Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1685/86 Jakob Stigelius, myöhemmin Stigell Jacobus Henrici, Finlandus 3301. Vht: Karjaan kirkkoherra Henrik Stigelius 945 (yo 1652/53, † 1700) ja Kristina Ek. Ylioppilas Turussa 1685/86 [Stigelius] Jacob [Henrici Finl. _ 167]. Mainitaan kotiopettajana Pohjan Sällvikissä v. 1690. — Korpraali Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1693, majoitusmestari 1700. † 7.3.1701.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 183a; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1701 f. 102v (KA mf. WA 2070); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 9.–10.3.1691 f. 67v (konan Maria framkom till ståendes Angilander 3065 barn medh sigh aflatt, hwar till Angilander neckadhe föregifwandes Jacob Stigelius, som dhen tijden preceptorerade på Sälwijk sammanlagh hafft medh henne och barn fadren wara, inläggiandes en attest aff dygdesam h:o Elisabeth Plagman d: 4 Martij 1691 gifwen, den hon Edeligen bekräffta till biuder, där medh hon bekänner sigh uti Angilanders frånwaro åffta sacknat Marija om Nätterne utur Cammaren där hon medh h:o Plagman inne läggia skulle, och har hon skickadhe pigorne effter henne, hafwa dhe funnitt henne liggia hoss Stigelius uti hans sängh, och intet kommit där ifrån för än Morgonen tå Fålcket upstigit, hwar till Stigelius Neckadhe och konan där iämpte, begärandes begge att pigorne måtte framhafwas och edeligen afhöras), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 8.–9.5.1691 f. 97 (Mons:r Jacob Stigelius icke nu infan sigh med sin Edh); KA mf. ES 1886 (ll 10) Karjaan käräjät 20.7.1693 s. 342 (Kyrkioheerden Ehrewördige och wäll:de H:r Hinrich Stigelius anhölt igenom des inlagde skrifft och Sonen Jacob Stigelius); KA mf. ES 1886 (ll 11) Karjaan käräjät 23.10.1694 s. 583 (Öfwersten högwälborne herr Johan Ribbing lät igenom Corporalen Manhafftig Jacob Stigelius beswära sig öfwer); KA mf. ES 1887 (ll 13) Karjaan käräjät 23.–24.1.1696 s. 16; KA mf. ES 1887 (ll 14) Kirkkonummen käräjät 4.–5.10.1697 s. 635 (Corporalens Manhafftig Jacob Stigells Boostelle i Gunnarsby), 638; KA mf. ES 1888 (ll 15) Kirkkonummen käräjät 6.–7.10.1698 s. 564; KA mf. ES 1888 (ll 16) Kirkkonummen käräjät 5.–6.10.1699 s. 749; KA mf. ES 1888 (ll 17) Kirkkonummen käräjät 14.–15.5.1700 s. 242; KA mf. ES 1890 (ll 22) Kirkkonummen käräjät 27.–28.1.1705 s. 77 (Corporalen Framl: Jacob Stigell); KA mf. ES 1890 (ll 23) Kirkkonummen käräjät 6.–8.3.1706 s. 280; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 26.4.1697 s. 38 (Citeradest Corp: Jacob Stigell uppå Marja Anders dotters begäran till d: 17 nästkommande Maij att wittna utj Lägersmåhls Saken emell: Corp: Johan Wollbergh och bem:te Marija Anders dotter ..., 19.5. bem:te Stigell Excuserade sigh Skrifftel:n att han för denna gången icke kunde tillstedes komma för dett han woro på sin Reesa till Räfle stadder att der sammastedes köpa sigh een Munderingz häst ..., 18.12.); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 7.2.1700 (Sidst meddeltes Corporalen Manhafftigh Jacob Stigell [uthi Körkslät Sochn och Gunnarssby] fölliande attest); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 3.3.1697 (Då kom förr rätta H:r Corporalen af Cawallerie manhafftig Jacob Stigell och upwijsar fulmacht af een skräddare I Ståckhollm Mester Simon Bencktsson Daterat 1696 d: 8 Aug:). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 219 (XLVI).

Päivitetty 23.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Stigell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3301>. Luettu 1.12.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stigelius, Jacob. Henrici Finl. p. 167 || Hans bror p. 145.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 219.

Tallenna tiedot muistiin