Helsingin yliopisto

Tiedot

25.3.1688 Henrik Silander Henricus Isaaci, Rautalammensis 3490. Vht: Rautalammin kirkkoherra Isak Silenius (Isaacus Matthiæ, Silander, † 1693) ja Maria. Ylioppilas Turussa 25.3.1688 Silander Henr. Isaci Rautal _ 175. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1688] d. 25. Mart. Henricus Isaaci Silander. Rautalammensis. Sacellanus in Saarjärvi. — Saarijärven kappalainen (1694), sai viransijaisen 1733. Saarijärven vt. kirkkoherrana (1693), 1702–04 ja 1714–22. † Saarijärvellä 1736.

Pso: Elisabet Argillander († 1737).

Lanko: Saarijärven kappalainen Henrik Argillander 2177 (yo 1672, † 1689).

Vävy: Saarijärven kirkkoherra Matias Calonius 5937 (yo 1732, † 1777).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 175a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #224; KA valtakunnanregistratuura 22.3.1694 f. 230 (Kyrkioheerde Fullmakt för Johan Portano uti Rautalambi försambling ... Kyrkioheerde Embetet uti Rautalambi Försambling och Wijborgz Stift förmedelst H:r Isaci Silanij dödelige frånfälle är wordet vacant och ledigt), 28.3.1694 f. 241 (Till Consistorium i Wijborg angående Wesulax Pastorat, och den därtill af dem recommenderade Olai Marini skickelighet ... Wij see af eder underdånige skrifwelse, daterat d. 9 hujus, hurusom I till Successionen i Rautalambi pastorat efter förre Körkioherden Isaac Silanius föreslån bem:te Pastoris Mågh, Olaum Marinum, men som Wij Oss intet wähl kunne finna uti Eder för honom inkomne recommendation; dhet I först tilkenna gifwen, att han sine i Ungdomen anlagde wakre Studier sedermera för sitt trägne och stadige upwacktande wid Prädiko Embete någorlunda har förgätit, men wid slutet betygen at I honom såsom en from stilla och wäl studerat Man, och således skickelig til bem:te Embete intet hafwa kunnat ungå at recommendera ...), 22.7.1694 f. 464 (Fullmacht för Capellanen i Hälsingforss H. Johanne Portano att wara Kyrkioherde uti Rautalambi Försambling i Wijborgz Stifft); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Rautalammin käräjät 12.–13.2.1706 f. 37 (För detta Capellanen wid Pielawesi Capell Olaus Marinus ... hans framledne Swärfaders Sahl: Isach Silenii Resterande Pastoralier); KA mf. ES 1967 (nn 10) Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–23.3.1693 f. 153 (Vice Pastoris j Sarijerfwi H:r Hendrich Silandrj attest); KA mf. ES 2088 (ss 22) Pietarsaaren pitäjän käräjät 13.8.1700 s. 607 (katso 1637); KA mf. ES 2033 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 2.–4.3.1674 f. 705v (Kyrkioherdens i Rautalambj H:r Isaac Silanij Skrifwelse af d: 12 Decemb: 1672). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 231 (XLVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 32. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 254; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 132.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Silander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3490>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.