Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1683 Henrik Angilander, myöhemmin (1693) Nährman Henricus Michaelis, Aboensis 3065. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas 13.3.1680 (in cl. rect., Henricus Michaelis Aboensis). Ylioppilas Turussa kl. 1683 Angilander Henr. Michaelis Ab _. — Raaseporin tuomiokunnan tuomarin käräjäkirjuri (1688–91). Katselmuskirjuri (1694), asui Pähkinälinnassa. Elossa 1698.

Veli: Valkealan kirkkoherra Gustaf Nehrman 4023 (yo 1694, † 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8b; KA mf. ES 1884 (ll 8) Tenholan käräjät 23.–24.7.1688 f. 137 (der på producerade lenssman Thomas Nilsson i Rundby Nembdeman och Protocollisten Henrich Angilander till witne); KA mf. ES 1885 (ll 9) Karjaan käräjät 10.–11.7.1689 f. 134 (Mons:r Hinrich Angilander fordrade af Lensmannen wälförståndig Erich Hindersson å Handelsmannens i Åbo Bengt Jonssons wegnar, 89 D:r K:m:t), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1691 f. 67v (Cronans Länssman Simon Erichsson angaff en kona Maria Olofzdot:r som barn födde för några månader sedan och dedh på Hindrich Angilander i Sälwijk christna låtit, bidiandes att dhe därföre plichta måtte, konan Maria framkom till ståendes Angilander barn medh sigh aflatt, hwar till Angilander neckadhe föregifwandes Jacob Stigelius 3301, som dhen tijden preceptorerade på Sälwijk sammanlagh hafft medh henne och barn fadren wara), Lohjan ja Siuntion käräjät 22.–23.6.1691 f. 130 (Handelssmannen i Åbo sahl: Jonas Rosslijns Änckia dygdesam h:o Marja Elisabeta Skultz ... hennes fulmächtig Hinrich Angilander), 139; KA mf. ES 1886 (ll 10) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 10.–11.10.1693 s. 495 (Det förekom Maria Ollsdotter, och tillkänna gaaf, huru som hoon för 3 åhr sedan, är blefwen belägrat af Sahl. Häradz Höfdingen Lind Crantz Skrifware wid Selwijk, Hindrich Argilander); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 16.–21.1.1693 s. 21 (Arrendat:n Wäl:t Lars Gamberg ... genom sin Fullmechtig Lenssman Abraham Bruse, som för dess Embetes Beställningar Substituerat Mons: Hinrich Nährman), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.1.–6.2.1693 s. 120, Lopen, Järvisaaren, Inkeren, Venjoen ja Liissilän käräjät 21.–26.2.1693 s. 205; KA mf. ES 1879 (kkk 9) Lopen, Järvisaaren, Inkeren, Venjoen ja Liissilän käräjät 27.8.–1.9.1694 s. 228 (Bygmest:n af Ingris Qwarn Jacob Fügell, per Mandatorium Munsterskrif:n Hindrich Nährman); KA mf. ES 1879 (kkk 13) Venjoen ja Tuutarin käräjät 5.–10.7.1697 s. 176 (Munster Skrifwaren ifrån Nöteborg Hinrich Närman); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Pähkinälinnan, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 22.–30.9.1698 s. 470 (Lieutenampt Manhafftig Michel Elgfoot per mandatarium Henrich Näärman kiärde till Handelsman Petter Berg); KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin alaosan käräjät 13.–18.2.1693 s. 150–170 (Amptmannen på Novabura Håff Simon Borg tillijka med Borgarena i Nyen Påhl och Johan Kapoiser constituerade till deras fullmächtige Studenten Henrich Närman hwilken förmedelst nu inlagde klageskrifft Rätten gaf tillkiänna, huru som Cappellanen i Novabura Försambl: Wyrdig och Wällärde H: Jöran Schröderus 2839, Studenten D: Johannes Sarcovius 3574, och amptmannen på Nossowa håff Petter Slått medh drängiarne Thomas och Mattz dess Principaler på Bura håff i deras nattläger med hugg och slag om nattetijdh skola öfwerfallit, och fönstret sönderslagit, hwilket öfwerwåldh sig på fölliande sätt skall tilldragit ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197 (XLIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36 (XLIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 176 (1681:II), 177 (1682:I), 179 (1683:I, pro vale). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 178; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1993.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Nährman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3065>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Angilander, Henr. Michaelis Ab. p. 156 || Väl skriffel för: Argillander, Henr., som pvgd 1695, pastor vid Åbo läns regem. 1702, kh i Kuopio 1722, död 1756.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197.

Angilander, Henr... Michaelis... ej = Argillander, Henr., ty denne hör till XLVIII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 36.