Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 23.3.1655 Urban Hiærne, aateloituna 1689 Hjärne (Hiärne) Urbanus Erlandi, Ingermannus U241. * Skuoritsassa 20.12.1641. Vht: Nevanlinnan kirkkoherra Erland Werman (Erlandus Jonæ, Hiærne, yo Uppsalassa 5.1622, † 1654) ja hänen 2. puolisonsa Kristina Tomasdotter Schmidt. Depositio 22.3.1655. Ylioppilas Tartossa 23.3.1655. Ylioppilas Uppsalassa 25.10.1658 Vrbanus Erlandi Hiärne Ingermannus. Ylioppilas Oxfordissa 1670. Ylioppilas Angersissa 1670. LT Angersissa 7.11.1670. — Varuskunnanlääkäri Riiassa 1668. Lähetystönlääkäri Puolassa 1669, Pariisissa 1671, Kölnissä 1673. Vuorikollegion ylim. asessori 1675. Noitakomission jäsen 1676. Medevin terveyslähteen lääkäri 1678. Vuorikollegion asessori 1683. Kuningas Kaarle XI:n vt. ensimmäinen henkilääkäri 1684. Perusti kemiallisen laboratorion Tukholmaan 1685 ja sen johtaja, samalla leskikuningatar Hedvig Eleonoran henkilääkäri s.v. Aateloitu 1689. Arkkiatri ja lääkintökollegion esimies 1696. Vuorikollegion varapresidentti 1713, ero maaherran arvonimellä 1720. Kaunokirjailija. Tunnettu lääkäri. † Tukholmassa 10.3.1724.

Pso: 1:o 1676 Maria Svahn († 1690); 2:o 1692 Katarina Elisabet Bergenhielm († 1702); 3:o 1703 Elisabet Cederström tämän 2. avioliitossa († 1759).

Veli: pankinsihteeri Erland Hiärne U195 († 1686).

Pojanpojan pojanpoika: ylioppilasinspehtori, eversti, vapaaherra Gustaf Adolf Hjärne 13433 (yo 1820, † 1857).

Tyttärenpoika: Turun hovioikeuden asianajaja Urban Elfving 5358 (yo 1722, † 1735).

Vävy: lääketieteen professori, LT Peter Elfving U453 († 1726).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 15.4.1685 f. 187 (Till alle Gouverneurer och Landzhöfdingar om dhe Barberares Examen som sig i Städerne nedsatt hafwa, och icke äre Examinerade af Societate Chirurgica i Stockholm, katso 2679), 15.4.1685 f. 188 (Kongl. Maij:ttz Nådige Resolution och förklaring uppå dhe ährender och angelägenheeter som dess trogne Vndersåthare Ålldermannen och samptel. Bijsittiarne aff Bardberare Embetet i Stockholm underdånigst hafwe föredraga låtit ... 3. Efftersom Assessoren Doctor Urban Hierne bör fournera alle Regiementz Feltkijstor med frijske och duglige medicamenter ...), 15.4.1685 f. 193 (Till alle Öfwerster både till Häst och Foot om Regiementz Bardberarnas Examen uti Societate Chirurgica i Stockholm, katso U1235), 7.5.1685 f. 235 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister, swar om dhe 2:ne af honom förmählte Feldtsherer Hinrich Rugerod (katso U772) och Adam Schutz), 17.9.1685 f. 473 (Till alla Gouverneurer och Landzhöfd:r at inga bönåhsar skola lijdas eller badare tillåtas curera dhet som egientel. chirurgien angår); KA mf. ES 1795 (gg 1) Tiuralan käräjät 30.–31.8.1666 f. 942 (Tå framsteegh för Rätta een Häst Läkiare Jero Ifwanson ben:dh, och beklageligen tillkänna gaf, huruledes han hafwer effter Petter Brusiussons och dess broders begäran afskurit een wäxt el:r Swuldnad, nu i denne höst för ett åhr sedhan, på hans Petters halss, hwilcken ganska stoor warit hafwer, hwar effter han Petter straxt ähr dödh blefwen ...). — Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 446, 482, 509; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 42, 105, 465, 612; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 15, 443; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 3; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 156; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 437–439; H. Petersson (utg.), Matricula Regii Collegii Strengnensis II 1700–1730 (1949) p. 80; Akademiska konsistoriets protokoll VI 1661–1663 (Uppsala 1971) s. 175; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 153, 382; Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 200; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 22, 70; Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 373; Akademiska konsistoriets protokoll XXII 1697–1699 (Uppsala 1977) passim; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1007. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 238; R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 16; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 21, 115; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria I (1822) s. 26; J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909) s. 221; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 634 (Hjärne Tab. 1); C. V. Jacobowsky, Svenska studenter i Oxford ca. 1620–1740. PHT 28 (1927) s. 120; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 48; T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 525 (Hjärne Tab. 1).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Urban Hjärne. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U241>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.