Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Jakob Favorin Jacobus Jacobi, Alandus 3358. * noin 1662. Kotoisin Kumlingesta. Turun katedraalikoulun oppilas 25.10.1683 (in cl. syntact., Jacobus Jacobi Alandens.). Ylioppilas Turussa 1686/87. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1686/87] Jacobus Jacobi, Favorin. | Sacell. in Hotskär. +. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.5.1694. — Ahvenanmaan koulumestari 1692. Saltvikin kappalainen 1697. Korppoon Houtskarin kappalainen 1709. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714, palasi rauhanteon jälkeen. Varapastori. ‡ Houtskarissa 4. paastonajan sunnuntaina 16.3.1729.

Pso: 1:o Katarina Michelsdotter († 1706); 2:o Margareta Heråker.

Vävy: Kumlingen kirkkoherra Anders Silvanus 5281 (yo 1717, † 1745).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #206, tilikirja s. 25 (Jacobus Favorin Aland: ‹Ylempänä oleva päiväys "1687 Maij" saattaa koskea vielä tätäkin riviä.›); KA valtakunnanregistratuura 8.2.1693 f. 98 (Till Landzhöfd:n Creutz om en Skolas upbyggiande på Åhland ... en tienlig plass något ifrån Castellholms Slått uppå Wåre Ladugårdz egor), 21.3.1720 f. 208 (Krigsexpeditionen, Till Stats Contoiret att låta afföllia en månads löhn till Flychtings Prästen Jacob Favorinus ... Emedan Flychtingz Prästen från Korpöön i Finska skiärgården Jacob Favorinus har förledit åhr uppå Öfwersten von Dahlheims anmodan, någon tid betient den då wid Stälset warande Posteringen med predikande och andre Presterlige förrättningar i de ordinarie Prästernes frånwaro); KA mf. ES 1752 (cc 16) Halikon ja Uskelan käräjät 27.–28.1.1688 f. 58v (Katso 2918); KA mf. ES 3237 (Åland 10) Sundin talvikäräjät 1695 (Cappellan H:r Lars Ekroot tillijka med hans Wördigheet Jacob Favorinus så skrifft- som Mundtel: föredrogo Rätten, att emedan dhe icke till underdånigst fölie af hans Kongl: Maij:tz Allernådigste och hälsosamme förordning kunnat medelst deras opasslige och beklagelige tillstånd sig nu wed detta Ting infinna, och Predikan härsammastädes förrätta ...); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Saltvikin käräjät 17.–18.8.1697 (Capellan H:r Jacob Favoriin), Sundin käräjät 29.–31.3.1698 (Såsom Erich Larssons hustro j Sundby Walborg ben:d uthfäst sig för ena och betala Cappellanen Jacob Favorin den giödell och bygning som hoon uthan dess tillstånd borttagit); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Saltvikin käräjät 6.–7.3.1699 (Opwijstes den Huuse Syn som Crono Befalningz:n Wilhelm Pihl i Nämbdemännernes Daniel Larsson i Lappböhle och Hindrich Hinderssons i Silboda Närwaru d: 5 Octobr: förledit åhr på Cappellans bohlet Rangzby wärckstält och förrättadt, hwilcket Capellanen H:r Jacob Favoriin 1697 om Wåhren efter des Antecessor H:r Boetius Muurenius 886 antagit och tillträdt), Saltvikin käräjät 12.–14.10.1699 (Rangzby), Saltvikin käräjät 14.–16.2.1700 (Capellan Ehrewördige och Wällärde H:r Jacob Favoriin gaf så Skrift- som Mundtel:n beklageligen tillkenna huru som han medelst een häftigh WådEldh förleden höstars och någoth för Juhl skall hafwa mist een Badstugu som dess Antecess:s tijdh sedan skall wara wedh den då hålldne Huuse Synen på Rangzby verderat á 24 D:r Kopp:r m:t, hwar uthj han haft 2 Tun:r Korn att mältas); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Saltvikin käräjät 23.–25.4.1706 s. 553 (Favorini Sahl: hustru); KA mf. ES 3240 (Åland 14) Saltvikin käräjät 25.–26.8.1708 s. 370, 373, 385; KA mf. ES 3242 (Åland 16) Saltvikin käräjät 9.–11.1.1712 s. 26; KA mf. ES 1855 (kk 31) Korppoon käräjät 26.–27.6.1711 s. 433 (Capplans H:r Jacob Favorins käreste, Margeta Häråcker); KA mf. ES 1856 (kk 32) Korppoon käräjät 17.–20.5.1712 f. 310 (dess hust: Margetha Häråcker). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25, 29 (1685, cl. rect. circ. infer., Jacobus Jacobi Kumbling.), 32, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 141 #101. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 109; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 10; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 102; C. Ramsdahl, »Landsens skola.» Åländsk odling (1943) s. 32; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 170; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3342 (1715), 4500 (1716), 6022 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #952.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Favorin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3358>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.