Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Bo Murenius Boetius Boetii, Alandus 886. Vht: Turun lukion rehtori, vuodesta 1636 Saltvikin kirkkoherra Bo Murenius (Boetius Olai, yo Uppsalassa 9.3.1620, † 1667) ja Anna Samuelsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1652 Murenius. Boetius Boetii Aland _ 45. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] Boëtius Boëtii Murenius, Alandensis. — Saltvikin kappalainen 1669, sai viransijaisen sairaalloisuuden takia 1685. Otettu Seilin hospitaaliin 1697. ‡ Turussa 21.9.1701.

Pso: N.N. († 1701).

Veli: Aron Murenius 458 (yo 1644/45).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 136b; HYK ms., Bor. osak. matr. #63; KA valtakunnanregistratuura 21.7.1669 f. 143 (Öpet breff på hemmanet Frangzby till Cappellans bohl i Saltwijk Sochn på Ålandh), 30.7.1697 f. 538 (Till Consistorium i Åbo swar, om Boetii Muurs inkiöp i hospitalet ... föreslåendes dhertill 40 d:r S:mt af Kyrckioherdens i Caris Hindrich Stigelii 945 böter för en olaga wigning, hwilcka Capellanen i Esbo Sigfred Levonius till samma ändamåhl hafwa warit anslagne, men igenom hans dödel. afgång äre blefne bespareade); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Saltvikin käräjät 7.3.1670 f. 19v (Soknens Nembd medh Länsmannen och Meenige Allmogen witnade enhälleligen, at Wyrdige H: Boetius Capellan hafwer j nästförwekne Octobris Månadt, af Predikostoolen afkunnat, at ...), Saltvikin käräjät 21.4.1673 s. 21 (skrefwen af H: Boetio Muur Comministro j Salltwijk); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 26.–27.2.1674 (H: Boo Muurs /: Capellanens :/ Stugu), Sundin ja Saltvikin käräjät 26.–27.2.1674 (Företrädde Wyrdige och Höghlärde H: Mag: Georgius Prytz 1395 Pastor i Saltwijk, tillijka medh sin Swåger Capellanen ibidem Hederlige och Wällärde H: Boetio Muur, protestando andragandes, huru dheras respective Swärmodher och Modher Ehreborne och Dygdesamme Hustru Anna Samuelsdotter, fordom Præpositi et Pastoris dher i Saltwijk Sahl: H: Boetij Muurs Senioris effterlåtne Enkia, hafwer emoot sin Sahl: Mans medh egen hand författade Yttersta Willja, jämwäl ock sielfwe Lagsens Förmågho. Gifftb: C. 18 altförmyckit uthlagt och betalt för dotteren Fruu Margreta, då hon trädde i adeligit Gifftermåhl medh Corneten Wälb: H: Johann Rosenschmidt 686 i Joke hon considererandes at Wälbe:te hennes Sal: K: Man hadhe uthfäst samma ... dhe andre Fruu Margretæ Syskon serdeeles dhe 3 som äntå wore obegifne, såsom ofwanbe:te H: Boetius Junior, Mag: Georgij Prytsses numera K: hustru Ehrebohrne och Dygdesamme hustru Elisabeth, sampt yngste Sonen Olaus Muur ... Sal: H: Præpositi hastige dödzfall, som tildrogh sigh A:o 1667), Sundin ja Saltvikin käräjät 26.2.1678 (H: Boo Muur, Capellan j Saltwijk, hadhe om hösten 1676, warit til Stockholm på Sal: Johan Anderssons Skutha j Lafwöö ... och dagen förr än dhe skulle afreesa från Stockholm war H: Boos Silfskedh tilstädes, men saknades inthet förr än han kom til Tullen om Tijssdagz affton); KA mf. ES 3236 (Åland 9) Sundin ja Saltvikin käräjät 2.9.1689 s. 62 (Tiltalade Pastor Salttwicensis H:r Boo Murenium att Swijn woro gågne genom hans gårdar och giordt honom skada på dess i åker stående sädh), Sundin ja Saltvikin käräjät 25.2.1689 (Kärade Comminister i Saltwijk H: Boo Murenius, til sine Grannar), Sundin ja Saltvikin käräjät 4.2.1691 (Comminister H: Boo Murenius); KA mf. ES 3237 (Åland 11) Sundin käräjät 12.–13.8.1697 (Emedan för detta Capellanen H:r Boetius Murenius beklageligen föregifwer att een dehl af Allmogen i denne Sochnen undandraga sigh at förnöija honom för åthskillige Åhr och dess Tienstz Opwachtning den dehl hans Kongl: Maij:ttz Allernådigste Förordning honom medh rätta tillkienner, dessmedelst han nu lijdit stoor brist på Brödh och sitt nödtorfftige Uppehälle), Saltvikin käräjät 21.–23.3.1698; KA mf. ES 3238 (Åland 11) Saltvikin käräjät 6.–7.3.1699 (Cappellans bohlet Rangzby ... hwilcket Capellanen H:r Jacob Favoriin 3358 1697 om Wåhren efter des Antecessor H:r Boetius Muurenius antagit och tillträdt); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Finströmin ja Getan käräjät 1.–3.10.1703 f. 446 (Ehuruwähl Huuspijgan här i Prästegården Catharina Murenia föregifwer sigh, att wara under Echtenskapz låfwen häfdat af Fältskiären Johan Freiberg, hwilken för någon tijdh sedan warit här på landet, och nu mera efter Högwählb: Landzhöfdingen H:r Johan HogHusens till denne Rätten ankomne Skrifwelse dat: Upsala d: 18 hujus skall för sine begångne fehl och missgiärningar, af den Högl: Kongl: Swea Håff Rätt förleden d: 17 Feb: wara dömbder till 7 gatulåpp, uthstå oppenbara Kyrckioplicht, sampt och des uthom plichta medh 5 åhrs fängelse i Mahrstrandh; Men lickwähl och emedan Charin eij gitter denne sin tahlu sanna eller bewijsa, dy Sakfälles hon för detta sit begångne fehl, till 5 D:r Silf:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59 (XIII); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 5 (21.9.1701, ‡ Boetius Muur från Sjählö hospital). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 9; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4342G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bo Murenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=886>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.