Helsingin yliopisto

Tiedot

1673/74 Henrik Fabrinus Henricus Henrici, Karckuensis 2310. Vht: Karkun kappalainen Henrik (Henricus Benedicti, † 1671) ja Anna Henriksdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1673/74 Fabrinus Henr. Henrici Kark _ 114. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1673/74] Henricus Fabrinus. | Sacellanus in Karku. | obiit. — Apulaispappi Karkussa (1676), kappalainen 1687. † Karkussa 1692.

Pso: Kirstin Eriksdotter (Pihl) tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: Karkun kappalainen Johan Rajalenius 1583 (yo 1662/63, † 1686).

Isäpuoli: apulaispappi Johan Sagittarius 1634 (yo 1663, † 1673).

Eno: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Veli: Mouhijärven pitäjänapulainen Johan Fabrinus 2600 (yo 1677/78, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #193; KA mf. ES 1922 (mm 7) Loimaan käräjät 5.–6.7.1650 f. 51v (Framtogz effter Kyrckieherdens Wällerde H:r Johans berättelsse det Exces ehuru såsom een förrymbde Soldatz Päär Thomassons hustru Lisabetha Jacobzdotter i Kojoby hadhe Låthit i förledhen effterste Januarij Månadh sit barn Christna på een Präste Man Henricum Benedicti at wara rätta barns fadher, och det medh honom afflat, der till hon nu stadeligen Neekar); KA mf. ES 1923 (mm 10) Loimaan käräjät 29.–31.7.1658 f. 172v (Wällärde her Henrich Benedicti Coadiutor i Carcku Sochn, fordrade Uthaff sin broder Matz Bengtzson, effter deres broder Sigfredh Bengtzson Arff, huilken sedan, som arfskifftet skedde, samptlige Syskienne emillan, igenom döden är afgången); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 8.–9.6.1677 f. 175 (Emedan Jacob Erichsson i Lapjoki sielf tillstod sig hafwa för een 3 åhr sedan emottagit af D:no Henrico Fabrino Een T:a 27 Cap:r Korn att förwaras); KA mf. ES 2000 (nn 62) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–14.3.1663 f. 724 (Förekom Comminister j Karko Wällerde Herr Hindrich Benedictj och gaf tilkenna hånom hafwa ingådt ett wänligit Jorde skiffte medh Matz Erichson j Jurakå, i Så Måtto adt H:r Hindrich skall effter denne doch behålla Jurako Cronå hemman åm 3½ öre skatt och 1 Mantall och Matz Erichson däremot Hurula Cronå hemman åm 4 öre skatt 2/3 Ma:ll, huilka bäggie hemman till Datum Under Rustiensts Frijheth försuarade ähro); KA mf. ES 2001 (nn 62) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.9.1667 f. 1093 (Cappelan H:r Henrick, katso 1918); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.9.1669 f. 96v (Företrädde Caplan H:r Mårten Anchærus 539 och begärade edt Laghligidt Arffskiffte emillan sigh och sina medh arf:r uthi Jurako), Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.1.1671 f. 319v (blef nu Liquiderat emellan Caplan H: Hendrich i Jurako och Matz Hansson Tulia i Suoniemi om hans Cappelans Räntta), 321 (Caplan H:r Hendrich Benedicti i Jurako); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–7.10.1679 f. 699 (Jacob Thomasson drengh i Culliu, som till Johan Mårthenssons i Sarkola stembningh intet Comparerade at swara Coadjutoren H:r Henrich Fabrino om en byssa, fältes till sina 3 m:r); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–21.5.1681 s. 138, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–21.11.1682 s. 847; KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1683 s. 1077 (H:r Hindrich Fabrinus Coadiutor her i Sochnen kom nu för Rätta Anklagandes Simon Thomasson gästgijfwären i Mäckipää, som utan hans minne och tillstånd hafwer af hans broder Anders Hindrichson ehn ung gosse opå landzwägen med lockande tagit hans häst och gijfwit i skiutzningh, hwilken häst samma reesa blef bruten och aldeles förderfwader, den H:r Hindrich nu af honom igen fordrar); KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–16.8.1686 s. 172 (Efter Rättens Sluut, dömbdes köpet om finska Biblia emellan Wällärde H:r Hindrich Fabrinum och Studiosum Dn: Johannem Enkell 2961 gå fram och icke tillbaka, så att H:r Hindrich gijfwer D:no Studioso Enkell 30 Dal: K:m:t der emoot lefwererar bem:te Enckell samme Biblia till H:r Hindrich), Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–30.1.1689 s. 947 (Capellanen H:r Hindrich Fabrinus); KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–6.9.1689 s. 1186 (Huidandri 3025 Præceptoris lööhn), Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1281 (att Häradz Rätten böhr lagl:n Ransacka och dööma, huru wijda Fabrinus kan hafwa ärft sin Sahl: fader fordom Capellanen i Karcku Sochn wäll:de H:r Hendrichtus Benedichti, hwilcken för Crono Befall:n Sal: Erich Larson Caverat, och om han medh bem: befall:ns rest kan graveras ell:r icke), 1292; KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–5.3.1692 f. 80v (Caplans j Karcku Sahl: H:r Hendrich Fabrinj attest af åhr 1691 d: 12 Septemb:); KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.2.1693 f. 84; KA mf. ES 1968 (nn 11) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1694 f. 326v (Skräddaren sade sigh welat bewijsa det Collanius 1509 några nätter legat j en Sängh medh Sahl: H:r Henrich Fabrinj Änkia, hustru Chrirstin Erichzdotter, och elliest skall om desse ett allment rychte wara); KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–15.10.1710 s. 998 (Såssom hustru Margaretha Löfling sigh beswärade öfwer des afledne Mans 2600 brors, framl:ne Capellanens Henrici Fabrinii dotter Maria Henrichzdotter, för det hon förl:ne Sommars, egenwilligt till wällat sigh den Koo, som Käranden hafft på Lega hos Bonden Henrich Pärsson j Westola, med begiäran det Maria måtte förplichtas den samma afstå; hwilcken jämpte sin Man Mårten Markusson j Mielola, wähl sökte föredra, att hoos hustru Löfling skall innestå så wähl hennes Sahl: Föräldrars Qwarlåtenskap, som någon Egendom efter Marias Far Moder Anna Henrichzdotter, hwar före Swaranden af hustru Löfling fordrar richtigheet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 145 (XXXIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #193. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 249, 250.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Fabrinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2310>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.