Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 2.12.1637 Anders Lythraeus Andreas Georgii, Ostrobotniensis U88. Vht: Oulun pormestari Jöran Andersson (Lütter, † 1633) ja hänen 2. puolisonsa Brita Mattsdotter (Granberg) tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 2.12.1637 Andreas Georgij Ostrobothniensis \ Ostrogothus med annat bläck ändradt till Ostrobothniensis. Turun hovioikeuden auskultantti 1640. — Käkisalmen läänin lainlukija 1643–47. Uudenkaarlepyyn pormestari 1648–53. Kemin vapaaherrakunnan vuokraaja (1654). Oulun vt. pormestari 1657, vakinainen 1662, erotettu 1676. Valtiopäivämies 1664, 1668 ja 1672. † (1678).

Pso: 1:o Karin Köniksdotter († luult. 1662); 2:o Märta Johansdotter Hogstadius tämän 1. avioliitossa († 1710).

Veli: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori, FM Jakob Lytraeus 291 (yo 1642, † 1655).

Poika: Turun hovioikeuden auskultantti Jöran Lythraeus U287 († 1680).

Sisarenpoika: sotilaspappi Georg Bohm 1063 (yo 1654/55, † 1659).

Veljentyttären poika: Georg Skotte 3308 (yo 1686).

Veljentyttären poika: luutnantti Jakob Teet 4615 (yo 1701, † 1714).

Vävy: Oulun kirkkoherra Jakob Frosterus 1062 (yo 1654/55, † 1710).

Vävy: Iin kirkkoherra Zachris Ulhegius 1850 (yo 1666, † 1695).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 30.6.1647 f. 195 (Fullmacht för Daniell Bertillsson Kröger, att wara Borgmästare uthi Ulå och bekomma till vnderhåld 400 dal:r Silf:r Mynt etc.), 29.11.1648 f. 629 (Fullmacht för Jöran Andersson Lytræo att wara Borgmästare uthi Ny Carleby Stadh i Österbotn), 4.8.1651 f. 210 (Försäkringh för Herr Claes Stiernsköldh på halfwe Kemi Sochns godz och Räntta), 4.10.1654 f. 117 (Till Landzhöfdingen Jöhan Graan för Anderss Jöransson be:dh recommendation till Borgemästare Embetet uti Uhlo ... huruledes emellan Borgmestaren vthi Uhlo Daniel Kröger och samptel. Borgerskapet där sammastädes någon twist och misshälligheet skall wara opwuxen och inrijtadh), 15.5.1658 f. 16 (Till Landzhöfdingen Johan Gran för Borg Mestaren Daniel Kröger), 25.5.1658 f. 25 (Till Landzhöfdingen Johan Graan för Borg Mestaren i Uhlå), 26.6.1663 f. 162 (Kongl. Maij:tz Resolution öfwer dhe Beswär, som Borgerskapet i Uhlo Stadh hafwe föredraga låtit emot dheras Borgmästare Daniel Kröjer angående Stadsens Intraders försnillandhe), 5.8.1664 f. 114 (Confirmation för Anders Jöransson uppå Borgmästare tiensten i Uhlå Stadh), 29.8.1667 f. 189 (Lifztijdz frijheet för Bookhållaren [Johan Persohn Hogstadius] i Österbotn ... vnne, skänkie och gifwe honom effterschrefne Wåre och Crohnones hemman i Österbotn och Limingo sochn belägne), 28.2.1671 f. 13 (Till Cammaren notification thet Befallningsmannen Johan Olofsson Sundell och Bookhållaren Johan Persson Hogstadius warde befrijade för the Beswär them äre påförde för någon resterande Sijk och Lax), 10.12.1675 f. 439 (Till Landzhöfdingen Diederich Wrangel för bookhållarens [i Österbottn, Johan Person] Hoghstadij Enkia), 13.10.1676 f. 144 (Fullmacht för Hindrich Forbus U155 att wara Borgmästare i Uhlo ... såsom Borgmästare tiänsten uthi Uhlo Stadh nyligen vacant worden); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kajaanin käräjät 25.6.1641 f. 55v (Effter Hendrich Kauhainens (katso 1098) i Ulå på Salig Jören Anderssons enckas wägner kärande och påfordran Nämbdes Ländz- och Tålfmän at ransaka åm den Resten N: 70 D:r såm i Sochnen skall stå tillbakas på Klåckewärdet såm de af S: Jören Andersson afhandlat hafua), Kajaanin käräjät 25.6.1642 f. 122 (Kärade Hindrich Kauhanen ifrå Uhlå till Sochne män om någon Räst på Klocke wärdett å sin Suärmoders H: Brijtas wägnar), Iin käräjät 18.–19.7.1642 f. 129; KA mf. ES 2028 (rr 6) Oulun käräjät 3.2.1646 f. 79v; KA mf. ES 2029 (rr 7) Kemin käräjät 15.2.1651 f. 203v (Fordom Förläningz Fougdes Sal:gh Matz Larssons Änckias hustru Britha Matz dåtters Fullmächtighe W:tt Anders Jöransson Lijtræus), Limingan käräjät 26.7.1651 f. 312 (Jöran Jöranson Lyttræus Befalningz Man i G: Carleby Fougderijt); KA mf. ES 2029 (rr 8) Iin käräjät 30.–31.1.1654 f. 193 (Arendatoren öffuer Frijherskapet Kemj Ehrborn och Wäl:tt Anders Jörenson præsenterade sigh och gaff Rätten tilkiänna, det hans Fader Fordom Bårgmästare Wtj Whlå Sahl: Jören Andersson haffuer betalt ...), Hailuodon käräjät 3.1.1654 f. 201; KA mf. ES 2030 (rr 10) Iin käräjät 16.2.1657 f. 110 (Företräddhe Hendrich Kauhanen och Kärdhe på Bårghmästarens i Whlå Wäl:dt Andhers Jörensåns wäghnar till Walburgh Thomas d:r); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 26.–27.6.1661 f. 37, Kemin käräjät 4.–5.7.1662 f. 208, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 16.–17.2.1663 f. 251 (Företrädde fordom Cronones Befal: Jöran Jöransson Rätten tillkiänna gifwandes sig till den ända wara kommen till detta Tingedt, att andraga någre ährender som emellan honom och dess half broder Anders Jöransson till wijdare Ransakan borde upptagas), Iin käräjät 10.–12.7.1663 f. 271, Kemin käräjät 28.–30.6.1665 f. 753, Iin käräjät 4.–6.7.1666 f. 888; KA mf. ES 2031 (rr 12) Limingan käräjät 30.–31.1.1668 f. 103v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 10.–13.2.1669 f. 273, Oulun käräjät 7.2.1671 f. 506v, Hailuodon käräjät 30.–31.5.1671 f. 746v, Kemin käräjät 7.–10.7.1671 f. 759, 763v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 12.–18.3.1673 f. 208; KA mf. ES 2033 (rr 13) Kemin käräjät 16.–18.3.1674 f. 736v (katso 3945), Kemin käräjät 4.–7.7.1674 f. 768 (Borgmestaren ifrån Uhlå W:t Anders Jöransson, tedde sig för Rätta och prætenderade till Johan Thomasson ifrån Torneå om något Laxfiskie utj Maxaniemi by belegit som han skall hefda undan Caupila hemman om edt heelt Man:ll ib:m, som Borgemestaren af Hans Excell:tz Frijherren Donerat ähr ... Anders Jöranson beropade sigh på Lagmans dom af d: 7 Febr: 1663); KA mf. ES 2034 (rr 17) Oulun käräjät 26.–28.2.1680 f. 27v (S:r Anders Andersson Lyttreus), Iin käräjät 28.6.–1.7.1680 f. 165v; KA mf. ES 2034 (rr 18) Limingan käräjät 28.2.–4.3.1681 s. 261 (Framkom Nisius Bertilsson Manginen på Pika Tårniås hemman det han 1652 den 2 Aprilis af öde uptagit och kärade till Saal: Borgmästaren Jöran Anderssons Sonasöner, Per och Jöran Erichzssöner om een Engztegh af 2 lodh, som aff ålder skall lydt under des bohlstadh. Peer och Jöran inlade een Copia aff Lagman Jöran Joenssons dombreeff A:o 1620 ... trenne domaren Jöran Zadlers domar ... Befallningzmans Lars Perssons Enckia h: Margeta Staphansdotter (katso 3129) framkom och giorde här utinnan så wijda inspråk som Oluff Nielsson Borgmästarens Jöran Anderssons Swärfader booet på hennes hemman, hwilken denne Engen till sin mågh Borgmästaren förährat ...), Kemin käräjät 12.–15.7.1681 s. 576 (Befallningzman Wälbet: Petter Scharin fullmächtigat aff Sal: Borgmästarens I Uhlo Anders Jörenssons Enkia, dygdesamma Hustru Merta Hogstadia); KA mf. ES 2035 (rr 18) Limingan käräjät 1.–4.8.1681 s. 786 (Framkom Jöran och Peer Erich Jörensson Kauros Söner ifrån Uhlå Stadh och kerde till Sal: Befallningsmans Lars Peerssons Enckia hustru Carin Eskils dotter om Foudila hemman, katso 3129), 788; KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–26.8.1682 s. 557 (Leutnanten Johan Lybeck Fullmechtigat af Sahl: Borghmestarens i Uhlo Anders Jörenssons Enkia dygdesamme Märta Johans d:r), Kemin käräjät 25.–26.8.1682 s. 572 (dygdesamme hustru Mertas Hogstadias Sölf:rstoop); KA mf. ES 2035 (rr 20) Oulun ja Hailuodon käräjät 26.–29.1.1683 s. 64 (Handelsmannen i Uhlå Anders Andersson Lytther framkom och föredrog Retten, huru såssom hans Sal: Fadher Borgmestaren Anders Jörensson en långlig tid warit i twist medh Mattz Mattsson Karwon i Uhlsalöön om Hanhen Köiken Engh af 4 lod höö i Kembelä belägen, hwilken Eng Mattz Neuskä, såssom sin hustrus och des barens retta möderne haf:r oplåtit till Anders Anderssons Fadher Fadher Jören Andersson i Kiöp, men sedermeera enteligen Kiöp slutit med Anders Anderssons Fader Borgmestaren Anders Jörensson A:o 1643), Kemin käräjät 9.–11.7.1683 s. 269 (Malin Olofzdotters Sundeliæ i Uhlo Fullmechtig Johan Enequist), Oulun käräjät 24.–27.7.1683 s. 314 (Sal: Landz Bookhållarens Hogstadij Enckia dygdesamma Malin Olofzdotter); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 57 (Cronans Befal:n Wälbet:de Petter Scharijn Inlade j Rätten på sin hustros Mertta Johans dotters wegnar een Specification på fölljande Bönders geldh, som henne wore uthj Arfskiffte öfwerdragit, Effter dess förra Sahl: Man fordom Bårghmestaren Anders Jöransson uthj Mårgon gåfwas afbetalningh), 57 (Cronones Befallningzman öfwer Cajana Lähn Wälb:de Petter Scharin Inlade i Rätten Häradzrättens bewijs å sin Swär Moders, dygdesamme Hustro Malin Olåfz dotters Sundels wegnar), Oulun käräjät 27.–29.7.1685 s. 139 (Fischalen Wälb:de Petter Scharijn fordrade sin Sahl: Swågers Olai Hogstadij geldh af Effterskrefne bönder); KA mf. ES 2036 (rr 23) Iin käräjät 28.6.1686 s. 362 (Procuratoren Swen Larff Fullmechtigat af Sahl: Bockhållarens Johan Peerssons Hogstadj Enkia Dygdesamme hustru Malin Olofzdotter Sundelia, Insinuerade wälborne Landzhöfdingens Herrens Gustaf Grasses Mandatorial till Häredz Rätten, Innehållandes dett thenne Rätten Noga Om Halaises hemman j Haukipudas belägit skulle Ransaka); KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 96 (Sahl: Bookhållarens Johan Peerssons Enkias dygdesamma Matronans hustru Malin Olåffs dotters fullmechtig Johan Cnuutsson nu som åffta tillförene fordrade af Hindrich Hindersson Pekola Sin Sahl: Sons Olåffs förstrechte medell); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 17, 18; KA mf. ES 2038 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–21.7.1691 s. 79 (Sahl: Landz Fiskalens för detta Wälb:de Petter Scharijns Enckia dygdesamme och Gudfruchtige hustru Mertha Hogstadia); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kemin käräjät 4.–5.7.1692 s. 2 (Sahl: Rådmans i Uhlå Anders Anderssons Lyttræj Successor Candidaten Ericus Wallenius 3815, fordrade af effterskrifne å sin Hustrus wägnar dess Antecessoris uthstående skuld); KA mf. ES 2039 (rr 34) Sotkamon käräjät 4.–5.2.1697 s. 237 (Lijkmätigt den högl: kongl: Hoffrättz resolution af d:n 9 Novemb: 1694, haar man förlängst warit sinnadh att optaga Saacken emellan Handelssman i Uhleå Stadh wähl:t Petter Langh (katso 1889) och För detta Fougdeskrifwaren Isaac Lööfbladh angående något undersleef som den senare wedh dess warande tiänst hoos bemällte Langz antecessorem matrimonij Befall:n Sahl: Petter Scharijn medh Crono Spanmålens uthlefwererande skall begådt); KA mf. ES 2040 (rr 34) Oulun ylim. RO 10.3.1697 s. 417–430 (angående det öfwerwåldh som Rådman ifrån GambleCarleby wähl:t Johan Strommius 3160 klagat sig af dygdesamme Matrona hustru Mertha Hogstadia för någon tijdh sedan skall blifwit tillfogat ... 1693 om wåhren eller d:n 4 Maij ... dernäst framsteeg Råd- och Handelsman här i Staden wähl:t Petter Langh, anhållandes han som sedermera detta passerat, haar trädt i gifte medh bemällte hustru Hogstadia, det Rådman Strommius wille sine beswär skrifftel:n inläggia och med skiähl sitt käromåhl bewijsa); KA mf. ES 2040 (rr 36) Limingan käräjät 13.–16.2.1699 s. 397 (Rådman i Uhleå wähl:t Petter Lang inlade i Rätten een skrifft af d: 15 hujus, deruthinnan dess Swärmoder hustru Magdalena Sundelia, som Donations wijs ett hemman här sammastädes á 3/4 M:ll besitter, opdrager till Jacob Oloffsson Anttila förber:de hemmans besittiande); KA mf. ES 2042 (rr 39) Oulun ja Hailuodon käräjät 20.–22.2.1702 s. 364 (Rådman wähl:t Petter Lang fordrade af Borgaren här sammastädes Erich Erichssonn Pasoi dhe 50 dahl:r 17 ö: k:m:t som Nills Michellssonn Saarela till hans Sahl:ge Swärmoder Magdalena Sundelia effter richtig räckning skylldig blifwit); KA mf. ES 2044 (rr 42) Limingan käräjät 23.–27.1.1705 s. 159 (Rådman wähl:t Petter Lang ... des Antecessoris Matrimonii Befallningzman Petter Scharins giorde försträckningar). — Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 44, 52, 197; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 80. — K. V. Åkerblom, Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1620–1680. SSV 11 (1927) s. 453; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 223; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 401; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #870D, 4340D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5372; O. Schalin, Lütter – Lythraeus. Genos 45 (1974) s. 42; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 73; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 78 (2007) s. 38 (TRO 23.11.1644).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Lythraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U88>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.