Helsingin yliopisto

Tiedot

1687/88 Jakob Walstenius Jacobus Petri, Satacundensis 3475. * noin 1664. Vht: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675) ja Helena Agricola. Turun katedraalikoulun oppilas 11.1682 (in cl. d:ni Caspari Sarenij, Jacobus Petri Valstenius). Ylioppilas Turussa 1687/88 [Walstenius] Jacob. Satac _ 175. — Raatimies Turussa 1700. Mynämäen ja Maskun kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1705, samalla Naantalin pormestari 1707. Valittu valtiopäivämieheksi 1710. † ruttoon Naantalissa 3.12.1710.

Pso: Anna Maria Gjös († 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; KA valtakunnanregistratuura 26.8.1705 f. 272 (Häradshöfdinge fulmacht för Jacob Valstenius på Wirmo och Masko härader ... medelst Henrich Johanssons U1229 dödelige frånfälle, häradshöfdinge Bestälningen ... är kommen at blifwa ledig), 7.11.1707 f. 124 (Til Lagmannen Brommenstedt, angående Borgmästare Embetes besättiande i Nåendahls Stad), 7.11.1707 f. 125 (Borgmästare-fulmacht för Jacob Walstenius ... såsom Borgmästaren uti Nåendahl Stad Daniel Swensson för des ålderdoms Swaghet skul, intet mächtar widare förwalta des tienst); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Paraisten käräjät 5.–6.3.1691 s. 34 (På H:r Öfwerst Leutnantens Wälb: Erich Giöös wägnar framträdde nu dhes Son Leutnanten Wälb. H:r Jacob Giöös, sampt dess barns Præceptor Mons:r Jacob Walstenius); KA mf. ES 1856 (kk 32) Lemun ja Mynämäen käräjät 30.9.–4.10.1712 f. 396v (Saken emot Kånan Walborg Johansd:r ifrån Mietos, som wid ett Extraordin: Ting den 16 Decembr: 1709 är handter: angående ett oächta Barn hon d: 27 Augusti samma Åhr födt och bekändt framl: Häradzhöfdingen Jacob Walstenius wara Fader till). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 232 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 521; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 60, 62, 194, 588; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 25, 28, 32, 36; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 229; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 178 (1682:II), 180 (1683:II), 181 (1684:I), 183 (1685:I), 185 (1686:I), 187 (1687:I), 189 (1688:I, pro vale). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 178 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 86); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 30; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #128D, 3848D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7095; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2800.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Walstenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3475>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Walstenius, Jacob. Satac. p. 175 || Hans bror p. 141? En Jac. W. rådman i Åbo, häradsh. i Virmo och Masku härader 1705; tillika borgm. i Åbo; död 1710.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 232.