Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Johan Fabrinus Johannes Henrici, Karckuensis 2600. * noin 1655. Vht: Karkun kappalainen Henrik (Henricus Benedicti, † 1671) ja Anna Henriksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1677/78 [Fabrinus] Joh. Henrici Karku _ 134. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Johannes Fabrinus. | Adjunctus in Mouhijärfwi. Obiit. — Mouhijärven pitäjänapulainen 1687. ‡ Mouhijärvellä 7.10.1706.

Pso: Margareta Löfling († 1728).

Veli: Karkun kappalainen Henrik Fabrinus 2310 (yo 1673/74, † 1692).

Poika: Pälkäneen pitäjänapulainen Johan Fabrinus 5404 (yo 1723, † 1740).

Vävy: kersantti Benjamin Weckman 5179 (yo 1712).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #230; KA mf. ES 1967 (nn 10) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–7.3.1693 f. 126v (Befallningzmans Wälbetrodde Johan Anderssons Maka dygdesamma hustru Gertrud Möller på Wastamäki); KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 16.–18.3.1697 f. 165 (Hustru Anna Gertrudh Möller ifrån Birkala och Wastamäki, berättade till detta Tingh förmodt skrifteligh citation på Mons: Gabriel Rigström henne att swara efter sin Obligation aff d: 21 Julij 1689 om 13 D:r 4 ö: Kopp:r Myntt, berättandes igenom sin landbonde Henrich Mårthensson i Wastamäki låtit citation framföra); KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.1.1698 s. 496, Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.6.1698 s. 752 (Påhl Andersson ifrån Innala på sin hustrus Chirstin Henrichzdåtter Fabrinæ wegnar tilltaalte sin Swåger H:r Johan Fabrinum ifrån Måujerfwi om Arff efter hennes Sal: Fader H:r Henrich Fabrinum och Modren Anna Henrichzdåtter, föregifwandes H:r Johan mehra på sin Sal: Moders begrafning bekåstat, än Egendoom tillrächt, föruthan det, hwadh hans Sal: Moder i sin Lijfztidh dhe andra Syskonen gifwit); KA mf. ES 1971 (nn 19) Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–27.10.1702 f. 426v (Det blef nu in för Rätta Coadjutoren Wällärde H:r Johan Fabrinus med sin Swåger Påhl Andersson i Innala således förlijkt, att H:r Johan uthj ett för alt skall betala till Påhl Een Tunna Råg för det Mödernes arf bemälte Påhl å sin hustrus Chirstin Jacobzdotters wägnar af honom nu fordrade, dödandes Påhl Andersson sin hustrus wijdare rächttigheet till bemälte Arf, efter des Moder Sahl: Anna Henrichzdotter); KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–6.2.1706 s. 320 (Studenten Gabriel Sarenius 4838 beswärade sig öfwer Medhiellpparen H:r Johan Fabrinus), Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.5.1706 s. 730; KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–15.10.1710 s. 998 (katso 2310). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 166 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 195 (mainitaan eräs Fabrinus); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Johannes Fabricius‹!›"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #230. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 247.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fabrinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2600>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.