Helsingin yliopisto

Tiedot

3.9.1679 Anders Ahlgren Andreas Andreæ, Viburgensis 2758. * noin 1656. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Turussa 3.9.1679 Ahlgren And. Andreæ Vib _ 143. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679] d. 3. Septbr. Andreas Andreae Ahlgreen. Pastor in Ingria. Vihitty papiksi Viipurissa 1684. — Nevanlinnan triviaalikoulun konrehtori ja vt. rehtori 1687, vakinainen rehtori 1688. Narvan ruots. seurak. kappalainen 1690. Lempaalan kirkkoherra 1695. Rovasti (1698). Pakeni sotaa 1703. Viipurin tuomiokirkon taloudenhoitaja 1704. Viipurin linnan ja Siikaniemen kirkkoherra 1705. Joutui venäläisten kiduttamaksi 1710. ‡ Viipurissa (ruots. seurak.) 23.3.1714.

Pso: (jo 1690) Hedvig Dorotea Frisius (‡ 1715).

Appi: Nevanlinnan kirkkoherra, FM Heinrich Frisius U150.

Poika(?): Anders Ahlgren U573.

Pojanpoika(?): Gustaf Johan Ahlgrén 6434 (yo 1737).

Tyttärenpoika(?): kapteeni Johan Henrik Ammondt 6638 (yo 1739/40, † 1785).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #149; KA valtakunnanregistratuura 27.6.1705 f. 233 (Kiörkioherde fullmacht wid Slotz och Förstadz församblingen uti Wiborg för Anders Ahlgreen ... medelst Christian Wijnblads 2952 dödelige frånfälle, Slottz och Förstadz Församblingen Sikanieme uti Wiborg är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 20.–22.2.1683 f. 243 (Lensman Johan Ahlgreen); KA mf. ES 1838 (jj 21) Viipurin pitäjän käräjät 20.–21.6.1678 s. 29 (Under Lagmannens Wäl:tt Johan Rokes Uthskickade Andreas Ahlgreen); KA mf. ES 1843 (jj 44) Viipurin pitäjän käräjät 27.–30.1.1705 s. 15 (Förekom Probsten, och Kyrckioherden högwälärde H:r Anders Ahlgreen, och gaff klagel:n tillkiänna, huru såssom d: 27 Februarii sidstwekne, förmedelst een häfftig wåd Eeldh, icke allenast een Nyy Bagarstugu, med ugn och allt annat innan dööme på Rapatj Hem:n här i Wijborgz S:n, hwilket wähl bem:te H:r Probst hafft utj arrende, är worden oppbrändh och i aska Lagdh, utan och wijd samma Olyckliga händelse, mist färdige Såg bräder, sampt ...); KA mf. ES 1878 (kkk 3) Tuutarin käräjät 23.–27.8.1687 f. 137 (H: Jacobi Ritz och Rectoris Scholæ dersammastedes [Nyen] Andreæ Algrens hand gifne Attest); KA mf. ES 1879 (kkk 13) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 12.–19.7.1697 s. 360 (Kyrkioheerden i Lembala Ehrewyrdige och Wällärde H:r Andreas Ahlgreen); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Pähkinälinnan, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–30.9.1698 s. 359 (Probsten och Kyrckioherden Ehrewyrdige H:r Andreas Ahlgreen); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 225; KA mf. ES 1880 (kkk 17) Kuivaisin käräjät 15.–16.10.1701 s. 60, Kuivaisin käräjät 19.–21.2.1702 s. 30, Kuivaisin käräjät 17.–19.11.1702 s. 217; KA mf. ES 1792 (ff 5) Jaaman läänin käräjät 19.–21.1.1692 s. 26–33 (Consistorii Fullmechtige Wyrdige och Wällärde Andrea Ahlgreen nährwahrande, katso 3400); KA mf. ES 1793 (ff 9) Ivangorodin läänin käräjät 14.–17.1.1696 s. 28. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 179 (XL); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 34 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 163; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 22. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 425, 432; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #880G, 4007G; G. Luther, Frisius – Frisenheim. Genos 47 (1976) s. 45; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 143; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #6; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #173, 302, 857, 2530.

Doria gratulantti

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Ahlgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2758>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.