Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1686 Erik Jordlin Ericus Martini, Tenalensis 3321. Kotoisin Tenholasta. Turun katedraalikoulun oppilas 9.3.1682 (in cl. d:ni Sarenij, Ericus Marthini Teenalensis). Ylioppilas Turussa kl. 1686 Iordelinus Er. Martini Tenal _ 168. — Kirjuri Hattulan Herniäisissä (1693). Asui sitten Hauhon Ilmoilassa (1696). — Naimisissa.

/ Ilmeisesti tämän veljiä oli Tenholan Jordansbyn vuokraaja Johan Mårtensson Jordlin, joka osti 1709 Tammisaaren Österbyn ratsutilan. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; KA valtakunnanregistratuura 22.11.1694 f. 678 (Till Landzhöfdingen Bonde om Jordans by Rusthåld ... Wårt Rådz och Præsidents Grefwe Wrangels lifztidz godz Jordansby i Tenela Sokn); KA mf. ES 1885 (ll 9) Tenholan käräjät 11.–12.8.1690 (Stud. Erich Jordalijn begärte å Högwelb: H:r Landzhöfdingens Wrangels wegnar Syn oppå Gumby hemman); KA mf. ES 1886 (ll 12) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 13.–14.6.1695 s. 387 (Arrendatoren Johan Mårtenssonn ifrån Jordansby anhölt om Nermare och Richtigare arfskiffte effter des Swärförälldrar Johan Larssonn och Brijta Mattzdotter i Österby, effter som han, som sedermera blefuet gifft med dheras dotter Annika Johansdotter, katso U113); KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 28.1.1697 (Förekom Johan Mårtensson ifrån Jordansby beklagandes öf:r sin swåger Matz Österman som eij wil beqwämia sig till Liqvidation om eet stall sampt huushyra af gården här i staden som Johan Mårtenssons hustru genom arf tå fallen är), Tammisaaren KämnO 6.8.1712 (Såssom Rusthållaren Johan Jordljn ifrån Österby här före kommit, tilljka med en ung Man Jonas Andersson, som sig anbiuder att winna buurskap, och få blifwa Borgare här utj Staden ... Rusthållaren Jordljn som är hans Morbroder). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 217 (XLVI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #204; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 24, 29, 32; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 180 (1683:II), 182 (1684:II), 184 (1685:II), 185 (1686:I, pro vale).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Jordlin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3321>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.