Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1665 Jonas Vetbechius, myöhemmin Petrejus Jonas Petri, Nylandus 1754. * Tenholassa 16.9.1645. Vht: Tenholan kirkkoherra Petter (Petrus Ingemari, yo Uppsalassa 8.1626, † 1681) ja hänen 1. puolisonsa Sigrid Pettersdotter (Alander). Ylioppilas Turussa kl. 1665 Vetbechius Joh‹¿› [Nyl _ 81]. Respondentti 16.3.1667, pr. Axel Kempe 168. Ylioppilas Uppsalassa 26.9.1668 Jonas Petreus Nylandus. Aboa testimonio munitus accessit et juravit. Respondentti Turussa 10.1671, pr. Johan Flachsenius 981. Respondentti 4.5.1672 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 4.6.1672. — Matkusti Ruotsiin aikomuksenaan pyrkiä siviilivirkakuntaan 1667, mutta jatkoi sittemmin opiskelua. Amiraaliluutnantti Didrik Wrangelin hovisaarnaaja Ruotsissa 1673. Tenholan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1674, varrontavaltakirja kirkkoherraksi s.v. (virkaan 1681). Rovasti 1696. Omisti Gretarbyn rusthollin. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1688, saarnaaja pappeinkokouksessa 1696. † Tenholassa 19.3.1696.

Pso: 1676 Elisabet Andersdotter Sundius († 1730).

Eno: Finströmin kirkkoherra Karl Hasselgren 63 (yo 1640, † 1675).

Serkku: Hovmanstorpin kirkkoherra Isak Widbeckius, myöh. Widebeck 1233 (yo 1658, † 1687).

Veli: Tenholan kirkkoherra, FM David Vetbechius, myöh. Petrejus 1755 (yo 1665, † 1697).

Veli: Mustion ruukinsaarnaaja Petter Petrejus 2288 (yo (1673), † 1680).

Velipuoli: Tenholan kappalainen Joel Petrejus 2472 (yo 1676, † 1707).

Velipuoli: majoitusmestari Daniel Petrejus 2484 (yo 1676, † 1711).

Lanko: Marttilan kirkkoherra Simon Greek 809 (yo 1650/51, † 1691).

Lanko: Vihdin kirkkoherra Johan Procopaeus 1247 (yo (1658), † 1697).

Lanko: ylioppilas Henrik Sundius 1372 (yo 1659/60, † 1666).

Vävy: Lohjan kirkkoherra Grels Arctopolitanus 3374 (yo 1686/87, † 1745).

Vävy: Turun akatemian kvestori, FM Gustaf Hacks 3500 (yo 1688, † 1717).

Vävy: kruununvouti, kapteeni Konrad Billsten 3545 (yo 1688/89).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 23.10.1662 f. 361 (Frijheet för Presten i Tenala Sochn H. Pehr Ingemari, att få rusta för ett hemman [Skarssböhle] etc.), 14.5.1674 f. 232 (Confirmation för Magistro Jona Petrejo på successionen till Tewala Församling i Nyland), 14.5.1674 f. 234 (Till Biskopen i Åbo för Mag:ro Jona Petrejo), 6.12.1683 f. 567 (Rustningz breef för Kyrkioheerden i Thenala i Finland M:r Petræo på Gretarby), 8.6.1696 f. 315 (Kiörkioherde Fullmackt, för Magister David Petrejus 1755, på Tenala Försambling ... kiörkioherde Embetet uti Tenala Sockn och Åbo Stifft, förmedelst Magister Jonæ Petreji dödelige Afgång är wordet vacant och ledigt); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Finströmin käräjät 28.1.1662 f. 84 (Än inladhe merawälbemelte H: Carolus [Kyrkioheerden j Finström Wyrdige och Wällärdhe herr Carolus Petri], dhen andre sin Systermans Wyrdige H: Peders Ingemari, Pastoris j Tenala Breef, Sub dato d: 10 Aprilis Anno 1657, uthi hwilket han å sine, med sijn framledne hustru, och H: Carolis Syster, Sal: hustru Sigritha Persdotter, afladhe Barns wägnar, om dheres Faste Mödernes anpart uthi berördhe hemman [H:s Sal: Faders Skattehemman j Godby] emoot H: Carolum medh följande Ordesätt hadhe förklarat); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan käräjät 6.–7.12.1669 f. 26 (Framträdde Kyrkieheerden Wyrdige och Wällärde H:r Peer Ingemari, Supplicando tilkenna gifuandes den heemlige practijk och Contract som Tolnären i Hango Udd, Wälbetrodde Erich Ehrlingh, Skall medh hans Son Jonam i Stocholm, som der hän reeste att försökia sin Lycka och eliest taga Tienst dersammastädhes, uthan hans wilia eller weetskap ingådt haf:a); KA mf. ES 1883 (ll 6) Tenholan käräjät 23.–25.5.1678 s. 161 (Kyrckheerden Ehrewyrdige och Wällärde Magister H:r Jonas Petræus), Tenholan käräjät 23.–24.2.1680 f. 28; KA mf. ES 1884 (ll 7) Tenholan käräjät 14.2.1684 f. 50v (Gretarby. Myös 30.6.1684 f. 92); KA mf. ES 1884 (ll 8) Tenholan käräjät 15.–16.3.1688 f. 117v (Kyrkioherden Ehrewördig och Höglärde Mag: Jonas Petrejus beklagade sig öfwer den skada och saknad som han på Prästegårdz Ängar åhrligen taga och lijda måste af wåhr watnet, som upstiger öfwer hela hans Äng och Gräs roten aldeles förlarfwar, så att om sommaren intet nu som tillförne gräs wäxa kan); KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 14.3.1692 f. 47; KA mf. ES 1887 (ll 13) Tenholan käräjät 22.–23.10.1696 s. 573 (Dhet läth Kyrckioherdens framl: Mag: Jona Petræij Enckia dygdesamme Elisabeth Andersdotter tillkänna gifwa sig wela afföra ifrån Prästegården i Thenala till hennes Rusthåld Gretarby, det Stallet som bem: hennes Man dersammastädes med egen bekostnadt och tillskaffat Timber från andras äger, Upbygdt, begierandes att Sochn Mennerne måtte yttra sig, om dhe något der emoth har att inwända. Katso myös (ll 14) 5.–6.2.1697 s. 92); KA mf. ES 1888 (ll 16) Tenholan käräjät 15.–16.5.1699 s. 392 (Probstinnan dygdesamme hustru Elisabeth Sundhia); KA mf. ES 1890 (ll 23) Tenholan käräjät 21.–23.5.1706 s. 412 (Huuse Syn wid Probstinnans Madame Elisabetha Sundias Rusthåld Gretarby). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 107 (XXV), 109 (XXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 9 passim (isä); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 122, 124, (136), (140), (179), 183–184, 365 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 361 (leski); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 20 passim (isä); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 374 (14.5.1674), 376; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 200; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 180; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #86, 90; G. G. Molin (†) och P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses II 1626–1645 (1968) s. 352 #286 (isä); Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 299 (9.2.1670, Abram Johanson accijs dreng inkom, klagar att Petrus Rubenius hafwer skiäldt honom för en mäsketäffa förledne 11 Januar. hoos borgaren Olof Ingemarsson ... Jonas Petræus inkom, sade sig intet hördt Rubenium dhe orden säya, doch war han en gång uthe), 332 (20.4.1670, Hans Murich, katso U325), 423 (19.11.1670, Inkom studiosus Jonas Petræus och på sin principals Anders Philipsons Murikz wägnar anklagar studiosum Bolhemium); Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 163, 240 (3.4.1672, Proponerade Rector, att en studiosus Jonas Petrejus, som förnimmes nu studera i Åboo, och der sökia promoveras, har belägrat en piga här i staden, Margreta Johans dotter wid nampn, när han för en liten tijd här war, nu begärer hon Margreta, att Consistorium academicum wille låta hindra honom promotion, och hielpa henne, att få honom till swars först här för sin gärning ... Resolutio: Effter pluralitatem votorum skrifwes intet denne gången öfwer till Åboo här om, uthan in actis på förre åhr sees effter, om han studenten har fått sitt testimonium här ifrån eller ey), 246 (20.4.1672, Taltes åter om stud. Petrejo som har belägrat pigan Margreta. M. Rector berättade honom icke hafwa fått sitt testimonium, derföre frågade hans Mag:ns om man icke skulle skrifwa till Åboo der han är, här om, att han swarar till sådant tillmäle. Resolutio. Skrifwes nomine M. Rectoris här till Rectorem Magnificum i Åboo, att han förhåller Petrejo sitt förseende här, så att honom förmenas promotion der wid academien, till dess han swarar till sin brott här å orten), 254 (26.4.1672, Uplästes brefwet till Rectorem Magnificum i Åboo om studioso Jona Petrejo, att han tillhålles här swara för sitt lägersmål med Margreta Johans dotter), 294 (29.6.1672, Uplästes Magnif. Rectoris wid Åbo Acad. skriftelige swar hijt till Consist:m acad:m, om studenten Jona Petrejo, såsom och hans egen supplication och deprecation till Consist:m der i han bekänner sitt lägersmål, anhållandes om lindring i poena. Resolutio. Detta refereras till Consist:m plenius), 295 (4.7.1672, Præsentes Professores sade sig blifwa wid sine vota, nembl. att konan söker honom der han nu är), 320; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 13, 40, 54, 76, 100, 107 (24.5.1673, Proponerades ännu den saken om Jona Petrejo som har belägrat en qwinsperson Margreta Johans dotter, som nu begärer att saken måtte afhielpas. Parterne infordrades ...). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 53 V#2056 (30:b); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 389; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 283; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4D, 981R, 982R, 2056R, 2925G, 3770G, 4199D; H. Falck, Släkten Petrejus. Genos 56 (1985) s. 121; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 102; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1743 (1714, leski), 2921 (1715, leski), 4156 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #641D, 972, 1205R, 1216R, 2109R, 2323, 2494H (‡), 3047, 3048.

Doria respondentti

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Petrejus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1754>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.