Helsingin yliopisto

Tiedot

(1653) rehtori Nils Lindormi Nicolaus Lindormi, Smolandus 971. * Blädingessä 11.1.1608. Vht: talollinen Blädingen Obyssä Lindorm Persson ja Nilla Jönsdotter. Växjön koulun oppilas 25.1.1618. Kalmarin koulun oppilas 15.10.1628. Tukholman koulun oppilas 30.5.1629. Turun lukion oppilas 4.5.1630. Depositio 24.10.1636. Ylioppilas Tartossa 24.10.1636. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 20.4.1638. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1638 Nicolaus Lindormi Smol. Oraatio Tartossa 1639. Respondentti Turussa 1653 pro gradu (Marklin), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM 3.5.1653 ultimus. — Turun lukion vt. lehtori 1637. Piispa Rothoviuksen poikien kotiopettaja Uppsalassa 1638. Saarnaaja Pernajassa 1641. Helsingin triviaalikoulun rehtori 1642. Pyhtään ja Elimäen kirkkoherra 1655. Rovasti. Valtiopäivämies 1660. † Pyhtäällä 7.5.1671.

Pso: 1:o 1642 Hebla Mattsdotter († 1650); 2:o 1651 Märta Kaspersdotter Reijer († 1657); 3:o 1660 Margareta Danielsdotter tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Serkku: Norra Sandsjön kirkkoherra Magnus Kexelius 973 (yo 1653, † 1685).

Langon poika: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Lanko: kamreeri Magnus Reiher U132 († 1687).

Vävy: Kymin kirkkoherra Johan Florinus 959 (yo 1652/53, † 1675).

Vävy: lainlukija Knut Munselius 1250 (yo 1658, † 1671).

Vävy: Pyhtään kappalainen Arvid Rosaeus 1313 (yo 1659, † 1684).

Vävy: Rantasalmen kirkkoherra, FM Jakob Ursinus 1559 (yo 1662, † 1704).

Vävy: Lapinjärven kirkkoherra Fabian Gutzaeus 1952 (yo 1668, † 1709).

Vävy: Nastolan kappalainen Arvid Sortanus 2445 (yo 1676, † 1714).

Vävy: Jaakkiman kirkkoherra Fabian Nircko 2706 (yo 1679, † 1703).

Vävy: Pyhtään kappalainen Erik Nicelius 2798 (yo 1679, † 1711).

Vävy: Jaakkiman kirkkoherra Adolf Hollender U434 († 1713).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 10.6.1675 f. 104 (Öpet breff för Margareta Daniels dotter på 6 th: Spannemåhl i Lijffstijden); KA mf. ES 1720 (bb 5) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 4.2.1657 f. 11 (M:r Nicolaus Lindormi Kyrckieherden i Pyttis Läät igenom sin Fullmechtigh Ericum Svenonium 915 första gången oplyssa ett Frellsses godz Uti Skattmansby som Sahl: welb: Matz Tönnesson Creutzhammar aff Sahl: wälb: Henrich Månsson Spora genom byte bekommit hafuer, och ingen framkom som der å något insprååk giorde), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 23.5.1657 f. 23v, Sipoon ja Helsingin pitäjän käräjät 25.–26.9.1657 f. 37v; KA mf. ES 1783 (ee 8) Pernajan ja Myrskylän käräjät 3.–4.2.1663 f. 288v, Pernajan ja Myrskylän käräjät 19.–20.6.1663 f. 335v (katso 2528); KA mf. ES 1784 (ee 8) Elimäen käräjät 26.–27.9.1667 f. 1073; KA mf. ES 1813 (ii 1) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 3.–4.10.1656 f. 90 (Framkom Kyrckioheerden Höghlärdhe M:r Nicolaus Lindormi och beswäradhe sigh öffwer een dhell aff Pyttis Sochns Inwånare, i dhett dee eij efter dheres waanlige skyllighett willia göra dheres dagzwerkan Till Prestegårdhenn), 92 (fordom Kyrckeheerdens Sahl: H: Peer Gers Effter Leffwerska Hustro Brijta Sigffredzdåter ... Magist: Nicolaus förklaradhe sigh såledhes: att han först alla hellgone tijdh dhett åhret [1655] emot togh prestegårdhenn), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.1.1657 f. 97v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 31.8.1657 f. 117, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.8.1660 f. 244v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 5.–6.9.1661 f. 293v (Nooth. Myös 20.–21.1.1662 f. 351v), Vehkalahden ja Valkealan käräjät 6.–7.5.1662 f. 329v; KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 14.–15.6.1669 f. 188v (Emedhan Kyrckioheerden Ehrewördige Mag:r Nicolaus Lindormj medh sin egen bekostnadt åthskillige hwss i Prästegården bygdt hafwer, som Sochnen egenteligen tillkommer ... dy dömes Sochnen betala Kyrckioheerden all hanns bewijsslig omkostnadt för be:te hwssbygningh), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 20.1.1670 f. 239v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 4.–5.1.1672 f. 308 (Insinuerade Pether Kupert ehn uthaf Sahl: Magistrj Nicolaj Lindormj Arffwingar, som ähre Canutus Munselius, Jacobus Vrsinus, Hustro Catharina Nielssd:r och Nicolaus Nicolaj Lindormj wprättat förlijkningz skrifft emellan them och deras Respective Modher och Stiufmodher Hustro Margretha Danielsd:r daterat den 23 Junij 1671), Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 13.5.1672 f. 345; KA mf. ES 1814 (ii 3) Virolahden käräjät 31.1.1674 f. 64v, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 11.–12.1.1674 f. 69, 70 (katso 211), 70v (Quarn); KA mf. ES 1814 (ii 4) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 22.–23.2.1681 f. 21 (Sahl: Probstens Magistri Lindormi Änckia dygdesamme hustru Margretha Danielsdotter); KA mf. ES 1815 (ii 6) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 6.–8.8.1689 f. 393v (dygdesamme Matronan Margetha Daniehlsdotter); KA mf. ES 1821 (ii 28) Pyhtään käräjät 1.10.1706 s. 334 (Capellan if:n Nastola Capellgiäldh i Tafwasthuus lähn Ehrewyrdige H: Arwid Sortanus föredrog Rätten hurusom han är föranlåten att beswära sig öfwer sin Swåger Capellan här i Pyttis Församblingh Ehrewyrd: H: Erich Nicelius, för dett han skall willia undandraga sig, att Skaffa till sin wederbrl: richtigheet den Arffs fodran som dem hwardera på dheras hustros wägnar kan tillkomma effter dheras Sahl: Swärmoder Chatarina Lindormia, bewisandes Capellan Sortan huru som H: Nicelio allaredan åhr 1697 medelst Ven: Consistori Resolution af d: 10 Marti ber:de åhr är pålagdt att icke allenast hålla qwarlåtenskapen i gått förwahr, uthan och sökia att tillägna Arfwingarne dett dhem bör tillkomma ... [Stud: Dom: Hindrich] Rosæus sade, att hans Mor Moder några åhr för sin dödh blif:t uppehållen af H: Erich, som honom medh mehra bör gått giöras); KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 1.12.1647; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 5.7.1652 (morgongåfwos breffwett Dat: Hellssingeforss den 12 Julij 1643 och ähr till wittnes Unnerschrifwitt aff Wällb: H:r Hendrich Nödingh, Georgio Petri Orlandro Past: Hellsinf:, Petter Thessleff Borghmästaren, och Nicolao Lindormj Scholæ Helsinf: Rectore); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 23.4.1662; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 14.10.1668 (Företrädde Lagläsaren i Borgo Lähn w:tt Canutus Munselius och opå sin swärfaders Kyrkioherdenss i Pyttis Ehrewyrdige och Höglärde M:r Nils Lindormj wägnar tillsporde Hindrich Lohman om hans Swärfader ähr honom ähnnu något skyldig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 81; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 82; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 38 #200 (12.10.1664, M. Nicolaus Londormi); P. Wilstadius, Studerande smålänningar vid svenska akademien i Dorpat-Pernau 1632–1710 I–III. Natio Smolandica XVIII–XX (1955–57) #48; G. G. Molin (†) och P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses II 1626–1645 (1968) s. 506 #557; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #211; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #676a. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 80 V#4423; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 251; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 240; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 197; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #168D, 2024D, 2781D, 2861D, 3734D, 4423R; G. Luther, Lindormi. Genos 48 (1977) s. 93–96; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 92; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 27; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1088D, 1343G, 1629R, 2170D, 3166H (‡), 3398D, 3495H (prom. 1653).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Lindormi. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=971>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lindormi, Nic. Smol. – Var väl ej stud. i Åbo, men respondens 1653 u. Vexionius, och promoverades till magister s. å. (jfr prot. 22.3.1643). T. f. lektor vid Åbo gymnasium 1637. Rektor vid Helsingfors skola 1642. Kh i Pyttis 1655. Död 1671.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58.