Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1642 Jakob Lytraeus Jacobus Georgii, Uhloensis 291. Vht: Oulun pormestari Jöran Andersson (Lütter, † 1633) ja hänen 2. puolisonsa Brita Mattsdotter (Granberg) tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1642 Lytræus Jac. Georgii Uloens _ 18. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Jacobus Georgii Lythreus Uhloensis. | Rector Scholæ Wasensis. Obiit 1655. Ylioppilas Uppsalassa 29.11.1644 Jacobus Georgij Lythræus \ Lyttræus med annat bläck ändradt till Lythræus. Respondentti Uppsalassa 10.1651 pro gradu, pr. fys. prof. Is. Isthmenius. FM Uppsalassa 1652. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori 1655. † Uudessakaarlepyyssä 14.5.1655. Naimaton.

Veli: Oulun ent. pormestari Anders Lythraeus U88.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #11; KA valtakunnanregistratuura 25.8.1652 f. 522 (Recommendation till Episcopen och Consistoriales i Åbo för M. Jacobi Lytthræo); KA mf. ES 2029 (rr 8) Hailuodon käräjät 3.1.1654 f. 201 (Emedan Såsom Anderss Jörenson förmeente sigh eij bliffua på sin Broders Magistri Jacobi wägne dhe dieckne Peng:r mächtigh som bem:te M:o Jacobo aff dett höghwördiga Consistorio ähr bewilliat, Altså tillsades Nämdemännerna ... att dhe dhem wpfodra, och bem:te Anders Jörenson tillställa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III), 478 (Tillägg och rättelser. III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 134, 140, 201, 224, 228 (17.6.1646, relegeras till 3 åhr), 365, 553 (24.4.1653, han inthet ähnnu haf:r disputerat pro gradu j Vpsala ‹!›); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 44, 52, 197; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 7 (25.8.1652, Recommendation till Episcopen och Consistoriales i Åboo för M.‹!› Jacobi Lijtthræo); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 105; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #11; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 210 (24.3.1647, Jacobus Georgii Ostrobothniensis hafuer några weekor för juul belägrat een bagares pijga her i staden Margreta Christians dotter benemmd, huilket han i Consistorio bekände, dock intet loffuat henne echtenskap). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 8; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 285; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #20; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 223; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2072D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5717; O. Schalin, Lütter – Lythraeus. Genos 45 (1974) s. 40; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2000R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lytraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=291>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.