Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 26.5.1642 Samuel Austermannus Samuel Matthiæ, Nylandus U113. * noin 1625. Vht luult.: Tammisaaren Österbyn omistaja, pormestari Matts Simonsson ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 26.5.1642 Samuel Mathiæ Nilandus. Ylioppilas Tartossa 29.3.1649 Samuel Austermannus Neolandus. — Audrun (saks. Audern) kirkkoherra Liivinmaalla (1663), erotettu 1665.

Pso: Dorotea Vestring († 1710).

Sukulainen(?): Kupanitsan kappalainen Jöran Österman 3506 (yo 1688, † 1704).

Kaima: Samuel (Samuel Matthiæ) 323 (yo 1643).

Viittauksia: KA mf. ES 1886 (ll 12) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 13.–14.6.1695 s. 387 (Arrendatoren Johan Mårtenssonn (katso 3321) ifrån Jordansby anhölt om Nermare och Richtigare arfskiffte effter des Swärförälldrar Johan Larssonn och Brijta Mattzdotter i Österby, effter som han, som sedermera blefuet gifft med dheras dotter Annika Johansdotter, innom Laga tijdh tahlt på det förra Skifftet, och befinner sig af des ... des Swåger Mattz Johanssonn ... Johan Mårtenssons Swåger Johan Wulff i Ekenäs); KA mf. ES 1887 (ll 13) Ylim. käräjät Tammisaaren Österbyssä 5.2.1696 s. 81–89 (Johan Mårtenssonn i Jordansby ... arfz Jämkningen häärsammastädes emellan Johan Mårtenssonn och des Swåger Mattz Johanss: Österman förrettas ... des Swärmoder Framl. hustru Brijta Mattzdotter ... hennes Man Mattz Johanssons Fader framl: Johan Larssonn ... des Swärmoders Fader Framledne Mattz Simonssonn); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Saltvikin käräjät 22.–23.10.1695 (Gevallier Fullmachten för Samuel Österman dat: Åbo d: 4 Januarij sidstl:ne, katso 507); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 16.–18.2.1663 s. 19 (Om den prætension Räntmästaren Jacob Österman, å sin Swärfaders Sahl:gh Hindrich Hinderssons (katso U249) wägna hafwer emot Peer Olofsson Hapio, om resten af 1650, 1652, 1653 och 1656 åhrs Ränta af hans hemman); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 13.4.1667 (Kom för rätta hustru Maria Enerootz (katso U249) Sal:e Jacob Östermans [katso T. Melander, Personskrifter #488], ränte, och Profwiantmesters effterlåtne änckias fullmechtigh Daniel Peersson och kärde till Johan Larsson hennes Swåger), Tammisaaren RO 15.4.1667, Tammisaaren RO 20.4.1667, Tammisaaren RO 29.4.1667, Tammisaaren RO 11.5.1667 (Borghmestaren frågar Nielss Madtzson till, Johan Larsons hustrus broor), Tammisaaren RO 13.5.1667, Tammisaaren RO 20.3.1671 (Kom för Rätten hustru Anna Madtzdotter ifrå Wichtis Sochn, och Kökela by medh sijn mahn Erich Michellson, och gaf tillkänna huruledes såm hennes Sal:e fader Madtz Simonson i Österby, hafuer druckit hennes Sal:e moder, hustru Beata Madtzdotter till halfua Österby till mårgon gåfwa, och beropar sigh på witnen ... sijn half syster hustru Brijta Madtzdotter), Tammisaaren RO 4.6.1690 (Kyrkioherdens Wyrdige och Wällärde H:r Matheas Simonis hustru, hust: Elisabet Tavonia (katso 3143) beswärade sig öfwer hustru Brita Matzdotter i Österby som hon skall hafwa Berychtat henne hafwa hafft olofligit Samlag medh Bemälte Britas Måg Johan Wulff). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 95; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #764. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 7 (Heinrich Samuel Austermann); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 28; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 33; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #48; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 1 #48; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3391D (1650, Samuel Austeramnius).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Austermannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U113>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.