Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1676 Daniel Petrejus Daniel Petri, Nylandus 2484. Vht: Tenholan kirkkoherra Petter (Petrus Ingemari, yo Uppsalassa 8.1626, † 1681) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Pettersdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1676 [Petrejus] Daniel Nyl _ 125. — Majoitusmestari Uudenmaan läänin kaksikasjalkaväkirykmentissä (1679–80). Raaseporin kuninkaankartanon pehtori 1680-luvulla, sittemmin Kirkkonummen Friggesbyn vuokraaja. Omisti Tenholan Skarsbölen ja Tammisaaren Sköldargårdin. ‡ Tammisaaressa 11.1.1711.

Pso: Anna Maria Pacchalenius (jäi leskeksi).

Velipuoli: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; KA mf. ES 1883 (ll 6) Tenholan käräjät 25.–26.6.1680 f. 54v (Förekom Qwarteermestaren S:r Daniell Petrejus och gaff Rätten tillkänna, huru såsom hans Kongl: Maij:t d: 23 8bris 1662, haf:r allernådigast förundt hans Fadher Kyrckieheerden här i Tenala försambling, wällärde H:r Peer Ingemari, och hans Arfwingar et hemman i Skarsböle under Rustienst Rättighet, hwillkedt hemman wälbe:te Kyrckieheerde haf:r sedermehra förundt, till een behageligh tijdh, och uthi sin Hustros Lijfztijdh, åth sin Stiufmågh, Anders Hindersson be:d med desse Conditioner, Nembl:n 1:o at); KA mf. ES 1883 (ll 7) Tenholan käräjät 7.–8.3.1681 s. 133 (Skarssböhle), 139, Tenholan käräjät 19.–21.11.1681 f. 162 (Qwartermestarn Manhaftig Daniel Petræjus ifrån Skarsböle begärte att Heredz Rätten honom en Attest opå des Ryttare hemmans beskaffenheet meddella wille, emedan der alt för ringa ägor och skogh är, och derföre eij rustiensten mechtar hålla); KA mf. ES 1885 (ll 8) Karjaan käräjät 23.8.1688 f. 215v (Ehuruwäl Arendatoren på Friggesby wäl:t Daniel Petrejus uti förstone söchte att Disputera, sig intet skyldig wara, att ärsättia dett höö, som); KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 26.–27.3.1689 f. 97 (Effter som Daniel Petrejus beswärade sig öfwer sin granne Clas Thomasson i Skinnarby det han för honom i hiel slagit 1 Swin); KA mf. ES 1886 (ll 11) Kirkkonummen käräjät 2.–3.3.1694 s. 121 (mainitaan useasti käräjillä myöhemminkin); KA mf. ES 1892 (ll 28) Pohjan ja Karjalohjan ylim. käräjät 12.–13.12.1711 s. 751 (Förteckning ... Solldater och Ryttare blefne, sampt med döden afgångne, af det enrullerade Upbudz Manskapet i Poijo Sochn; Skällargård, Daniel Petrejus, död); KA mf. ES 1892 (ll 29) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–12.1.1712 s. 28 (Arendatorens framl: Daniel Petrej Encka Maria Pacchalenia å Skällargård), Tenholan käräjät 15.–17.1.1712 s. 43; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 16.1.1701 (Arendatoren Wäl:dt Daniel Petrejus på Skällargårdh), Tammisaaren KämnO 29.8.1706, Tammisaaren KämnO 3.4.1711 (Förekom Anders Österman, som har låtit Citera Matronan från Skiällargård Maria Paccalenia Beklagandes huru hon beskylt honom för Tiufwerij). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #140. — H. Falck, Släkten Petrejus. Genos 56 (1985) s. 127.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Petrejus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2484>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.