Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1684 Tomas Steenman Thomas Georgii, Arctopolitanus 3184. * noin 1658. Vht: porilainen porvari Jöran Andersson (Flikka) ja Brita Mårtensdotter Flikka. Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Steenman] Thomas Georgii Arctop _ 161. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] Thomas Steenman. Bioerneburgensis. Civis ibid. — Porin raastuvanoikeuden apujäsen 1700. Porvari siellä 1702. Valittu kaupunginvanhimpiin 1712. † Porissa 27.5.1737.

Pso: Maria Tomasdotter († 1728).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 182b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #294; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 3.3.1688 s. 15; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 9.5.1692 s. 23 (Emedan een oförmodelig wådheld förl: fredagz som war den 6 hujus, een stoor dehl aff denne Staden till 25 gårdar medh der å warande huus och mästadehlen af ägandernes löösören, föruthan åthskillige aff Stadzens Inwånares wisthuus, som äro 45 till tahlet, sampt 49 st: höölador, twänne wederqwarnar och een Smidia, jempte Stadzens qwarnhuus, medh dhe på östra sidan der om wid stående båtar, i aska lades och fördärfwades, dy undersöchtes nu huru och på hwad sätt bem: wådh eld lööskommit ... beropandes sig på studenten Thomas Stenman och Johan Huidander U395, som och i dett samma i Tullen warit, hwilcka bekiände sig ej wist minnas af hwad slagz wed uthi skårsten oprätt satt warit, som uthi deras närwaro något begynt brinna, men wid dett dhe uthkommit, ingen eld ändå på ladotaket syntz ...); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 26.2.1700 s. 17 (Opstegh Rådhman Wäll:d Gabriel Pryttz, Ahnhållandes att hans beswär emoth Tulnären och Rådhman Wäll:dh Nils Larsson Qwist til Laga Ransackan optagas, och någre owälde Män uthi dhe Rådhmans ställe, som i denne saak måste taga affträde till bijsittiare uthwälias, blef altså til dhe Ordinarijs, som äre Rådhman Eskel Lijnman och Johan Molis, effterskrefne effter begge Parternes samtyckio, Nembl: Kyrckiowärden Johan Matsson och Thomas Stenman adjungerade, af hwilka Stenman nu och aflade sin domare Eedh, hafwandes Kyrckiowärden dhen tilförenne præsterat), Porin RO 4.8.1702 s. 46 (Effter föregången Communication medh Landzhöfdingen höghwälborne H:r Jacob Bure och des ehrhåldne resolution af den 22 sidstledne Julij, Ahntogz Thomas Stenman, Gustaff Christersson och Johan Jörensson Ytters till Byamän her i Staden, hwilka och nu aflade sin Borgare Eedh, ställandes Stenman för sigh uthj Caution Borgarne Jören Arfwedsson och Johan Matsson), Porin RO 22.9.1712 s. 148 (Wijdh dett Tullskrifwaren Hans Ytter framkom och angaf Bårgare Hustrun Kaisa Jöransdotter, för det han förwitt hans dotter Maria hafwa afhändt hennes ett paar Ullstrumpor, upsteg Thomas Steenman, emedan Swaranden Caisa är hans Syster ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 213 (XLV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #294. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 214.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Steenman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3184>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.