Helsingin yliopisto

Tiedot

13.4.1672 Henrik Argillander Henricus Israelis, Lauchensis 2177. Vht: Saarijärven kirkkoherra Israel Argillander (Israel Erici, † ~1691) ja hänen 1. puolisonsa Kristina. Ylioppilas Turussa 13.4.1672 [Argillander] Henr. Israelis Lauchens _ 108. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1672] d. 13. Apr. Henricus Israëlis Argillander. de Lauckas. — Rautalammin kappalainen (1678), Saarijärven noin 1682. † Saarijärvellä 1689.

Pso: Gertrud Storckovius tämän 1. avioliitossa († 1738).

Pson seur. aviomies: Keuruun ent. kappalainen Johan Hortelius 2452 (yo 1676, † 1735).

Appi: Rautalammin kappalainen Simon Storchovius 607 (yo 1647/48, † ~1677).

Lanko: Saarijärven kappalainen Henrik Silander 3490 (yo 1688, † 1736).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 11a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #88; KA valtakunnanregistratuura 23.11.1689 f. 1122 (Till vice Landzhöfdingen Arfwid Horn, swar angående Cappellanens i Sarierfwi boställe ... Wij see utur eder underdånige skrifwelse, daterat d. 13 hujus, huru som Capellanen i Sarierfwi Kyrkio giäld underdånigst anhåller det måtte han i stället för des twå mijl ifrån Kyrckan uti Ånekoski by belägne Capellans bord om 6 D:r 13 öre 19 4/5 th:r S:mtz ordinarie ränta, blifwa benådad med ett annat hemman i sielfwa Kyrkobyn, som iämwäl af förre Capellanen warit bebodt af 11 D:r 12, 16 th:r S:mtz ränta, medan han för den trägne opwachtning skull wid Kyrkian icke kan bebo det därifrån så långt aflägne hemmanet, erbiudandes sig att erlägga differencen uti räntan mellan desse bägge hemman till Knechterne af Öfwerst Cronmans Regemente, hwilka detta senare är anslagit; Nu som Wij till sådan des underdånige begiäran i nåder hafwa samtyckt och bewilliat; Alltså ähr här med till Eder Wår nådige willie och befallning, det I icke allenast denne omwäxlingen med Capellans borden låte wärckställa, utan och emedan Wij af gunst och nåde wele förunna honom Capellanen i Sarierfwi och des Successorer differencen som ähr uti räntan emellan ofwanbem:te twänne hemman för Knechterne, så stor hemma annorstädes upsöke som för dem därigenom kommer att brista), 25.8.1692 f. 424 (Kyrkioheerde Fullmackt för Lars Corbonarius [Saarijärven kirkkoherra Laurentius Johannis Carbonarius] ... såsom medelst Israel Argilanders dödelige afgång Sareijerfwi pastorat i Tawasteland är kommit at blifua vacant och ledigt, och Oss till dess ersettiande underdånigst recommenderas och föreslås Capelanen därsammastedes wähllärde Lars Corbonarius, huilken medelst dess wackre Studier, gode gåfwor i predijkande, och skickelige lefuerne har giordt sig till sådan Wår nådh och befordringh meriterat och wählförtiänt); KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.–16.1.1664 f. 475 (Företrädde Eskill Matzsson Wehango ifrå Sarijerf och kärde till Peer Keisainen om een Swedh ... hwar emodt Peer Keisanen inlade Pastoris H:r Josephi sampt Cappelans D:ni Israelis Argilandrj attest Dat: den 24 Julij 1663); KA mf. ES 2032 (rr 12) Lohtajan käräjät 26.–27.7.1670 f. 469v (Caplan i Rautalampj S:n och Tauasthuus lähn wähl:de H:r Israel Argilander, förekom och förmedelst sin inlagde Supplication, besuerade sigh öf:r Caplan her Sammastedes wellerde H:r Gustavum Caianum 1320, som skall han utan hans wethskap och wilia, tillträdt dhe huus med fönster och Spieldh sampt 25 Cap:r rågz uthsäde, huilka honom H:r Israel skulle wara tillhörige, Emedhan hans nu warande, Hustrus förrige Man Sahl: H:r Isak Caroli 1074 skall kiöpt samma Huus af sin Styf Fadher Sahl: H:r Oloff), Lohtajan käräjät 14.–15.2.1671 f. 533; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kalajoen käräjät 22.–23.3.1686 s. 233 (Pastoris H:r Israëll Argilandri i Palvasalmi honom meddelte Testimonium vitæ Daterat d: 13 Octobris A:o 1684). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 134 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 84; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 13. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 222, 254; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 74 (Argillander Liite I.); K. Kukkanen, Keski-Suomen Argillandereista. Genos 66 (1995) s. 18.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Argillander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2177>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.