Helsingin yliopisto

Tiedot

16.9.1687 Simon Lilliegren Simon Axelii, nobilis 3423. * Narvassa 9.8.1666. Vht: narvalainen rahastonhoitaja Axel Kristersson Elephant (aateloituna 1683 Lilliegren, † 1693) ja hänen 1. puolisonsa Helena Schruuf. Ylioppilas Uppsalassa 6.9.1683 Simon Lilljegren m. pr. Oraatio Uppsalassa 1684. Svean hovioikeuden auskultantti 18.4.1687. Ylioppilas Turussa 16.9.1687 Lilliegren Simon [Narv _ 173]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1687] d. 16. Septbr. Simon Lilljegréen. Upsal: depos. Legifer in Borea-Fennia. Narvens. Respondentti 7.9.1689, pr. Daniel Achrelius 1565. Turun hovioikeuden auskultantti 1690. — Liivinmaan kenraalikuvernöörinkanslian arkistonhoitaja 1690, samalla Riian linnaoikeuden asessori s.v., sen johtaja 1696. Pakeni sotaa Turkuun. Turun hovioikeuden aktuaari noin 1710. Pohjois-Suomen laamannikunnan laamanni 1719. Omisti Mynämäen Sunilan, Liedon Vääntelän, Raision Metsäkylän ja Kaarinan Ispoisten kartanot. ‡ Kaarinassa 17.10.1736.

Pso: 1710 Katarina von Bergen († 1733).

Veli: eversti Efraim Lilliegren 3424 (yo 1687, † 1729).

Poika: luutnantti Axel Germund Lilliegren 5585 (yo 1727/28, † 1809).

Tyttärenpoika: everstiluutnantti, vapaaherra Karl Efraim Carpelan 7509 (yo (1749), † 1819).

Tyttärenpoika: leimamestari Turussa Abraham Isak Martins 8025 (yo 1757/58, † 1775).

Sisarenpoika: Turun ja Porin läänin maaherra Lars Johan Malm, aatel. 1719 Ehrenmalm 4717 (yo 1703, † 1771).

Lanko: Liivinmaan pääsuperintendentti Henrik Brüningk U478 († 1736).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #221; RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1627–1689 f. 168; RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 1 (KA mf. FR 134); KA valtakunnanregistratuura 6.7.1686 f. 376 (Regiementz Qwartermästare fullmacht för Axel Lilliegreen), 1.6.1719 f. 88 (Inrikes civilexpeditionen, Lagmans Fullmacht för Assessor Simon Axelson Lilljegrehn); KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin yläosan käräjät 18.–24.2.1686 s. 9v (Ränttmestaren Wälb:gh Axel Christerson framträdde för Rätten, tilkänna gifwandes, huru som han til Hoppmannen Wäll:t Johan Munck (katso 3864) arrendewijs oplåtit Sesta by, bestående effter sidsta revision med becken och fiskeriet af en heel Obz, hwilken han alt ifrån den tijden honom /: Räntmestaren :/ bem:te by i förpantning inrymbdes och til nästförledit åhr innehafft och nyttiat hafwer, men icke betalt eller welat betala derföre meera än för en half Obz, Nembl: 10 R:d:r á 64 öre S:m:t i arrende), Kaprion läänin alaosan käräjät 3.–9.3.1686 s. 72 (Ränttmestarens Wälb:ne Axel Christersson Lilliegrens krog); KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 14.–19.7.1690 f. 165v, 174 (Erich Nyyman nu för tijden Amptman uppå Räntmästarens Wälb: Axell Christersson Lilliegreens Pantegodz Cumulofwa); KA mf. ES 1327 (l 5b) Ivangorodin läänin käräjät 8.–11.1.1690 s. 4 (Curgula Godzet, katso 1767); KA mf. ES 1793 (ff 11) Ivangorodin läänin käräjät 3.6.1698 s. 127 (Burg Grefwen Wälb:ne Christopher Von Kocken lätt uppå H:r Lilliegreners wägnar genom Häradzskrifwaren Wälb:de Axel Arfvedson producera en Vidimerat Copia af den Transaction som bem:te Lilliegrener medh dheras Stiuf Moder Wälb:ne Fru Hedwigh Lilliegreen och dheras half Syskon d: 24 Martij sidstledne slutit och ingådt hafwa medh begiäran att dhen samma dhem till så mycken större säckerheet uthj Häradz Rättens Protocoll förtecknas måtte, Lydande således som dem här nedanföre ord från ord infördt finnes. A:o 1698 d: 24 Martij är näst Gudz den högstes bijståndh af ett å alla sijdor till fredsamheet inclinerat gemöte, emellan migh Hedwigh Albogia (katso U18), Sahl: Ränttemästarens Wälb:ne Axell Christerson Lilliegreens effterlåtne Enckia, och mine 3:ne Herrar Styf Söhner dhe Edle och Wälb:ne Herrarne Jonas, Simon och Ephraim Lilliegrenar 3424 öfwer alt dhet Arskap wår respective Sahl: K: Man och fader genom Gudz wälsignelse effter sigh lembnat ...); KA mf. ES 1793 (ff 13) Ivangorodin läänin käräjät 17.–21.6.1701 s. 7. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 495, 497; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 285; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 31. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 741; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 699 (Lilliegren Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #30G, 56G, 65G, 66R, 2752G, 3450D, 4258G, s. 584 #66; H. Holmberg, Suomen laamannikunnat ja laamannit. THArk 16 (1963) s. 121; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 140; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #74R, 2250G, 2641.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Lilliegren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3423>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.