Helsingin yliopisto

Tiedot

1686/87 Karl Gustaf Gjös Carolus Gustavus Johannis, nobilis 3363. * noin 1676. Vht: Etelä-Suomen laamanni Johan Johansson Gjös († Tenholassa 1697) ja Sofia Gustafsdotter Ille. Ylioppilas Turussa 1686/87 [Göös] Carl Gust. Nob. Finl. _ 170. — Piikkimies henkikaartissa 1697, ero 1699. Kornetti Uudenmaan ja Hämeen läänin kaksikasratsuväkirykmentissä 1700, kapteeniluutnantti s.v. Ratsumestari Karjalan kaksikasratsuväkirykmentissä 1701. Siirto takaisin Uudenmaan ja Hämeen läänin kaksikasratsuväkirykmenttiin 1702. Siirto saman läänin vakinaiseen ratsuväkirykmenttiin 1709, ero 1715. Omisti mm. Tenholan Prästkullan. † Strängnäsissä 27.2.1717.

Pso: 1704 Sofia Elisabet Klingspor tämän 1. avioliitossa († 1747).

Tyttärenpoika: kuopiolainen kapteeni Johan Adolf Aminoff 7779 (yo 1754, † 1823).

Lanko: Pohjois-Suomen alilaamanni Claes Uggla 3364 (yo 1686/87, † 1727).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 73a; KA valtakunnanregistratuura 21.10.1670 f. 477 (Till Åbo Hoffrätt för Johan Giöös om een Arfzsaak), 20.8.1683 f. 419 (Laghmans Fullmacht öfwer Södre Finne Lagsagu, för Majoren Johan Giöös), 27.1.1685 f. 33 (Til Åboo Hoffrätt angående Laghmannen Göös), 11.3.1686 f. 95 (Till Landzhöffdingen Lorentz Creutz, för Laghman Giöös om Wäxiö gårdh [i Biörneborgs lähn och Kangasala Sochn]), 17.12.1687 f. 710 (Til Öfwersten Horn, at Lagmannen Göös får taga Substitut ... medan han biwistar ransakningen om balancernes beskaffenhet i Tafwastehus Län, effter samma förrättning skier på den tiden ting hållas bör), 20.4.1697 f. 186 (Lagmans fullmackt för Hindrich Tafwasteen 475 ... medelst Laghmannens Johan Giöös dödelige frånfälle Laghmans beställningen uti Södre finne Laghsagu är kommen att blifwa vacant och ledigh); KA mf. ES 1935 (mm 44) Perniön ylim. käräjät 18.9.1705 f. 610–636v (uthi Saken angående dråp, hwarföre Ryttmestarna Wälb: Carl Gustaf Giöös och Alexander Beck äro angifne före att hafwa A:o 1700 wed Bierno S:ns Marcknad begått); KA mf. ES 1974 (nn 25) Perniön ylim. käräjät 9.6.1706 s. 65–92 (beträffande det dråp, som wid Bierno Sochns Marcknad A:o 1700 uthj Aug: Månad är begångit uppå framl:ne drengen Carl Grelsson ifrån Bierno Ladugård och Ryttmestaren Wälborne Alexander Beck och Carl Gustaf Giös blifwit angifne före); KA mf. ES 1975 (nn 26) Perniön ylim. käräjät 28.2.1707 s. 1940–1950; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Hattulan ja Lehijärven käräjät 28.2.–1.3.1706 f. 69, Tammelan ja Someron käräjät 19.–21.3.1706 f. 99; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 27.3.1696. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 221 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 554–555 (mainitaan eräs Göös), 588. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 147 (Gjös Tab. XI); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 232; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 72 (Giös Tab. 9); J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1478 (1714, fru), 2678 (1715, fru), 3910 (1716, fru), 9044.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Gjös. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3363>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.