: 18 nästledne Aug: till Werdzligh Rätt hade Remmitterat, emellan Vice-Pastoren j Seckjerfwi Wällärde H:r Arved Sortanum, och Klåckaren Cnuth Jacobsson ... änn att H:r Arved tillstår sigh slagit Klåckaren på Munnen för dett hann j slagzmåhlet med Cappellan Sahl: H:r Lars Kälfverus [Säkkijärven kappalainen Laurentius Matthiæ, † 1679/80], hade rijfwit hans Skiorta sönder ... hwilket alt sådant reedan 1679 skedt), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 8.–10.6.1686 s. 119 (Oppå Vice Pastorens i Säckjärf: H:r Arvid Sorthani klagan, att större dehlen af samma Sochns inwånare hafwa utj dess tijdh, wist sigh så mothwilliga, i dheras rättigheeters uthgiörande till Prästerskapet, att nu wed dess afträdhe, icke mindre ähn 160 st: Fåhr, 4 Köör, och 76 dahl:r K:m:tt åtherståå, som han till Sahl: Kyrkioherdens Cupræi Enckia (katso 2528) måste giöra redo föhre); KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–21.7.1689 f. 177v (H: Major Rupzoffz tienare Sigfred Sortanus); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 44v (Arrendat:n Mårten Erichsson (katso U542) anhölt att blifwa befrijat ifrå Sigfridi Sotani caution, effter den samma låge illa siuck i Narfwen; Men som Arrendat:n sig påtagit cautionem de judicio sisti; altså måste han än wijdare blifwa wed sitt löffte); KA mf. ES 1793 (ff 10) Jaaman läänin käräjät 19.1.1697 s. 66 (Een ifrån Wecklax för 4 åhr sedan hijt till Orthen anländ kåna Annicka Erichs dotter Sortana stälte sig för Rätta och beklagade sig för 3 åhr sedan i Narven af Majorens Tunderfält Tienare ben:d Petter Johan wara med ett Pilte barn rådder, som nu för 2 Åhr sedan genom döden afgångit, Bediandes att hon nu här in Loco måtte antagas till att uthstå sitt Straff för brottet, på dhet hon till församblingens Gemenskap admitteras kunde). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 158 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 16. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 88, 326; E. Lindh, Kongliga Björneborgs regemente. SSLS 204 (1928) s. 327; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 98; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 29.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Sortanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2445>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.