Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Johan Schytterus Johannes Martini, Aboensis 2935. * noin 1661. Vht: turkulainen porvari Mårten Markusson Skytti († ~1707) ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa kl. 1681 Skytterus Joh. Martini Ab _ 150. Vihitty papiksi 1685. — Apulaispappi (coadjutor) Liedossa 1685. Lopen kirkkoherra 1710, pysyi virassa isonvihan yli. ‡ Lopella 28.2.1738.

Pso: Brita Pehrsdotter.

Poika: Pyhäjärven Ul. kappalainen Johan Schytterus 5121 (yo 1709/10, † 1758).

Lanko: Kiikalan sijaiskirkkoherra Samuel Coriander 4214 (yo 1696, † 1732).

Vävy: Lopen kappalainen Krister Jusselius 4889 (yo 1705/06, † 1746).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 176b; KA mf. ES 1751 (cc 13) Liedon käräjät 27.–28.2.1685 f. 103, Piikkiön ja Kaarinan käräjät 1.–2.12.1685 f. 223v; KA mf. ES 1752 (cc 15) Liedon käräjät 18.–19.10.1687 f. 165 (Clemet Erichsson i Pitkämäki tilltalte sin Swärfader Pehr Thomasson i Kaskala om bem:t Bördzrättz Ryttare Hemmanetz besittiande efter bem:t dess Swärfaders dödeliga frånfälle ... Pehr Thomasson ... sade sigh hafwa den förordning giort, att mågen Coadjutoren Wällärde H:r Johan Schytterus som äger den yngste dottren Brita efter dess död bem:t hemma fåå possidera och besittia); KA mf. ES 1753 (cc 20) Liedon käräjät 25.8.1692 s. 18 (Clemeth Erichsson ifrån Wårfru Kyrckio Sochn och Pitkämäki byy kerde till Medhhielparen H:r Johan Schytterum om Arf efter dhess Sahl. Swährfadher Peer Thomasson i Kaskala); KA mf. ES 1848 (kk 11) Ylim. käräjät Liedon Kaskalassa 12.11.1694 f. 451–453v (Såsom Coadjutor i Lundo Wällärde H:r Johan Schyterus den 10: hujus gifwit tillkenna, att des hustrus Broder Anders Peersson ähr i en dam härsammastädes omkommen, altså ähr nembden till i dag sammankallad, och om samma Saak nu undersöcht, och Befinnes att bem:te Anders Peersson ifrån sin Barndom warit afwijta, och under tijden raasande, hwilcken nu gådt på sitt 39: Åhr, och i medler tijdh blifwit underhållen af sin Fader Sahl: Peer Thomasson, så länge bem:te des Fader lefde, och sedermehra har han warit hoos sin Swåger Wällärde H:r Johan Schytterus, då han altijdh haft sin frija gång håås sina Swågrar och Syskon, Så i Åbo som annorstädes i omliggiande Sochnar); KA mf. ES 1849 (kk 14) Liedon käräjät 17.5.1697 f. 275; KA mf. ES 1850 (kk 15) Liedon käräjät 17.–18.10.1698 f. 401v (Sabbatzbråt, käsittely jatkuu seuraavilla käräjillä); KA mf. ES 1850 (kk 16) Liedon käräjät 17.–18.3.1699 f. 236–239v (Crono Berallningzman Wälbetrodde Johan Nyholm angaf nu åter igen Coadjutor H:r Johan Schyterus, för det han d: 22: Maij 1698: om en Söndag under Gudz Tiensten rest Kyrckian förbij till Åbo, att föra sina Hästar på Hålmen, Sammeledes skall H:r Johan Schyterus hafwa d: 17: Julij samma åhr, rest om en Söndagz mårgon ifrån sin Hemwijst till Engen, der hans Arbetz Folck legat, och Haft Miölck och Lijar till att föra, och för det Tredie skall H:r Schyterus om en Fredag, då weku Predikan skulle hållas, giordt Mässefall, i dett han för 5: åhr sedan om wåhren, emellan Kaskala och Kyrckian, lagdt sigh Såfwa på Granriset, som warit Samblat wed wägen, Så att Allmogen måst uthan Gudz Tienst gå ifrån Kyrckian, efter ingen annan Präst då warit tillstädes, och wed det Kyrckiofålcket kommit tillbaka, skall H:r Schyterus wara funnen Sofwande wed wägen. Schyterus tuomittiin sakkoihin ja mahdollinen virkarangaistus jätettiin tuomiokapitulin päätettäväksi); KA mf. ES 1850 (kk 16) Liedon käräjät 9.–10.10.1699 f. 342; KA mf. ES 1851 (kk 20) Liedon käräjät 1.6.1703 f. 179v (Coadjutor här i Lundo Wällärde H:r Johan Schytterus på Kaskala Rusthåld); KA mf. ES 1852 (kk 24) Liedon käräjät 12.–13.2.1706 f. 150v (Coadjutoren H:r Johan Schyterus beswärade sig Högel:n öfwer sin Granne Bonden Jacob Jöransson i Teijula, huru såsom han i förl: Höstas öfwerfallit honom som dess Siähle Sörjare med Hugg och Slag); KA mf. ES 1854 (kk 27) Liedon käräjät 20.5.1709 f. 439 (Det förekom Coadjutoren här i Sochnen H:r Johan Schytterus och gaf klagel:n tillkänna hurusom honom den stora olyckan träffat, att des Rusthåld Kaskala den 28. passato igenom Wåd Eld af brunnit hwarwid effterfölliande huus af Länsman Johan Hendersson och Nembdemannen Mattz Michelsson i Kaskala wärderade gått i aska nembl:n); KA mf. ES 1855 (kk 32) Liedon käräjät 4.–6.11.1712 f. 199 (Kyrkieherden i Låppis Ehrewyrdig H:r Johan Schytterus); UUB Nordin 1915:63 (4.8.1697, Kongl: Maij:ttz bref till Åbo Hoff Rätt, dät den lemnes fritt att wederbörligen ansee Prestmannen Johan: Schytter: för någre uti des skrift till Hans Maij:tt brukade oförswarlige Ord och Expressioner, med någon Correction ... des Swåger Bonden Clemet Erichsson, om Kaskala Börde och Rustningz hemman); KA mf. ES 1892 (ll 28) Lopen käräjät 23.6.1711 s. 435 (reparation och byggnadt i Prestegården); KA mf. ES 1893 (ll 29) Lopen käräjät 1.–2.10.1712 s. 517. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 124; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 164 (1675:II), 166 (1676:II), 168 (1677:II), 170 (1678:II), 171 (1679:I), 173 (1680:I), 175 (1681:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 132, 353; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. SSV 7 (1923) s. 77; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 197; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 21; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 182; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #704.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Schytterus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2935>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.