Helsingin yliopisto

Tiedot

22.7.1677 Zachris Falck Zacharias Andreæ, Narvensis 2551. * 1656. Vht: narvalainen vuokraaja Anders Hansson (Falck) ja Maria Wolger. Ylioppilas Turussa 22.7.1677 [Falck] Zachar And. Narv. _ 133. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677] d. 22. Jul. Zacharias Andreae Falck. Narvens. — Sotaoikeuden notaari (1691). Narvan kaupunginviskaali 1695, ylioikeuden notaari siellä 1701, raatimies 1704. Kaprion läänin vt. kihlakunnantuomari 1701–02. Vankina Kazanissa suuren Pohjan sodan aikana. ‡ Narvassa 26.9.1723.

Pso: Katarina Elfvendahl.

Veli: sotarovasti (Hollolan nim. kirkkoherra) Adam Falck 2420 (yo 1675, † 1722).

Lanko(?): raatimies, auskultantti Bengt Elfvendahl U541.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #131; KA mf. ES 1620 (z 195) Turun kämnerinoikeuden pöytäkirja 25.2.1687 s. 49 (Fullmächtige Stud: Dn: Zacharias Falck); KA mf. ES 1750 (cc 12) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 29.2.–1.3.1684 f. 407 (inlade i Rätten Dn: Studiosus Zacharias Falck bem:e [Handelsman Anders] Carlundz skrifteliga honom gifne Fullmacht af d: 28 huius); KA mf. ES 1751 (cc 14) Paraisten käräjät 5.–6.7.1686 f. 96 (Dn: Studiosus Zacharias Falck Fulmechtigat af dygdesamma Matrona Hustru Catharina Smedeman), (cc 15) Perniön käräjät 8.–10.2.1687 f. 47 (mainitaan asiamiehenä); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 4.–13.9.1693 s. 343 (Limacij 3450 Fullmechtigh Zach: Falk), 358; KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin alaosan käräjät 29.7.–3.8.1689 f. 231 (H: Fendrich [Berendt Johan von] Jordans Fullmechtige Mons: Zacharias Falck); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin alaosan käräjät 9.–16.3.1691 f. 98v (Notarien Mons: Zacharias Falck); KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 31.5.–8.6.1701 s. 1 (Sedan Tingzpredijkan af Caporie Sochns Capellan H:r Johan Melartopæo hållen wart, opläste iagh underskrefwen, som af hans Excell:tz H:r Baronen Gen: och Gouvern: Högwälb:ne Otto Vellingk demanderad är desse Sommar Tingatt förrätta, högbem:te herres d: 17 hujus mig gifne Constitutorium, hwilcket ordh ifrån ordh till protocoll att föhras för gådt fantz, på det den Högl: Kongl: Håffrätten deraf i nåder må kunna finna, huru som iagh till denne syssla kommit hafwer, Lydandes ber:de Constit: som föllier Nembl:n. Ehreborne och Wählbetrodde H:r Notarie. Såssom Landz Fiscalen Wälbetrodde Daniel Lind Hwilcken iagh Commiteradt att förträda Häradzhöfdingens Portei vices och för honom dhe förestående Sommar Tingen förrätta /: medan som iag bem:te Porteum 3150 för Expeditionerne här å Orten från Fält Secretariatet icke mista kan :/ medh dess uhrsächt inkommit, at han eij under står sigh samma Sysslor att antaga, om hwilken han icke än den Cognition hafwer, som wederbör, hwarigenom han sigh någott swårt answar torde på sancka; Och som iag dy ingen annan samma förrättning säkerligen anförtroo kan, hwars Capacitet mig bekant är, att iag mig på den samma kan förlijta, Än H:r Notarien [Zacharias Falk], Så har iag honom här medh welat Constituera bem:te Häradzhöfdingen Portei vices att förträda); KA mf. ES 1813 (hh 19) Allekirjoitus Kaprion läänin vuoden 1702 talvikäräjien jälkeen s. 266 (Actum ut supra. På Häradz Rättens wägnar Zacharias Falck vice Häradzhöfd:); KA mf. ES 1792 (ff 5) Ivangorodin läänin käräjät 7.–9.6.1692 s. 113 (Notarien Zacharias Falck bewiste genom Nembdemannen i Jeala Adam Johansson dhet han låtit Citera Provincial Auditeuren Wählbet:de H:r Petter Ehnholm 1075 angående förtiänt löhn, dhem Notarien för hållit Protocoll wedh Krigz Rätten förtient, och till en dehl ännu åtherstå skall); KA mf. ES 1792 (ff 6) Ivangorodin läänin käräjät 10.–12.1.1693 s. 17 (Notarien Zaharias Falck. Cont: Provincial Auditeuren Wällbetrodde Petter Enholm ... ett Transumpt af Studiosi Mons:r Arwed Reheling [Arvid Röling, yo Uppsalassa 15.9.1688 Arvidus Beronis Rörlingh Gothoburgensis ja Tartossa 10.1690, sittemmin sotatuomari Liivinmaalla] såssom dess Successoris breef de Dato den 27 Maij 1692), 21 (ett Transumpt af dess Successoris Röhlingz breef Daterat den 27 Maij Anno 1692). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 166 (XXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 162; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 61 (I 23.2.1681 Vib.: "Zacharias Falck absens, och elliest warit en godh tijdh från Acad:"); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 19. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 5; J. Vallinkoski, Lisiä Laguksen ylioppilasmatrikkeliin. Genos 29 (1958) s. 22; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #701, 704.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Falck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2551>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.