Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Krister (myös Kristian) Winblad Christiernus Laurentii, Nylandus 2952. Vht: Sipoon kirkkoherra Lars Pampineus (Laurentius Johannis, † 1674) ja hänen 3. puolisonsa Agneta Johansdotter Bröijer. Ylioppilas Turussa 1681/82 Wiinblad Christjern. Laurentii Nyl _ 151. Respondentti 14.3.1685 pro exercitio, pr. Anders Wanochius 2021. FK. — Hämeen läänin jalkaväkirykmentin (Jürg. Joh. Maidelin rykm.) rykmentinpastori 1685 (valtakirja 1686). Viipurin tuomiokirkon kappalainen (arkkidiakoni) 1693. Viipurin linnan ja Siikaniemen kirkkoherra 1698. † Viipurissa 1705.

Pso: 1694 Johanna Margareta Hvedstorp tämän 1. avioliitossa (‡ 1744).

Pson seur. aviomies: Viipurin tuomiokirkon taloudenhoitaja Erik Holmenius 3324 (yo 1686, † 1710).

Veli: Sipoon kirkkoherra Gustaf Pampineus, myöh. Winblad 2425 (yo 1675/76, † 1724).

Vävy: Askolan kappalainen Johan Ferrin 4905 (yo 1706, † 1741).

Vävy: Mäntsälän kirkkoherra Grels Fortelius 5532 (yo 1726, † 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 212b; KA valtakunnanregistratuura 11.11.1685 f. 604 (Swar till Öfwersten Georg Antoni Brakel, at den antagne Predikanten Winblad skall få Kongl. M:ts fullmakt så snart han wisar consistorii attestatum at han är examinerad ... Wi äre icke obenägne uppå Eder underdånige begäran at meddela Predikanten H. Christiern Winblad Wår nådige fullmakt på den bestälning, till hwilken I hafwe honom kallat uti den afledne H. Michels Collini (katso 1940) ställe, efter I gifwe honom så gått låford, ock berätte, at han efter föregången examen är ordinerad worden; Men så måste dock först framwisas däröfwer Biskopens ock consistorii attestatum, at de känna honom både capabel ock wärdig till et sådant ämbetes förträdande, då fullmakten strax för honom skal utfärdas, och Eder med påsten tilhanda sändas), 8.2.1686 f. 34 (Regiementz Predikantz Fullmacht för H. Christiern Wijnblad wid Tafwastehus lähns infanterie Regiemente), 18.7.1693 f. 412 (Fullmackt för Fabrelius 3664 at wara Regements Präst under Tafwastehuus lähns Infanterie ... såsom förmedelst Regements Predijkantens Christian Wijnblads befordran til Capellans bestälningen uti Wijborgs Dombkyrkia, des förträdde Predijkants Ämbete under Wårt Tafwastehuus lähns Infanterie Regemente är kommit at blifwa ledigt), 20.12.1697 f. 789 (Till Biskopen Doctor Laurbeckius swar angående Sicaniemi Pastorat), 20.12.1697 f. 791, 29.12.1698 f. 725 (Kyrkioherde Fullmackt för Christian Wijnbladh ... medelst Magister Helsingii 2759 befordring till Sanct Michells Pastorat, Predikantz beställningen wid Slottzförsamblingen i Wijborgh samt Sikaniemi Pastorat är kommen att blifwa ledig), 19.7.1699 f. 225 (Till Consistorium i Wiborg Swar, ang. Cappelans tiänsten wid Domkyrkian därsammastädes ... Prädikanten Erik Åhman U1134 till Capellan Christian Winblads ställe), 27.6.1705 f. 233 (Kiörkioherde fullmacht wid Slotz och Förstadz församblingen uti Wiborg för Anders Ahlgreen 2758 ... medelst Christian Wijnblads dödelige frånfälle, Slottz och Förstadz Församblingen Sikanieme uti Wiborg är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1723 (bb 13) Sipoon ja Tuusulan käräjät 13.–14.2.1690 s. 30 (Capelan här i Sibbo Wällärde H:r Gustaff Wijnbladh ... Hans Broder Regementz Pastoren H:r Christian Wijnbladh); KA mf. ES 1842 (jj 40) Viipurin pitäjän käräjät 18.–19.1.1701 s. 14; KA mf. ES 1842 (jj 42) Viipurin pitäjän käräjät 27.–28.10.1703 s. 145 (Såssom Kyrkioherden uthj Wijborgz Nårra Förstadhz Försambling Ehrewyrdige och Högwähllärde H:r Christian Wijnbladh, meddelst des skrifftelige inlaga anhållit, att kunde uthj Rättens Protocoll infördt blif:a, det des Eendaste Engh som finnes under Prästebohls Hemmanet Hertula, är uthj denne swåra Krigz tijden af Krigz fålket som marcherat af och om, så oppbeeth, och förtrampat, att han förledit åhr 1702 icke öf:r 5 Lass höö, men nu i detta Åhr icke ett stråå bekommit); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 14.1.1689 (9.9.); KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 5.4.1709 (Sahl: Handelssmans Berent Kullbergz Enkia Madam Marija Hwetstorph). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196 (XLII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 301 (8.2.1686, Regiementz Predikantz Fullmacht); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #173. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 417, 432; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 23 (Christian Wijnblad); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2614D, 2624D, 4227R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 143; S. v. Bonsdorff, Hvedstorp. Genos 53 (1982) s. 23; G. Söderlund, Kyrkoherden Laurentius Pampineus familjeförhållanden. Genos 56 (1985) s. 167; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2231D, 2242, 4335R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Winblad. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2952>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.