Helsingin yliopisto

Tiedot

1678/79 Johan Rogenbock Johannes Johannis, Aboensis 2679. Vht luult.: Turun kaupunginparturi Hans Roggenbuch († 1690) ja hänen 1. puolisonsa Brita Blom. Ylioppilas Turussa 1678/79 Rogenbock Johan Ab _ 138.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 161a; KA valtakunnanregistratuura 15.4.1685 f. 187 (Till alle Gouverneurer och Landzhöfdingar om dhe Barberares Examen som sig i Städerne nedsatt hafwa, och icke äre Examinerade af Societate Chirurgica i Stockholm ... Alldenstund Wij förnimme att här och där uti Städerne i Wårt Rijke hafwe sig åthskillige Barberare nedersatt som hwarken ähre af Barberare Embetet i Stockholm Examinerade eller sin konst rätt lärdt, underståendes sig dock icke dess mindre att läggia handen wid både in och uthwärtes skador, hwarigenom offta händer att dhe som förtroo sig till sådane oförsichtige och incapable läkiare måste dhels sättia lijfwet till, dhels och blifwa till sine lemmar helt fördärfwade, dy hafwom Wij för en stoor nödwändigheet erachtat att låta noga ransaka och effterfråga huru wijda hwar och en som gier sig uth för Chirurgo, och sig på en eller annan ort nedersatt hafwer att idka sådant handtwärck ähr i sin konst förfahren och wid Wårt Barberare Embete i Stockholm kan stå sitt proof uth under en accurat Examen ..., vertaa U241). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 261 (isä). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 194.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rogenbock. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2679>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.