Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 17.11.1649 Petter Bång Petrus Erici, Helsingus U182. * Norrbossa 18.9.1633. Vht: Norrbon komministeri Erik Bång (Ericus Erici, † 1650) ja Katarina Nilsdotter. Strängnäsin koulun oppilas 1639. Strängnäsin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 17.11.1649 Petrus Erici Bång Helsingus. Ylioppilas Greifswaldissa 29.11.1654 Petrus Bang, Helsingia-Suecus. Respondentti Uppsalassa 1657 pro exercitio, pr. log. ja metaf. prof. Ol. Unonius. Vihitty papiksi Uppsalan hiippakunnassa 5.4.1658. Respondentti Uppsalassa 1658 pro gradu, pr. käytänn. filos. prof. Petr. Liungh. FM Uppsalassa 13.6.1661. Respondentti Uppsalassa 26.4.1662, pr. teol. prof. Laur. Stigzelius. Respondentti Uppsalassa 4.10.1662, pr. teol. prof. Jordan Edenius. Opintomatka Kööpenhaminaan, Jenaan, Heidelbergiin, Ulmiin, Wittenbergiin, Helmstedtiin, Leipzigiin, Altdorfiin, Strassburgiin, Leideniin ja Delftiin 1663–64. Ylioppilas Jenassa Wintersemester 1663 [Bangius] Petr., Mag., Suecus fac. theol. in acad. Upsal. adseßor, h. c. Ylioppilas Tübingenissa 12.10.1663 Petrus Bong Hölsinga – Suecus. Ylioppilas Strassburgissa 23.1.1664 [Matricula studiosorum facultatis theologicae] Petrus Baug‹!›, Holsatus‹!›. Respondentti 9.12.1665, pr. Abraham Thauvonius 14. Preeses 28.4.1666 pro doctoratu. TT Turussa 21.6.1666. — Västmanlandin, Taalainmaan ja Länsipohjan maakuntien inspehtori 1665. Teol. tiedek. promoottori 1676. — Uppsalan yliopiston teologian apulainen. Turun akatemian kolmas teologian professori 1664, toinen 1667, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1664, Maarian 1667 ja Turun tuomiokapitulin jäsen 1665. Akatemian rehtori 1670–71. Inkerin superintendentti 1678, samalla Narvan ruots. seurak. kirkkoherra. Viipurin hiippakunnan piispa 1681, samalla palkkapitäjiensä Lappeen, Luumäen ja Taipalsaaren kirkkoherra s.v. Valtiopäivämies 1668, 1675, 1686 ja 1689. † Viipurissa 25.6.1696.

Pso: 1:o 1668 Katarina Jakobsdotter Leyel († 1675); 2:o 1681 Magdalena Eriksdotter Hansen tämän 1. avioliitossa († 1705).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 13.12.1664 f. 416 (Fulmacht för M:r Petro Bång att wara Professor Theologiæ wijd Åbo Academia ... här till warande Adiunctus Theologiæ wijd Upsala Academia, Magister Petrus Bång), 8.5.1678 f. 151 (Till Tauben att Professoren Petter Bång blifwer Super Intendens i Albogij U18 ställe ... han [Bång] landzens språk kunnigh wara skall), 8.5.1678 f. 152 (Till Petter Bång vocation att wara Super Intendens i Albogij ställe), 9.3.1681 f. 193 (Till Biskopen Carstenium 970, at Han för sin Ålder skull skall afstå sitt Stifft till Doctor Per Bångh ... ty hafwom Wij nådigst gåttfunnit Superintendenten Doctor Per Bång, som een frisk, flitigh, alfwarsam, Lärdh och Nijthälskande Man, till Biskop at förordna, öfwer Wijborgz Stifft, doch så at I som een Gammall och wähl meriterat tiänare skohlen behålla Ehr Biskopz titel, rang och wärde, jämwähl hafwa ofehlbart Åhrl:n så länge I lefwa at åthniuta den ordinarie Löhnen, som Embetet i Staten påföres, och Doctor Bång allenast annexerne och dhe öfrige fördelar), 9.3.1681 f. 194 (Fullmacht för Doct: Per Bång at wara Biskop i Wijborgh), 9.3.1681 f. 195 (Till Biskopen Doct: Pär Bång, at dhen Gamble Biskoppen i Wijborgh M:r Carstenius skall niuta ordinarie Löhnen så länge Han lefwer), 16.6.1681 f. 468 (Till Biskoppen i Wijborgh för den afbrände Domkyrkian i Åbo), 27.6.1681 f. 514 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh öfwer dhe annexer som Biskopperne uthi Wijborgh till så myckit bättre underhåldh för detta ähre anslagne wordne), 8.7.1681 f. 549 (Till Gouverneuren i Ingermanlandh om Doctor Bångs insinuerade Puncter), 21.1.1682 f. 57 (Till Bispen i Wijborg, swar på dess desiderier), 21.1.1682 f. 58 (Tillstånd för Doct:r Bång at beboo Biskopz Ladugården i Wiborgz Stifft), 4.5.1683 f. 221 (Till Gen: och Gouverneuren Sperling i Narfwen om Kyrkiowäsendet i Ingermanland), 11.8.1684 f. 463 (Till Åbo Hoffrätt att förordna Commissarier öfwer Wijborgz Consistorij klagan emot Landzhöfdingen Carl Falkenberg), 15.11.1684 f. 726 (Notification till Consistorium uti Wijborg at infinna sig uti Åbo Hoffrätt uti Saken emellan Landzhöfdingen Carl Falckenberg och dhem angående inhysningarne), 13.8.1685 f. 406 (Till alle Biskopar och Superintendenterne om de fattige Prästänckiors Vnderstödh och hielp effter föreningz instrumentet wid Riksdagen 1653), 14.12.1685 f. 664 (Til Biskopen ock Consistorium i Wiborg swar angående prästenkornes underhåld), 23.6.1687 f. 335 (Till Doct. Pär Bång at hädaneffter intet låta publicera Rijks dags Patenter i Ingermanland och Kexholms lähn), 23.8.1687 f. 461, 16.4.1688 f. 201 (Till vice Landzhöfdingen Johan Creutz U308 swars ang:de Tryckerijetz inrättande i Wijborg ... Såsom I med Eder underdånige föreskrifft äre inkomne repræsenterandes Oss huru högnödigt det för Gymnasio i Wijborg woro, att ett Bocketryckerij dersammastädes måtte blij inrättat), 16.4.1688 f. 207 (Privilegium på ett Tryck och Papper Makerijs inrättande för Gymnasio i Wijborg ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom oss Consistorium i Wijborg underdånigst tillkiännagifwit hafwer, hurusom dhen Studerande vngdomen wid Gymnasio dher sammastädes mycket hindras uti sine Studiers fortsättiande, dherigenom att dhe sin största tijd den dhe elliest till läsande borde anwända till en och andre dhem icke mindre nyttige ähn nödige böckers afskrifwande måste förnöta, i mangell af medell till att ifrån andre orter kiöpa sig tryckte Exemplaria och Consistorium sådane Studerande i detta måhl att bijträda och understödia funnit för högnödigt att dher uthi Wijborg lijka som wed andre Gymnasier inrätta ett Tryck- och Pappersmakerij, underdånigst dherföre anhållandes att Wij icke allenast täckes där till gifwa wårt nådige tillstånd, uthan och meddhela Gymn:io wårt Privilegium derå; Altså hafwom Wij i nådigst anseende till den nytta och fordehl som så wähl dhen Studerande ungdomen som heela landet igenom detta Tryck och Pappersmackerijetz inrättande lärer tillwäxa, där till i Nåder samtyckt), 13.3.1689 f. 182, 29.4.1690 f. 259 (Till Biskopen D. Pär Bång angående des på Finska Språket verterande Catechismo), 4.5.1690 f. 271 (Till Landzhöfdingen Lindhielm och biskopen Bång om Safwolax boernes begiäran, ang:de ett nytt capell, så och om Lumäck kyrckiors förbyggande ... om Safwolaxboernes ansökningh, som boo emillan S:t Michel, Jochas, Pummala och Christina Sochnar och hafwa 3 á 4 mijhl till sine Socknekyrkior, bestående därutinnan, att dhem måtte wara tillåtit byggia sigh ett Capell wijd framledne Öfwerste Baranoffs gårdh, och att Prästerne i deras Socknekyrkior per vices måtte där giöra tiänst, men dåck aldrigh afsöndra sigh ifrån deras rätta moderkyrkior ...), 23.5.1690 f. 314 (Till Stats Contoiret om Wattusprutors anskaffande till Wijborg), 24.5.1690 f. 319 (Till Landzhöfdingen Lindhielm swar om dhen tijmade wåd Elden i Wijborg och dhe dijt begärte Wattusprutorne), 1.6.1690 f. 345 (Till Landzhöfdingen Lindhielm swar, ang:de någre materialiers lefwererande till Gymnasii och trivials Skolans upbyggiande i Wiborg ... hwilke genom dhen sidsta wådelden äre wordne afbrände), 1.6.1690 f. 347 (Till Biskopen Doctor Pähr Bångh, swar, ang:de någre materialier till Gymnasii och Skolans upbyggiande i Wijborg), 14.6.1690 f. 388 (Till Stats Contoiret swar att en wattuspruta eenskylt för Slåttet i Wijborg må blifwa bestäld), 30.12.1690 f. 743 (Till Biskopen Petter Bång swar uppå des Skrifwelse angående regal giälden i hans anförtrodde Stifft), 18.6.1691 f. 268 (Till Landzöfdingen Lindhielm att inkomma med en underd. berättelse om Biskopen Doct. Pehr Bång ännu innehafwer de honom till Subsistence medan Mag. Carstenius 970 lefde bewilliade Pastorater, iempte andre förmonner, sampt med hwad wilkor han dem åtniuter), 14.1.1693 f. 43 (Till Consistorium i Wijborg angående Domb-Probstens Carstenii 1743 så wähl som Biskopens och samtl. Consistorialernes förseelser och emellan hwar andra upkomne twistigheeter), 20.4.1693 f. 204 (Till Biskoppen Bång med 19 st. Medailler), 18.6.1693 f. 334 (Till Biskoparne D:r Gezelius 1785 ock Bång om een uthlaga dhe pålagdt Ryttarne), 1.8.1693 f. 443 (Till alla Biskopar och Superintendenter ang:de de Personers och Prästers examinerande som af Consistorio warda föreslagne till ledige Gäld och Pastorater innan de hoos K. M:t warda recommenderade), 2.9.1693 f. 514, 16.9.1693 f. 551 (Till Doctor Pehr Bangh att en annan gång föra bettre Conduite wijd Publicationen widh Rijkzdagen, och att intet falla i Landzhöfdingens Embete), 16.9.1693 f. 552 (Till Landzhöfding Lindhielm (katso 3283) angående Doctor Bångs förde Conduitte wijd publicationen af Rijckzdagen), 12.12.1693 f. 915 (Till Cammar Collegium swar ang:de Biskopen i Wijborg D:r Bång ... Biskopslönen), 24.5.1694 f. 363 (Til biskop Doct. Pär Bånge at inkomma med sin Förklahring, angående en försummad inventering wid Biörckö pastorat, katso 2183), 7.7.1694 f. 415 (Till Cammar Collegium för Biskopen Bång), 15.11.1694 f. 659 (Till alla Biskopara att alle Präster skole ordineras i Domkyrkiorne), 22.3.1695 f. 112 (Till Landzhöfding Lindhielm (katso 3283) om låf at resa till Åbo ... Wij see af Eder underdånige skrifwelsse dat. d. 22 passato huru som Wår Åbo Håffrätt, till d. 2 nästkommande april, har citerat Eder, at comparera inför den samma, uti den twistige saaken, som i bem:te håffrätt emellan Eder och Biskoppen Bång är incaminerat, Och som I fördenskull und:st anhållen, at Eder måtte effterlåtas, till den tijden Eder uti Åbo at infinna; Altså samtyckie Wij dertill i nåder), 4.6.1695 f. 263 (Till Åbo Hoffrätt att forderligst afgiöra saken emellan Landzhöfdingen Lindhielm och Doctor Bång), 13.9.1695 f. 504 (Till Landzhöfd:n Lindhielm swar angående Biskopens och Consistorij i Wijborg giorde påminnelser om Prästernas rättigheet. Mut. mut. Till Biskopen och Consistorium i Wijborgh), 29.10.1695 f. 625 (Till alla Biskopar och Landzhöfdingar om Prästernas inkomster), 29.5.1696 f. 305 (Till Erchie Biskopen med Biskopen Doctor Bångz Chronologiske påminnelser till Bibelen), 22.6.1696 f. 336, 12.7.1696 f. 368 (Till Cammar Collegium swar, angående någre på Biskopen Bång giorde observationer), 16.7.1696 f. 382 (Till Consistorium i Wijborg at få nämna och föreslå någre tienlige Män till Biskop i framledne Doct. Pehr Bångs stelle), 17.10.1696 f. 572 (Till Erckiebiskopen Doctor Suebelius iteratum), 28.12.1696 f. 742 (Fullmackt för Doctor Pär Laurbechius 914 at wara Biskop öfwer Wijborgz Stifft ... medelst Doctor Pär Bångz dödelige frånfälle, Biskopz Embetet öfwer Wijborgz Stifft för någon tijd sedan är wordet ledigt); KA mf. ES 1815 (ii 4) Lappeen ja Joutsenon käräjät 3.–6.10.1684 f. 472 (Förekom Vice Pastoren wäll:de H:r Johannes Buscherus, och å h:s högwördigheetz H:r Biskopens weg:r anhölt, att lagl: ransakas måtte, huru wijda medh den grund och jord hwarå Wilmanstrandz Stadh blif:t Funderadh af ålder beskaffat warit, då och effter een alfwarsam förmahning till sanningens bekännelse af Nembden sampt någre gambl: Män af tingzlaget intygades, att bem:te heele den jord så öf:r som under backan har af ålder och för ähn Staden planterandes, lydt till Lappwässi Prästegårdh, i synnerheet har den dehlen nedre emoth Stranden, hwarest nu dhe Wijborgska Kiöpmäns huus och bodor äre opsatte, i forna tijder warit bem:te Prästegårdz Åcker land, hwarföre och jämbwähl altijdh tillförenne Prästegården ståndhyyra åthnutit); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 29.10.–3.11.1683 s. 64; KA mf. ES 1808 (hh 1) Kaprion läänin alaosan käräjät 7.–12.7.1684 s. 409 (då Hans Högwyrdigheet H:r Superintendenten D: Bång warit här i Gubanitz på Visitation). — C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 3 passim; Aeltere Universitäts-Matrikeln II. Universität Greifswald II 1646–1700 (hrsg. v. E. Friedlaender, 1894) s. 62; Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621–1793 I (bearb. v. G. Knod, 1897) s. 635; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 124; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 44 (15.12.1675), 182 (5.12.1675, ‡ doctor Peer Bångz hustru); Die Matrikeln der Universität Tübingen. Band 2 1600–1710 (bearb. v. A. Bürk und W. Wille, 1954) #25646; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 26; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 97, 188; Akademiska konsistoriets protokoll VI 1661–1663 (Uppsala 1971) s. 30, 139 (17.9.1662, Refererade DD:r Edenius M. Bångs petitum att få hålla en disputationem theologicam, som facultas honom bewilliat, och nu till Consistorium remitteras. Res:o. Sådant är legittime gångit och dherföre bewillias), 144 (15.10.1662, om adiunctura theologica), 217 (19.7.1663, Uplästes Rijkz Cantzlerens bref om M. Petri Bångz uthresa, att han tillijka må behålla lönen på ett åhrs tijdh. Hwilket bewilliades); Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 244 (25.10.1665, Mag. Bång har skrifwet Magnif. Rectorem till, begärer i Consistorio pleno proponeras, och begäras, att dhet honom förunnes salarium adjuncturæ här till dess honom i Åboo något tillfaller. Resolutio. Han söker sitt bästa sielf hoos Majestatem), 302, 311; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 169 (8.5.1689, Uplästes Kongl. May:ttz nådigste resolution tillijka med Kongl. deputerades betänckiande om philosophia Cartesiana, hwilcket och till acta föres effter Illustrissimi Cancellarii ordres ... Stockholm d. 25 Martii 1689 ... Petrus Bång ...). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 228; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 111; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 132, 457, 488; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 14, 91; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 118, 127; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 147; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 320; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 48; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 12, 55; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2G, 67D, 695–747P, 698D, 707G, 710G, 714G, 715G, 718G, 719G, 720G, 721G, 724G, 726G, 727G, 728G, 729G, 731G, 732G, 735G, 737G, 739G, 741G, 742G, 744G, 745G, 746G, 747G, 873D, 880D, 914G, 916D, 922D, 924G, 950D, 978G, 982D, 995D, 997G, 998G, 999D, 1521D, 1860G, 2147G, 2153G, 2156G, 2179D, 2197D, 2341D, 2341D, 2563G, 2573G, 2925G, 2926D, 3743G, 3777G, 3781G, 3782G, 3784G, 3787D, 3790G, 3792G, 3796G, 3798G, 3800G, 3928R, 3992D, 3999D, 4017D, 4203D, 4222D, 4227D, 4237D, 4249D, 4250D; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 107; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 74; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #58; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 85; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #152, 158, 272D, 323G, 330H (vih. 3.9.1668), 710–778, 804, 833D, 1014G, 1330G, 1380, 1384G, 1397, 1526, 1538H, 2043, 2134D, 2262H (‡), 2547D, 2566, 2726, 2775H (vih. 2.10.1681), 3302, 3416D, 3436H (‡), 3451D, 3460G, 3578G, 3639D, 3775R, 3794, 4463; S. Heininen, Vanhan Viipurin hiippakunnan henkilöhistoriaa. Genos 72 (2001) s. 128; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 60; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 123.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Bång. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U182>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.