Helsingin yliopisto

Tiedot

7.7.1687 Sven Fontelius Sveno Erici, Smolandus 3411. * noin 1660. Vht: talollinen Tolgin pitäjän Källredassa Erik Gudmundsson ja N.N. Växjön koulun oppilas 25.1.1676. Växjön lukion oppilas 1683–87. Ylioppilas Turussa 7.7.1687 Fontelius Sveno Smol _ 172. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1687] d. 7 julii Sveno Fontelius. — Tyrvään nimismies 1710–22. † Loimaalla 31.5.1726.

Pso: 1699 Karin Eriksdotter Penselstierna tämän 2. avioliitossa († 1718).

Tyttärenpoika: Oriveden kirkkoherra, FM ja TT Erik Lemqvist, myöh. Lencqvist 6196 (yo 1735, † 1808).

Lanko: ratsumies Jöran Pihlroth 3459 (yo 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 62b; HYK ms., Smål. osak. matr. #299; KA mf. ES 1928 (mm 21) Tyrvään ylim. käräjät 6.10.1691 s. 475 (Närwarande opå Häredz Befal:ns wägnar S:r Swen Fontelius ... Befal:s Staares Uthskickade Studiosus Dns: Sweno Fontelius); KA mf. ES 1929 (mm 23) Kokemäen käräjät 22.–23.6.1693 s. 184 (hans [Häradz Befal:n Wälb. Engelbrecht Stare] Barns Præceptor Dns. Sweno Fontelius); KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 23.–24.1.1690 s. 1265 (Framträdde Upbördzskrif:n Erich Thomason gifwandes å Crono Befall:ns Welbet:de Engellbreht Stares weg:r Rätten tillkänna, Huru såsom Stud:s Sveno Fontelius nu warande bem: Befal:ns Domesticus, belägrat Nykel pijga Elin Josephs dotter benembd, afflandes ett pilte barn medh Henne Hwilcke hoon sidste Oloffz messa tijden födt), Vesilahden käräjät 21.–22.2.1690 s. 1426; KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 28.5.1691 s. 194; KA mf. ES 1967 (nn 9) Tyrvään käräjät 22.–23.7.1692 f. 239v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 18.–19.1.1698 s. 484 (Dns: Sweno Fontelius på Landz Fiscalens Welbet:de Engelbrecht Staares wegnar); KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 4.2.1702 f. 40 (Landzfischalens Wälbetrodde Engelbrecht Staares Skrifware Johan Henrichsson Nauliin upwijste högwälborne H:r Landzhöfdingens Resolution af d: 18 Decembr: förledit åhr, Skrifwen uppå H:r Landzfischalens Supplication, dess medelst bem:te H:r Fischal tillåtes denne Johan Henrichsson widh Lendzmans förrättningarne att bruka), Tyrvään käräjät 29.–30.10.1702 f. 445v (S:r Swenonius Fontelius å Cappellans Wällärde H:r Johannsi Anckeri wägnar); KA mf. ES 1975 (nn 26) Tyrvään käräjät 29.–30.10.1707 s. 1625 (Å Länsmans Embetes wägnar, emädan Johan Naulin berättes wara siuk anklade Sochnskrifwaren Johan Löfblad drengen Mattz Clemetsson), 1643 (framl: Landz Fischalens Sahl: Engelbrecht Stares E:a dygdesamma Elisabeta Hassalenia (katso 1309) ... uppå Enckie Fiscalskans wägnar swarade hennes Swåger Sven Fontelius); KA mf. ES 1976 (nn 27) Tyrvään käräjät 23.–24.10.1708 s. 728; KA mf. ES 1977 (nn 28) Tyrvään käräjät 14.–15.6.1709 s. 4, 17 (Opå Ländzmans Johan Naulins wägnar wid des siukliga tillstånd ... Sven Fontelius), Tyrvään käräjät 21.–22.10.1709 s. 1022, 1058 (Såssom det intyges af Cornetten H:r Mårthen Milthopæo och Capellanen Wällärde H:r Andrea Wirzenio, att Länsmannen Johan Naulin, om förl:ne Natt blifwit Siuk här wid Tingz Platzen, skolandes passion bestådt af den så kallade Steen-siukan, hwilcken honom offta grawera skall, så att han för denne gången, jämbwähl effter dess Stiuf Swärfaders, Swen Fontelii, hwilken af Naulin är anmodat att föredraga hans förfall, berättelsse, i ansende till samme Siukdom, måst hålla Sängen och sig härifrån begifwa), 1063; KA mf. ES 1977 (nn 29) Tyrvään käräjät utj Haunia Länsmans Gårdh 15.–16.6.1710 s. 569 (Länsman Sven Fontelius), 602 (Inställte sig för Rätten, framledne Länsmannens Johan Naulins Efterlefwerska Elisabetha Simonsdotter, och beklageligen föredrog, sig kommit sedan des Mans dödeliga Afgång, som skedt d: 24 Febr: sidstl:ne, j erfarenheet, huruledes så wähl Kongl: Maij:tt och Cronan, som åthskillige priwate Creditorer, skola hafwa att fordra utaf honom, af hwilka senare, en dehl henne der om, nu nyligen gifwit tillkänna, derföre hon är föranlåten, till en sådan Giäldz betalande, Cedera all efter hennes Man befintelig qwarlåtenskap), Tyrvään käräjät 17.–18.10.1710 s. 1033. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 227 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 571; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 22; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 16, 19; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #299. — M. Walta, Virkamiehiä. SSJ 56 (2005) s. 234; U. Koskinen ja V. Nissilä, Kokemäen Äimälän rusthollin kaupat 1686–1727. Genos 80 (2009) s. 88.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sven Fontelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3411>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.