Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1684 Anders Porteus Andreas Jacobi, Holmensis 3150. Vht: tukholmalainen kauppias Jakob Porteus ja Maria Elisabet Wernle. Ylioppilas Turussa kl. 1684 Porteus Andr Holm _ 160. Turun hovioikeuden auskultantti 1685. — Turun hovioikeuden asianajaja 1688. Narvan kuvernementinvouti 1692. Kaprion läänin kihlakunnantuomari Inkerissä 1694. Sotasihteeri Liivinmaalla 1700. Palasi mainittuun tuomarinvirkaansa 1702, pakeni sotaa Suomeen 1704. Vehmaan ja Ala-Satakunnan kihlakuntien tuomiokunnan vt. tuomari 1704–05. Ahvenanmaan tuomiokunnan tuomari 1705, pakeni Tukholmaan 1715. Gästriklandin tuomari 1717. Ahvenanmaan tuomari uudestaan s.v. † 1720.

Pso: Kristina Bergman (elossa 1733).

Veli: ylioppilas Anders Portaeus 1521 (yo 1662, † 1667).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b; KA valtakunnanregistratuura 1.7.1705 f. 244 (Fullmackt för Anders Portæus att wara Häradzhöfdinge på Åland ... medelst Eric Rosendahls 2158 dödelige frånfälle Häradzhöfdinge beställningen på Åland är kommen att blifwa ledig), 27.6.1721 f. 63 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för [Auscultanten uti wår Swea Håffrätt] Olof Hernmark (katso 8347), at wara Häradzhöfdinge på Åhland ... medelst Andreæ Portæi dödelige frånfälle Häradzhöfdinge beställningen på Åhland är blefwen ledig); KA mf. ES 1812 (hh 17) Kupanitsan ja Moloskovitsan käräjät 28.–30.5.1700 s. 359 (Häradzhöfdingen och Militiæ Secreteraren Edell och Höghachtadh H:r Andreas Porteus), Vuoden 1700 tuomiokirjan lopussa s. 592 (Föregående Protocoll wara lijka lydande medh dett Concept som min Vicarius framledne Landz Fiscalen Sahl: Jacob Hindrichsson 2751 medh egen Hand fördt och effter sigh lembnat som migh widh min Hemkomst tillstält blef, betygar medh Häradz Signeter sampt mitt Nampns och Signeter undersättiande Narfven d: 26 Februarii Åhr 1703. And: Porteus. Häradz Höfdingen); KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 31.5.–8.6.1701 s. 1 (katso 2551); KA mf. ES 1792 (ff 1) Ivangorodin läänin käräjät 17.–21.1.1687 f. 11v (Jacob Porteus Cont: Vitinghoffs Bönder); KA mf. ES 1793 (ff 8) Jaaman läänin käräjät 15.–18.1.1695 s. 54 (Häradzhöfdingen öfwer Capurie Lähn H:r Andreas Porteus kom för Rätta å Bruukzförwaltarens Jean Torwestes 582 wegnar), Jaaman läänin käräjät 11.–14.6.1695 s. 115; KA mf. ES 1793 (ff 11) Ivangorodin läänin käräjät 3.6.1698 s. 143 (Handels Man Reinholt Porteus), 143 (Handels Man Jacob Porteus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 207 (XLIV), 485 (Tillägg och rättelser. XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 271, 285. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 7; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 22; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5178 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3439.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Porteus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3150>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Porteus, Andr. Holm. p. 160 || Anförvandter p. 69, 103.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 207.

Porteus... Häradsh. i Koporie härad. Derifrån under kriget flyttad till Ålands domsaga 1705. Flyktade 1714. Jfr p. 69 rättelsen.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 485.