Helsingin yliopisto

Tiedot

1642/43 Markus Pikius Marcus Matthiæ, Björneburgensis 306. Vht mahdollisesti: porilainen porvari, raatimies Matts Markusson Pikilä († viimeistään 1631) ja Anna. Ylioppilas Turussa 1642/43 Pickius Marc. Matthiæ Björneb _ 18. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Marcus Pikius Biörnburg: | Sacell. in Ulfzby. Obiit A:o 1682. — Ulvilan kappalainen 1657. † Ulvilassa 1682.

Pso: 1:o (jo 1654) Kirstin Thomasdotter (elossa 1660); 2:o (jo 1665) Anna Mattsdotter (elossa 1688).

Vävy: Eurajoen vt. kappalainen Jakob Cauplerus 2604 (yo 1677/78, † 1718).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #25; KA mf. ES 1923 (mm 10) Ulvilan käräjät 22.–23.1.1658 f. 58 (Marckus Bertilssons i Biörnebårgh Action emot Wällärde her Marci Mathiæ, Angående En hans Häst som igenom be:te her Markuses wållande skall wara Undkommen; Upskiutes till näste ting, och laglig Citation emedan han her Marckus nu eij tilstädes wore, Uthan hade laga förfall, sedan feller der å et Uthslagh), Ulvilan käräjät 20.–21.8.1658 f. 110 (Caplanen Wällärde her Markus Mathie, inlade Uti rätten Johan Berttilsons Utgifwen skrifft, dat: den 20 Aug: 1658 förmälande några ärerörige och försmädelige ord, som han Johan Bertilss: emot honom fält haf:r); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Ulvilan käräjät 22.–24.7.1667; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 10.–11.1.1670 f. 7; KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 2.–4.12.1674 f. 60, Ulvilan käräjät 19.–20.1.1675 f. 6 (Capellanen här i Sochnen Wällärde H:r Marcus Matthiæ Pichius förekom nu och gaf Rätten tilkenna, huruledes han war sinnat uptaga ett Cronones Ödes Hemman här i Gambleby Kyrckioby som een Christoffer benemd tillförende åbodt hafwer om 4 öres Skatt, Mantal 2/3 framdeles at skatta, eller der honom tillåtes at Rusta före), Ulvilan käräjät 3.–6.9.1675 f. 26v, Ulvilan käräjät 11.–12.9.1678 f. 64v; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.1.1676 f. 12, Ulvilan käräjät 11.–12.9.1676 f. 61v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan käräjät 25.–26.6.1680 f. 45, Ulvilan käräjät 14.–15.3.1681 s. 73 (Efter Nembdens Ransakan och Sluuth dömbdes Sochnen att betala til Cappellanen wällärde H:r Marcum Pikium för dhen kåst han hollit åth Snickaren, som förfärdigat benckiarne i Sochne Kyrckian, Twå Capp:r Sp:l af hwart hemman), Ulvilan käräjät 11.–13.6.1681 s. 293 (Cappellanens wällärde H:r Marci Pikij hustro Anna Matzdotter); KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 3.–6.3.1683 f. 370v (Capellanens Sahl: Wällärde H: Marcij Pikij Enckia, dygdesamma H: Anna Matzdotter), Ulvilan käräjät 22.–24.9.1684 f. 628 (att afwittra Cappellanens wällärde Sahl: H:r Marci Pikij barn deras Fäderne), 629v; KA mf. ES 1926 (mm 14) Ulvilan käräjät 21.–25.2.1687 s. 175; KA mf. ES 1964 (nn 6) Lempäälän käräjät 28.–29.8.1682 s. 723; KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 11.2.1654 s. 15 (Gällande Her Markuses Hustro, H: Kirstin Thommasdåtter framhades och tillspordes henne, huru lenge och widh hwadh Condition S: Hustro Anna Eenochz hoos hennes S:ge Fader Thommas Larsson Gäst och tilhållit hafuer. Der till hon swarade, sig der om fögo annan wethskaph hafua, utan sadhe, att hon hoos hennes Fader opå kost, den heell Winter öfuer warit hadhe; Där till Anna Enochz dåtters Fullmechtige, W:t Gustaff Henderss: alldeeles neekade), (Dömbdes H: Kirstin Thommasd:r medh sin Syster H: Ingeborg att Contentera Annicka Eenochzdåtter 18 D:r K:r M:t såsom deeres S:ge Fader ähr blefuen henne för dett Sölffstoop och effter Thommas Larssons egen underskrefuen Räckningh skyldig, föruthan dee 5½ D:r K:r som detta förutan ähr först affdragit för S: H: Annas Husshyra, och detta effter thz S: L: i R: B: folio 55), Porin RO 5.5.1656, Porin RO 30.7.1659 (Framkom för Rätta Hust: Ingebårgh Thommassdåtter, och kärde till M:r Heningh Skomakare, på sin Swågers Målaren M:r Johan Simonssons wegnar om Hwsshyran). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 5 (III); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 65–66 ("Marcus Marci Pickius"), 89, 116; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #25. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 201; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 213.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Markus Pikius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=306>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.