Helsingin yliopisto

Tiedot

1685/86 Johan Lindhielm Johannes Andreæ, nobilis 3283. Vht: Viipurin läänin maaherra, vapaaherra Anders Lindhielm (Andreas Gregorii, yo Uppsalassa, † 1704) ja Anna Engel Skyttehielm. Ylioppilas Turussa 1685/86 Lindehielm Joh. Nobil. Svec _ 166. — Vapaaherra isänsä kanssa 1692. Vänrikki Viipurin läänin jalkaväkirykmentissä s.v., rykmentinmajoitusmestari 1700. † kaatui Narvassa 20.11.1700. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 119a; KA valtakunnanregistratuura 28.11.1692 f. 690 (Fendrickz Fullmackt för Johan Lindehielm), 16.1.1693 f. 47 (Till Landzhöfdingen Lindhielm om de på Wijborgz Slott befindtl. Tropheer ... Såsom Oss berättas at uppå Wijborgz Slott skola icke allenast åthskillige Tropheer af fahnor och Estandarer utan och een dehl Metall stycken finnas, som uti Wåre framl. Förfäders och Konungars tijder af dem ifrån Rijksens fiender äre röfwade och tagne; Altså är till Eder Wår nådige willia och befallning, at I forderligast med Eder berättelse der om inkommen), 19.7.1693 f. 421 (Til Landshöfding Lindhielm om den smittosamme hästesiukan ... Wij hafwe bekommit Eder underdånige Skrifwelse daterad d. 7:de hujus, ock som Wij däraf fast ogiärna förnimme, hurusom en mycket smittosam siukdom bland Chreathur ock hästar sig uti Edert anförtrodde höfdingedömme, men särdeles i Europä häradt har begynt at inrotha, så at uti en kårt tijd en hoop hästar till döds äre störte), 16.9.1693 f. 552 (Till Landzhöfding Lindhielm angående Doctor Bångs U182 förde Conduitte wijd publicationen af Rijckzdagen), 22.3.1695 f. 112 (Till Landzhöfding Lindhielm om låf at resa till Åbo, katso U182), 25.5.1696 f. 285 (Till Stats Contoiret swar, att landshöfdingen Anders Lindehielm får lähna Spanmål åth Allmogen), 9.5.1700 f. 248 (Till Landzhöfding Anders Lindehielm swar, angående de så kallade Tartarne som angifwa sig att willia tiena under K. Maij:tz milice). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 217 (XLVI). — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 410; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 32 (friherrliga ätten Lindhielm Tab. 2); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #148, 833D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lindhielm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3283>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.