Helsingin yliopisto

Tiedot

12.3.1659 Simon Sylvenius Simon Martini, Luviensis 1309. Vht: Luvian kappalainen, vuodesta 1663 Eurajoen kirkkoherra Mårten (Martinus Magni, † 1675) ja Lucretia Mattsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 12.3.1659 Luvia Simon Martini _ 60. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1659. Mart. d. 12. Simon Martini in Luvia. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Simon Martini Luwia. | Coadjutor in Euraåminne. — Eurajoen kirkkoherran (isänsä) apulainen (1666), vt. kirkkoherra 1676. Mynämäen pitäjänapulainen 1677 (kuoli luultavasti ennen virkaan astumista). ‡ Eurajoella 9.6.1678.

Pso: 1675 Elisabet Bengtsdotter Hassalenius tämän 1. avioliitossa († 1742).

Lanko: Tammelan kappalainen Jakob Tammelander 1731 (yo 1664/65, † 1722).

Lanko: Rauman kappalainen Matias Arvelius 1915 (yo 1667, † 1698).

Pson vävy: Uudenkaupungin pormestari Vilhelm Rancken 3642 (yo 1690, † 1751).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #100; HYK ms., Viip. osak. matr. I #34; KA mf. ES 1921 (mm 5) Eurajoen käräjät 18.–19.11.1639 f. 6v (Effter Kyrckiowerdens och Caplans i Eframinne her Mårtens påfordran); KA mf. ES 1922 (mm 7) Eurajoen käräjät 13.–14.4.1652 f. 377 (Caplans H:r Mårthens hustru Lucretzia Madzdotter); KA mf. OS 489 (1a) Eurajoen käräjät 23.–24.3.1666 f. 64v (Coadjutor H:r Simon Martini Upå Kyrkiohärdens wägne beswärade), 66 (een Ransackningh, Emillan Kyrkioheerden j Eufraaåminne Sochn, Wyrdigh och Wällärde H:r Mårthen Magni och hans Klåckare Marcus Nielsson j Kyrkby, angåande Kyrckio nyckelen, som Anno 1664 Juhldagh ottan är af döören uthtagit och Under Kyrkiones Trössgolf satt för Widhskeppelse skull), Eurajoen käräjät 23.–24.7.1677 f. 98v (Coadjutoren Wällärde H:r Simon Sylvenius intygadhe nu); KA mf. ES 1924 (mm 11) Eurajoen käräjät 23.–24.4.1674 f. 6v (Lijsa Johansdotter ifrån Biörneborg kärde nu opå sin och sina samsyskons wegnar till Kyrkieheerden Wyrdig och Wällärde H:r Martinum Magni om dheras Fadhers framlidne Johan Bengtssons i Biörneborg, som war Kyrkieheerdens Stiufson, Fädernes och Mödernes arff, som han skall innehafwa. Här till swaradhe Kyrkieheerdens Son Coadjutoren H:r Simon Martini Sylvenius, först hwad Fädherne anbelangar, berättar han dher öfwer Åhr 1667 lagl:n wara dömbdt, Men Möderne seger han dhem intet förwägras, när och andre Erfwingarne komma tillsammans ... Berättadhe och Lijsa sin Fahrmodher, något be:te sin Son Johan Bengtsson särdeeles testamenterat), Eurajoen käräjät 16.–18.1.1675 f. 2 (Coadjutoren här i Sochnen wällärde H:r Simon Sylvenius förekom nu och gaff Rätten tilkänna huruledes för honom uthur hans Wisthuus i Kyrkiebyn först uthi denne Månadh någon Spanmåhl skall bortstulit blifwit. Myös 22.–23.7.1675 f. 54v), Eurajoen käräjät 1.–2.3.1678 s. 38 (Efter egen bekännelsse dömbdes Margetha Jörensdotter i Kyrckieby att betala till Sahl: H:r Simon Sylvenii Enckia Dygdesamme hustro Elisabeth Bengtzdotter 1 Tunna Spanmåhl som hennes Man Sahl: Erich Kompi efter giord förlijkningh, för någon wijtesmåhl, är skyldigh blefwen), 39; KA mf. ES 1925 (mm 12) Eurajoen käräjät 8.–9.7.1679 s. 88, Eurajoen käräjät 17.–18.3.1681 s. 91 (Sahl: H:r Simon Sylvenij Enckia dygdesamma hust: Elisabetha Bengtsdotter ... H:r Mathiæ Syster i Stockholm), 92 (Elisabetha Bengtsdotter ... sigh här ifrån til Cumå ehrnar booflyttia), Eurajoen käräjät 16.–17.6.1681 s. 315, Eurajoen käräjät 17.–18.10.1681 s. 527; KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 8.–9.12.1682 f. 226v (hust: Elisabetha Bengtsdotter i Hassala); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 26.–28.2.1683 f. 356 (hust. Elisabetha Bengtzdotter i Hassala ... Kyrkioherden Sahl: H: Simon, som Sigfred Hassalas hemman besutit); KA mf. ES 1927 (mm 18) Kokemäen käräjät 18.–21.10.1689 s. 478 (Befal:n wälbet:d Engelbrecht Staare föredrog Rätten dett Hassala Ryttare hemman, som halfparten är Börde och öfrige Crono, hwilcket han under een Rusttienst possiderar, skall bestå af så ringa ägor och lägenheet, att beswärligen mächtar derföre fullkomblig Mundtering uthgiöra); KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 7.7.1702 f. 246v (Sahl: Landzfiscalens H:r Engelbrecht Staares Efterlefwerska, dygdesamme Matrona Elisabetha Hassalenia lät genom Läns Mannen här i Sochnen Johan Nauliin i Rätten inläggia ett af bemelte hennes Sahl: Man d: 19 Jan: 1700 uprättat Testamente emellan sin K: hustro /: nu mehra des Sorgbundne Enckia :/ sampt Barnen, så wähl af förra som senare kullan, medh Anhållande, att samma giorde Testament lagl:n kunde inteknas ... hwilcket Testamente på efterföliande sätt ord ifrån ord sålunda lyder ... Rautjoki Rusthåldh /: som iag i stället för hennes egit Hem:n i Hassala medh des medel köpt :/ skall wara Min K: hustrus egit, så länge hon lefwer och Hennes Barn ... som Kiöpebrefwet medh Majoren Wälb: Conrat von Bildstein (vertaa 1919) á 2000 D:r Kopp:r m:t uthwijsar ... och sådant uthan den ringaste inspråk af mina 2:ne Söner af förra kullan ... All den öfrige Ägendomen i löst och fast wedh Haunia och Katara Rusthåldh ... dehles öfwer alt, först hennes anpart efter lag, och Barnen så af förra som senare kullan jämlijkt så i löst som fast, emedan desse begge Hemman äro kiöpte med mina egna penningar, och alla Barnen äro mine, uthj hwicken dehl, som Gustaf och Jacob undfå, är inbegripit både Fäder- och Möderne; Nu Ehuruwähl Min Son Gustaf borde wara arflöös, efter han sig eij så Comporterat, som sig bordt, uthan förmedelst des odygdh, iag haft af honom största harm och förtret, doch att wijsa Faderliga kiärleek, och att han efter min dödh, går sin K: Stiuf Moder med all Sonlig lydno och Hörsamheet tillhanda, som en lydig Son ägnar och bör, sampt ställer sig wähl i sint Tienst och det han i längden kan blifwa förtrodder till, på den Condition, giöres han lijka med sin yngre Broder Jacob ... Dat: Haunia d: 19 Jan: A:o 1700. Engelbrecht Staare ... till witnen Henrich Sass, Paulus G: Boge, Israel Weselius ... hwilcket alt således nu blef actis publicis insererat, och dygdesamme Matrona Hassalenia till laga bewijs meddelt); KA mf. ES 1972 (nn 21) Tyrvään käräjät 1.–3.2.1704 f. 67 (Landt Fiscalens Engelbrecht Stares Enckia dygdesamma Matrona Elisabeta Hassalenia, som Rustar för Påhiankylä), 68v; KA mf. ES 1973 (nn 21) Tyrvään käräjät 27.–28.6.1704 f. 376 (Rådmannen i Nystadh Wälbetrodde Willhelm Ranck å sin Swärmoders Enckie Fischalskans dygdesamme Matrona Elisaeta Hassalenias wägnar), Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 4.–7.7.1704 f. 418, Tyrvään käräjät 22.–24.10.1704 f. 639v; KA mf. ES 1973 (nn 22) Tyrvään käräjät 1.–2.3.1705 f. 163v, 170; KA mf. ES 1974 (nn 25) Tyrvään käräjät 29.–30.1.1706 s. 265, Tyrvään käräjät 24.–25.9.1706 s. 1178; KA mf. ES 1975 (nn 26) Tyrvään käräjät 24.–26.1.1707 s. 197, Tyrvään käräjät 3.–4.7.1707 s. 1001, Tyrvään käräjät 29.–30.10.1707 s. 1643 (framl: Landz Fischalens Sahl: Engelbrecht Stares E:a dygdesamma Elisabeta Hassalenia ... uppå Enckie Fiscalskans wägnar swarade hennes Swåger Sven Fontelius 3411), 1665; KA mf. ES 1977 (nn 29) Tyrvään käräjät 15.–16.6.1710 s. 582, Tyrvään käräjät 17.–18.10.1710 s. 1031 (dygdesamma Matrona Elisabetha Hassalenia ... den Oförmodel:e Olycka, som henne innewarande Åhr der medelst träffat, att 2:ne dess bästa hästar af Biörn äro slagne, och den 3:die störtt, derföre henne, som possiderar 4 Rustningz hemman, Omöijel:t faller, alla fehlachtge Monteringar, nu straxt tillskaffa); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 28.3.1681 (Hwadh Anbelangar den Giäldh Sal: herr Simåns Enckia ifrån Euraåminne hafwer opdragit [Henrich] Pungman af bem: Axell [Andersson] at uthfordra, Afsade han sigh ifrån den prætention alldeles, och Enckan söökie sin giäld sielf af Axell bäst hon kan och gitter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78 (XIX), 89 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 286, 507; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 322 passim (isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #100; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 6. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 139, 219 (Simon Salvenius); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 321 (Sylvenius); V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 220 (TKO 30.5. ja 28.8.1643: Mainitaan isä, herra Martinus Magni, joka on edesmenneen herra Axelius Matthæin perillinen); U. Koskinen ja V. Nissilä, Lavilan suvun naiset käräjillä. Genos 78 (2007) s. 105, 117.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Sylvenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1309>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.